BAKI UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ: HUMANİTAR ELMLƏR

Elmi jurnal, 1922-ci ildən nəşr olunur

İSSN 1609-0586 (print)


Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxildir (http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php).


Bakı universitetinin xəbərləri: Humanitar elmlər jurnalı ildə 4 dəfə dərc olunur. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, şərqşünaslıq, jurnalistika, kitabxanaşünaslıq, metodika və digər humanitar sahələrə həsr olunmuş, əvvəllər dərc оlunmamış məlumat, tədqiqat və icmal xarakterli məqalələr çap edilir. Jurnalda məqalə dərc emək üçün müəlliflərdən çap haqqı tələb olunmur, məqalələrə baxış sərbəst və ödənişsizdir. Jurnalda həmçinin konfrans materialları dərc olunur. Jurnalda məqalələr ən azı 2 dəfə rəydən keçdikdən sonra dərc olunur. Çap olunan bütün məqalələr jurnalın saytında arxiv bölməsində saxlanılır.

© Bakı universitetinin xəbərləri: Humanitar elmlər


Redaksiya heyəti:

Zeynalov İ.X.- redaktor (Bakı Dövlət Universiteti)
İsmayılov X.İ.- redaktor müavini (Bakı Dövlət Universiteti)
Quliyeva S.Z- məsul katib (Bakı Dövlət Universiteti)
Əliyeva İ.S (Bakı Dövlət Universiteti)
Qurbanov A.İ (Bakı Dövlət Universiteti)
Əlizadə Y.M (Bakı Dövlət Universiteti)
Rzayev A.Ə (Bakı Dövlət Universiteti)
Əzizov E.Z (Bakı Dövlət Universiteti)
Hacıyev A.C (Bakı Dövlət Universiteti)
Haciyev S.T (Bakı Dövlət Universiteti)
Vəliyev Ş.Q (Bakı Dövlət Universiteti)
Məmmədov C.Ə (Bakı Dövlət Universiteti)
Vəliyev M.T (Bakı Dövlət Universiteti)
Rüstəmov R.Ə (Bakı Dövlət Universiteti)

 

Arxiv

2005-2015


2016 - №1, №2, №3, №4
2017 - №1, №2, №3, №4
2018 - №1, №2, №3, №4
2019 - №1, №2, №3, №4
2020 - №1, №2, №3, №4

2021 - №1, №2, №3, №4

2022  №1, №2, №3, №4