BAKI DÖVLƏT UNİVETRSİTETİNİN  ELMİ  ŞURA  ÜZVLƏRİNİN  
SİYAHISI

 1. BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI OĞLU (SƏDR)
 2. ƏLİYEVA İRADƏ NÜRƏDDİN QIZI (SƏDR MÜAVİNİ)
 3. KAZIMZADƏ AYDIN HƏSƏN OĞLU
 4. RAMAZANLI NƏBİ ƏHMƏD OĞLU
 5. SALMANOV VAQİF MÜSEYİB  OĞLU (ELMİ KATİB)
 6. ABBASBƏYLİ  AĞALAR NƏRİMAN OĞLU
 7. ABBASOV ABBAS QURBAN OĞLU
 8. ABDULLAYEV  MEHMAN QƏHRƏMAN OĞLU
 9. AĞAMİRZƏYEV ƏLİŞ ÇOBAN OĞLU
 10. ALLAHYAROV  NİHAD VÜQAR OĞLU
 11. ASLANOVA  RƏBİYYƏT  NURULLA QIZI
 12. BABAZADƏ VASİF MƏMMƏDAĞA OĞLU
 13. BABAYEVA FİRUZƏ HÜSÜ QIZI
 14. BAĞIROV ARİF RƏŞİD OĞLU
 15. BAYRAMOV MUSA RZA OĞLU
 16. CABAROV RƏŞAD ELDAR OĞLU
 17. ÇIRAQOV MƏMMƏD İSA OĞLU
 18. ƏBDÜLVAHABOVA SACİDƏ QAFAR QIZI
 19. ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ OĞLU
 20. ƏLİYEVA KAMİLƏ RAMİZ QIZI
 21. ƏLİYEV VÜQAR  ZİFƏR OĞLU
 22. ƏHMƏDOV NAMİK ABDULƏVVƏL OĞLU
 23. ƏLİYEV FİKRƏT ƏHMƏDƏLİ OĞLU
 24. ƏLİYEV ƏMİR İBRAHİM OĞLU
 25. ƏLİYEV ƏLƏKBƏR ƏLİAĞA OĞLU
 26. ƏLİZADƏ HİKMƏT ƏBDÜL OĞLU
 27. ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU
 28. ƏZİZOV ELXAN ZƏKƏRİYYƏ OĞLU
 29. ƏZİZOV ƏYYUB TEYMUR OĞLU
 30. GÖYÇAYLI  ŞÖVQİ YUSIF ZIYA OĞLU
 31. HACIYEVA SEVİNC RAFİQ QIZI
 32. HƏSƏNALIYEV ZEYNAL MƏDƏT OĞLU
 33. HƏSƏNOV RALFRİD ƏHƏD OĞLU
 34. HÜSEYNOV  MAHİR ARİF OĞLU
 35. HƏSƏNOV TAPDIQ GÜLƏHMƏD OĞLU
 36. HÜSEYNOV  ƏLİ  HƏSƏN OĞLU
 37. HÜSEYNBƏYLİ  LƏMAN RÖVŞƏN QIZI
 38. ORUCƏLİYEVA GÜNEL İSGƏNDƏR QIZI
 39. İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU
 40. İSMAYILOVA NİGAR NÜRƏDDİN QIZI
 41. ƏFƏNDİYEVA MƏHLUQƏ ŞÖVKƏT QIZI
 42. İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL OĞLU
 43. İSMAYILOV NİCAT İSMAYIL OĞLU
 44. İSGƏNDƏROV NİZAMƏDDİN ŞİRİN OĞLU
 45. KAZIMOV MEHDİ DAVUD OĞLU
 46. MEHDİYEV MƏHƏMMƏD FƏRMAN OĞLU
 47. MEHDİYEVA QALİNA YURYEVNA
 48. MƏLİKOVA MƏSUMƏ FAZİL QIZI
 49. MƏMMƏDLİ CAHANGİR ƏBDULƏLİ OĞLU
 50. MƏMMƏDOVA AFƏT OKTAY QIZI
 51. MƏMMƏDOV  ELÇİN   ƏLİ OĞLU
 52. MƏMMƏDOV  ELÇİN  HÜSEYN OĞLU
 53. MƏMMƏDOV  HÜSEYN MİKAYIL  OĞLU
 54. MƏMMƏDOVA  MƏHLUQƏ ARİF QIZI
 55. MƏMMƏDOVA  ŞƏKƏR  İDAYƏT QIZI
 56. MƏMMƏDOV  ZİYƏDDİN  MAHMUD OĞLU
 57. ÖMƏROVA SƏBİNƏ NOVRUZ QIZI
 58. MİRZƏYEV  MİRZƏ  RƏŞİD OĞLU
 59. MUXTAROVA ƏSMƏD İMAMMƏMMƏD QIZI
 60. MURADOV MUSTAFA  BAYRAM OĞLU
 61. MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU
 62. MÜTƏLLİMOV MÜTƏLLİM  MİRZƏƏHMƏD  OĞLU
 63. NAĞIYEV ƏLİ  MEHDİ OĞLU
 64. PƏNAHOV ŞAHİN MƏHƏMMƏD OĞLU
 65. PAŞAYEVA ƏDİBƏ MİR CƏLAL QIZI
 66. PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI
 67. QURBANOV ELŞAD MƏCNUN OĞLU
 68. QASIMOV VAQİF ƏLİ-MUXTAR OĞLU
 69. QASIMOVA LƏZİFƏ NAĞI QIZI
 70. BAYRAMOV ƏLƏMDAR QƏNBƏR OĞLU
 71. RƏCƏBOV MƏMMƏD  RƏCƏB OĞLU
 72. RƏHİMOV  SƏDİYAR  SOLTAN  OĞLU
 73. RÜSTƏMOV İZZƏT ƏŞRƏF OĞLU
 74. RÜSTƏMOV RÜFƏT ƏŞRƏF OĞLU
 75. RÜSTƏMOV ARİF SƏDİ OĞLU
 76. SADAYEV ƏZBƏR ŞAMI OĞLU
 77. SADIQOV TOFİQ MÜSEYİB OĞLU
 78. SƏLİMOV KAMİL  NAZİM OĞLU
 79. ŞƏMİLOV NAZİM TELMAN OĞLU
 80. ŞİRİNOV İSLAM MƏHƏRRƏM OĞLU
 81. TAĞIYEV RAFİQ QƏLƏNDƏR OĞLU
 82. VƏLİYEV ŞAMİL QİYAS OĞLU
 83. YAQUBOV MƏHƏMMƏD HAQVERDİ OĞLU
 84. ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ OĞLU