ADMISSION OF FOREIGN CITIZENS TO BAKU STATE UNIVERSITY

List of documents to be submitted by foreign citizens

Application start date: 05.05.2022

Application end date:  01.09.2022

1. Cover letter, addressed to the head of institution indicating chosen specialty, language of instruction and form of education (application can be submitted in electronic form);

2.  A copy (copies) of and legalized with apostille the education document (documents), which includes the list of subjects passed and the grades received from those subjects, and its notarized copy of translation into Azerbaijani;

3. Health certificate as well as the medical reference about not being infected by any of contagious diseases (Human immunodeficiency virus (HIV) infection, Hepatitis B and C viruses)

4. Valid border crossing document

5. Photos (taken in the last 6 months)

6. A scanned copy of the valid passport (photo page) with expiration date more than 1 year of application submission date to the University

7. Certificate of passing the examination in language of instruction (if available);

8. Copies of honorary awards, certificates, diplomas and other such documents (if available)

Note:

1. Foreign citizens having a permanent residence permit issued by the Migration Service of the Republic of Azerbaijan can be admitted to Baku State University only on the basis of test exams conducted by the State Examination Commission of the Republic of Azerbaijan.

2.The citizenship of the Republic of Azerbaijan, along with the citizenship of a foreign country,  cannot submit a document to Baku State University as a foreign citizen. They can be admitted to the university on the basis of test exams conducted by the State Examination Commission of the Republic of Azerbaijan.

 

TUITION FEE PAYMENTS

Information:

Foundation

900$-1200$

Bachelor

1200$-3000$

Master

1200$-3000$

PhD

1200$-3000$

 

Address:

Baku city, Zahid Khalilov st, 33, AZ 1148

BDU, BAKU - 2022

Tel: (+994 12) 510 35 87;

Fax: (+994 12) 510 35 87;

Email: epomd@bsu.edu.az


2022/2023-cü TƏDRİS İLİ ÜÇÜN ƏCNƏBİ VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULU

Müraciətin başlanma tarixi: 05.05.2022

Son müraciət tarixi: 01.09.2022


Əcnəbi vətəndaşlar tərəfindən təqdim ediləcək sənədlərin
SİYAHISI

1. Seçdikləri ixtisas, tədris dili və təhsilalma forması göstərilməklə,təhsil müəssisəsinin rəhbərinin adına ərizə (ərizə elektron formada da təqdim edilə bilər);

2. Əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin (sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (surətləri);

3. Sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı haqqında arayış;

4. Etibarlı sərhədkeçmə sənədi;

5. 6 ədəd fotoşəkil (son 6 ayda çəkilmiş fotoşəkil)

6. Beynəlxalq pasport (fotoşəkil olan səhifə), pasportun etibarlılıq müddəti Universitetə müraciət olunan tarixdən sonra ən az 1 il olmalıdır.

7. Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda);

8. Fəxri təltiflər, sertifikatlar,diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud oldugu halda);


Qeyd:

1. Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş daimi yaşayış icazəsi (DYİ seriyası) olan xarici vətəndaşlar Bakı Dövlət Universitetinə yalnız Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Komissiyasının keçirdiyi test imtahanları əsasında qəbul ola bilərlər.

2. Xarici ölkə vətəndaşlığı ilə yanaşı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olan şəxslərin əcnəbi vətəndaş qismində Bakı Dövlət Universitetinə sənəd təqdim etmələri qadağandır. Onlar universitetə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Komissiyasının keçirdiyi test imtahanları əsasında qəbul ola bilərlər.

 

TƏHSİL HAQQI ÖDƏNİŞLƏRİ HAQQINDA

MƏLUMAT:

HAZIRLIQ

900$-1200$

BAKALAVRİAT

1200$-3000$

MAGİSTRATURA

1200$-3000$

DOKTORANTURA

1200$-3000$


Ünvan:

Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33,AZ 1148

BDU, Bakı - 2022

Tel: (+994 12) 510 35 87;

Fax: (+994 12) 510 35 87;

