Алиш Чобан оглу Агамирзаев
Проректор по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью

 

 

Родился 15 марта 1973 года в селе Корйеди Ярдымлинского района.
В 1991 году поступил в Бакинский государственный университет.
В 1994-1998 гг. служил в армии.
В 1999 году окончил Бакинский государственный университет по специальности «библиография, издательское дело и редактирование» (степень бакалавра), а в 2004 году - с отличием магистратуру  университета.
2004–2007 годы работал преподавателем кафедры издательского дела и редактирования Бакинского государственного университета.
2007–2010 годы - преподаватель кафедры журналистики Бакинского славянского университета.
2010–2012 годы - старший преподаватель кафедры журналистики Бакинского славянского университета.
В 2012-2019 годах работал доцентом кафедры журналистики Бакинского славянского университета.
С 2019 года работает проректором по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью Бакинского государственного университета, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики вуза.
В 2010 году защитил диссертацию и получил степень доктора философии по филологии. С 2018 года является диссертантом БСУ по программе доктора наук по филологии.
Является автором 1 учебного пособия для вузов, 3 предметных программ, около 50 научных статей, оформителем 2 книг. Принимал участие в ряде международных научных конференций, его работы  опубликованы в России, Казахстане и Украине.
Является членом редколлегии научных сборников  «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук» и «Книговедение и искусство редактора».
Является членом Партии "Ени Азербайджан".
В 2019 году награжден юбилейной медалью «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)» Азербайджанской Республики.

 

Сферы научных исследований: публицистика,  редактирование, литературоведение.

Научные работы:

 • Qəzetlərdə yol verilən dil qüsurları // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 1/1999. S. 7-1
 • Uşaq ədəbiyyatının redaktə xüsusiyyətləri / Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (respublika ali məktəblərarası konfransının materialları). Bakı, 1999. S. 60-61.
 • Müasir dövrdə nəşriyyat fəaliyyətinin problemləri / Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (respublika ali məktəblər arası konfransının materialları) (T.H.Cəfərovla birgə). Bakı,2000. S. 108-110.
 • Müasir dövrdə nəşriyyatlar və kitabxanalar arasında qarşılıqlı münasibətlərin problemləri / Gənc alimlərin ali məktəblər arası elmi konfransının materialları. Bakı, 2001.S. 64-65.
 • Nəşriyyat fəaliyyətinin təşkilində kitabxanaların rolu // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 1/2002. S.228-229.
 • Dünya ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan dilində nəşri problemləri / Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş «Müasir tərcüməşünaslıq və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda tələbə elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2003. S. 11-12.
 • İnformasiya tələbatının ödənilməsi işində məcburi nüsxələrin yeri. Məcburi nüsxələr sahəsində beynəlxalq təcrübə (Fransa) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi),  Bakı, 3/2004, S.263-266.
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri: öyrənilməsi və perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bakı, 3/ 2006. S.74-77.
 • Müasir dövr rus postmodernist ədəbiyyatı Azərbaycanda // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2007. S.261-265.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri (V.Bəhmənli, H.İsaxanlı və Anarın tərcümələri əsasında) // Mütərcim, Bakı, 1-2/2007. S.146-150.
 • Rus ədəbiyyatı ilə yeni bir tanışlıq // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) (T.H.Cəfərov, R.K.Rəsulov ilə birgə), Bakı, 2/2008. S.126-129
 • Издание русской литературы в современном Азербайджане: принципы подхода // Вопросы филологических наук, Moskva, 6/2008. S. 7-9.
 • Müstəqillik dövründə rus ədəbiyyatına münasibətin yeni çalarları //ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 1/2009. S. 257-26.
 • Русская литература в виртуальных изданиях Азербайджана // Наука и жизнь Казаxстана, Alma-ata, 2/2009. S. 179-183
 • Klassik rus ədəbiyyatı postsovet dövrü Azərbaycan mətbuatında // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2009. S. 311-319.
 • Русская литература «серебряного века» в азербайджанских литературных изданиях постсоветского периода // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Moskva, 1/2010. S. 120-124.
 • Rus ədəbiyyatı Azərbaycanın yeni media orqanlarında // Mütərcim, Bakı, 1/2010. S. 148-154.
 • Postsovet dövründə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının tərcüməsi və nəşri istiqamətləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/ 2010. S. 85-91.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азербайджане // Филологические науки, Astana, 8/2010. S. 44-45.
 • Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri perspektivləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2010. S.106-110.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə nəşr olunan latın qrafikalı kitablar arasında rus ədəbiyyatı nümunələri  / Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri (Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı, 2010. S. 33-38.
 • Постсоветская русская литература в Азербайджане / «Россия и Восток: язык – культура – ментальность» (Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых). Vladimir, 2010. S. 324-328.
 • Müstəqillik dövründə  Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri istiqamətləri / Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri  (III respublika elmi konfransının materialları). Bakı, 2010. S. 244-246.
 • Издание русской литературы в постсоветском Азербайджане / Основные тенденции развития русского языка: лингвофилософский аспект (Материалы Международной научной конференции). Vladimir, 2010. S. 169-171.
 • Postsovet dövründə Azərbaycanda rus ədəbiyyatının nəşri məsələləri / Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010. S. 500-502.
 • Azərbaycan mətbuatında rus ədəbiyyatı (1991-2010-cu illər) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 1/2012. S. 69-73
 • Литературный период Геббеля Вагнера - эпоха мифотворчества // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/2012. S. 100-102
 • Postsovet dövrü Azərbaycanda rus ədəbiyyatının yenidən dəyərləndirilməsini şərtləndirən amillər // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 4/2014. S. 240-246.
 • Rus mühacirət ədəbiyyatı postsovet Azərbaycan mətbuatında (1991-2010) // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2014. S. 92-96
 • Biz niyə oxuyuruq? // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 3/2015, S. 178-184.
 • Mütaliənin təbliğində KİV-nin imkanlarından istifadə // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 6/2015. S. 233-236
 • Müasir dünyada nəşriyyat işinin əsas inkişaf meyilləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 1/2016. S.322-328
 • Bakı Slavyan Universitetinin bədii tərcümə nəşrləri // ADU, Elmi xəbərlər, Bakı, 5/ 2016. S.279-282
 • Prezident sərəncamı ilə nəşr olunan kütləvi nəşrlərin ölkənin mədəni həyatında rolu / “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016. S.309-311.
 • Publisistikanın təşəkkülü və əsas inkişaf mərhələləri // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2/2017. S. 98-109
 • Publisistika sosial fəaliyyət növü kimi // Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, Bakı, 3/2018. S.49-54
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası problemi // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 4/2018. S. 148-152
 • Rus mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi tarixindən // BSU, Elmi əsərlər: Dil və ədəbiyyat seriyası, Bakı, 2/2018. S. 215-219
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatında ədəbi polemikalar // BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 3/2019. S. 120-124
 • Birinci dalğa rus mühacirət ədəbiyyatının parlaq siması – İ.Bunin yaradıcılığı // ADU, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2/2019. S.80-85


Учебные пособия и программы:

 • Nəşriyyat işinin təşkili və idarə olunması. Fənn proqramı. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, 2008
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – I. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi – II. Fənn proqramı, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2016
 • Publisistikanın nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti, Bakı: Mütərcim, 2018