Ağamirzəyev Əliş Çoban oğlu - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

 

 

15 mart 1973-cü ildə anadan olub.
1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub.
1994-1998-ci illərdə hərbi xidmət keçib.
1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini kitabşünas-nəşriyyat redaktoru ixtisası üzrə (bakalavr), 2004-cü ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasını fərqlənmə diplomu ili bitirib.
2004-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyat işi və redaktəetmə kafedrasında müəllim 2007-2010-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika kafedrasında müəllim2010-2012-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika kafedrasında baş müəllim
2012-2019-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Jurnalistika kafedrasında dosent vəzifələrində çalışıb.
2019-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektoru, Jurnalistika fakültəsinin Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrasının dosentidir.
2010-cu ildə dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 2018-ci ildən filologiya üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə BSU-nun dissertantıdır.
Ali məktəblər üçün 1 dərs vəsaitinin, 3 fənn proqramının, 50-dək elmi məqalənin müəllifi, 2 kitabın tərtibçisidir. Bir sıra beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmiş, əsərləri Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada çap olunmuşdur.
"Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" və "Kitabşünaslıq və redaktor sənəti" elmi məcmuələrinin redaksiya heyətinin üzvüdür.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
2019-cu ildə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” ilə təltif olunub.


Tədqiqat sahəsi: Publisistika, redaktə, ədəbiyyatşünaslıq

Elmi əsərləri:

 • Qəzetlərdə yol verilən dil qüsurları // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 1/1999. S. 7-1
 • Uşaq ədəbiyyatının redaktə xüsusiyyətləri / Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (respublika ali məktəblərarası konfransının materialları). Bakı, 1999. S. 60-61.
 • Müasir dövrdə nəşriyyat fəaliyyətinin problemləri / Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (respublika ali məktəblər arası konfransının materialları) (T.H.Cəfərovla birgə). Bakı,2000. S. 108-110.
 • Müasir dövrdə nəşriyyatlar və kitabxanalar arasında qarşılıqlı münasibətlərin problemləri / Gənc alimlərin ali məktəblər arası elmi konfransının materialları. Bakı, 2001.S. 64-65.
 • Nəşriyyat fəaliyyətinin təşkilində kitabxanaların rolu // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 1/2002. S.228-229.
 • Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan dilində nəşri problemləri / Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş «Müasir tərcüməşünaslıq və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda tələbə elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2003. S. 11-12.
 • İnformasiya tələbatının ödənilməsi işində məcburi nüsxələrin yeri. Məcburi nüsxələr sahəsində beynəlxalq təcrübə (Fransa) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi),  Bakı, 3/2004, S.263-266.
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri: öyrənilməsi və perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 3/ 2006. S.74-77.
 • Müasir dövr rus postmodernist ədəbiyyatı Azərbaycanda // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2007. S.261-265.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri (V.Bəhmənli, H.İsaxanlı və Anarın tərcümələri əsasında) // Mütərcim, Bakı, 1-2/2007. S.146-150.
 • Rus ədəbiyyatı ilə yeni bir tanışlıq // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) (T.H.Cəfərov, R.K.Rəsulov ilə birgə), Bakı, 2/2008. S.126-129
 • Издание русской литературы в современном Азербайджане: принципы подхода // Вопросы филологических наук, Moskva, 6/2008. S. 7-9.
 • Müstəqillik dövründə rus ədəbiyyatına münasibətin yeni çalarları //ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 1/2009. S. 257-26.
 • Русская литература в виртуальных изданиях Азербайджана // Наука и жизнь Казаxстана, Alma-ata, 2/2009. S. 179-183
 • Klassik rus ədəbiyyatı postsovet dövrü Azərbaycan mətbuatında // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2009. S. 311-319.
 • Русская литература «серебряного века» в азербайджанских литературных изданиях постсоветского периода // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Moskva, 1/2010. S. 120-124.
 • Rus ədəbiyyatı Azərbaycanın yeni media orqanlarında // Mütərcim, Bakı, 1/2010. S. 148-154.
 • Postsovet dövründə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının tərcüməsi və nəşri istiqamətləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/ 2010. S. 85-91.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азербайджане // Филологические науки, Astana, 8/2010. S. 44-45.
 • Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2010. S.106-110.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə nəşr olunan latın qrafikalı kitablar arasında rus ədəbiyyatı nümunələri  / Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri (Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı, 2010. S. 33-38.
 • Постсоветская русская литература в Азербайджане / «Россия и Восток: язык – культура – ментальность» (Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых). Vladimir, 2010. S. 324-328.
 • Müstəqillik dövründə  Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri istiqamətləri / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri  (III respublika elmi konfransının materialları). Bakı, 2010. S. 244-246.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азербайджане / Основные тенденции развития русского языка: лингвофилософский аспект (Материалы Международной научной конференции). Vladimir, 2010. S. 169-171.
 • Postsovet dövründə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri məsələləri / Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010. S. 500-502.
 • Azərbaycan mətbuatında rus ədəbiyyatı (1991-2010-cu illər) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 1/2012. S. 69-73
 • Литературный период Геббеля Вагнера - эпоха мифотворчества // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/2012. S. 100-102
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının yenidən dəyərləndirilməsini şərtləndirən amillər // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2014. S. 240-246.
 • Rus mühacirət ədəbiyyatı postsovet Azərbaycan mətbuatında (1991-2010) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2014. S. 92-96
 • Biz niyə oxuyuruq? // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 3/2015, S. 178-184.
 • Mütaliənin təbliğində KİV-nin imkanlarından istifadə // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 6/2015. S. 233-236
 • Müasir dünyada nəşriyyat işinin əsas inkişaf meyilləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 1/2016. S.322-328
 • Bakı Slavyan Universitetinin bədii tərcümə nəşrləri // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2016. S.279-282
 • Prezident sərəncamı ilə nəşr olunan kütləvi nəşrlərin ölkənin mədəni həyatında rolu / “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016. S.309-311.
 • Publisistikanın təşəkkülü və əsas inkişaf mərhələləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/2017. S. 98-109
 • Publisistika sosial fəaliyyət növü kimi // Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, Bakı, 3/2018. S.49-54
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası problemi // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2018. S. 148-152
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi tarixindən // BSU, Elmi əsərlər: Dil və ədəbiyyat seriyası, Bakı, 2/2018. S. 215-219
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatında ədəbi polemikalar // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 3/2019. S. 120-124
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatının parlaq siması – İ.Bunin yaradıcılığı // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2/2019. S.80-85


Dərs vəsaiti və proqramları:

 • Nəşriyyat işinin təşkili və idarə olunması. Fənn proqramı. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2008
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – I. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – II. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016
 • Publisistikanın nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti, Bakı: Mütərcim, 2018