Email: epomd@bsu.edu.az


2022/2023 AKADEMİK YILI İÇİN YABANCI VATANDAŞLARIN KABULU

Başvuru başlangıç ​​tarihi: 05.05.2022

Son başvuru tarihi: 01.09.2022


Yabancı uyrukluların sunması gereken belgeler

1. Eğitim kurumu başkanına, seçilen uzmanlık alanını, eğitim dilini ve eğitim biçimini belirten bir başvuru (başvuru elektronik biçimde de yapılabilir);

2. Yasallaştırılmış (veya apostil tasdikli) eğitime ilişkin belgenin (belgelerin) noter tasdikli sureti ve Azerbaycan diline tercümesi, önceki eğitim seviyesinde (seviyesinde) geçilen dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir;

3. AIDS, Hepatit B ve C virüslerinin taşıyıcısı dahil olmak üzere sağlık raporu

4. Geçerli sınır geçiş belgesi;

5. 6 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş fotoğraflar)

6. Uluslararası pasaport (fotoğraflı sayfa), pasaportun geçerlilik süresinin Üniversiteye başvuru tarihinden en az 1 yıl sonra olması gerekmektedir.

7. Eğitim dilinde sınav sertifikası (varsa);

8. Onur ödülleri, sertifikalar, diplomalar ve diğer benzer belgelerin kopyaları (varsa);


Not:

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Dairesi tarafından verilen daimi oturma iznine (STP serisi) sahip yabancı vatandaşlar, sadece Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Komisyonu tarafından yapılan test sınavlarına dayanarak Bakü Devlet Üniversitesine kabul edilebilirler. .

2. Yabancı uyrukluların yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu kişilerin yabancı uyruklu olarak Bakü Devlet Üniversitesine belge sunmaları yasaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Komisyonu tarafından yapılan deneme sınavları temelinde üniversiteye kabul edilebilirler.


ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HAKKINDA

BİLGİ:

HAZIRLIK

900$-1200$

LİSANS

1200$-3000$

YÜKSEK LİSANS

1200$-3000$

DOKTORA ÇALIŞMALARI

1200$-3000 $


Adres:

Bakü şehri, Akademisyen Zahid Khalilov caddesi, 33, AZ 1148

BDU, Bakü - 2022

Tel: (+994 12) 510 35 87;

Fax: (+994 12) 510 35 87;

Email: epomd@bsu.edu.az

 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Начало срока подачи заявок:        05.05.2022

Последний срок подачи заявок:    01.09.2022


Перечень документов, представляемых иностранными гражданами

1.Заявление на имя руководителя образовательного учреждения с указанием выбранной специальности, языка обучения и формы обучения (заявка также может быть подана в электронном виде);

2. Копии документов об образовании с указанием полученной квалификации (степени), изученных предметов и полученных по ним оценок (документы об образовании должны пройти процедуру легализации для стран в соответствии со следующим списком):

3. Нотариально заверенный перевод на азербайджанский язык документов об образовании и оценок по изученным предметам;

4. Копия первых двух страниц паспорта /ID, срок действия паспорта должен быть не менее 1 года после даты подачи заявления в университет;

5. Нотариально заверенный перевод двух страниц паспорта /ID;

6. Общий документ о состоянии здоровья и документ о тестировании на СПИД и гепатит В и С;

7. 6 фотографий (фотография, сделанная в течение последних 6 месяцев);

8. Сертификат о сдаче экзамена на языке обучения (при наличии);

9. Копии почетных наград, сертификатов, дипломов и других подобных документов (при наличии);

Примечание:
1. Иностранные граждане, имеющие постоянный вид на жительство (серия СТП), выданный Миграционной службой Азербайджанской Республики, могут поступать в Бакинский государственный университет только на основе тестовых экзаменов, проводимых Государственной Экзаменационной Комиссией Азербайджанской Республики.
2. Иностранные граждане, имеющие двойное гражданство, запрещается подавать документы в Бакинский государственный университет в качестве иностранных граждан. Они могут поступать в университет на основе тестовых экзаменов, проводимых Государственной Экзаменационной Комиссией Азербайджанской Республики.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Подготовка    900$-1200$
Бакалавриат    1200$-3000$
Магистратура    1200$-3000$
Докторантура    1200$-3000$

Адрес:
город Баку, улица академика Захида Халилова, 33, AZ 1148
БГУ, Баку – 2022

Тeл: (+994 12) 510 35 87;

Факс: (+994 12) 510 35 87;

Email: epomd@bsu.edu.az