Bakalavriat

Coğrafiya

Turizm və otelçilik

Coğrafiya müəllimliyi

Hidrometeorologiya

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

 

Magistratura

Landşaftşünaslıq

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

Azərbaycan və onunla qonşu olan ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası

Hidrologiya

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

İqlimşünaslıq

Geomorfologiya

Fiziki-okeanoqrafiya

Ölkəşünaslıq və beynəlxalq turizm

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

İqtisadi və sosial coğrafiya

Xəritəçilik

Tətbiqi geodeziya

Təbiətdən istifadə və təbiəti mühafizə

Dünya təsərrüfatının coğrafiyası

Ərazi planlaşdırma və rayon plana alma

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Xəritəşünaslıq

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftın geofizikası və geokimya

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya