UNİVERSİTETDAXİLİ 50+50 QRANTLAR PROQRAMI

(2014/2015-ci tədris ili üçün)

DOKTORANT VƏ MAGİSTRANTLAR ÜÇÜN

TƏQDİMAT FORMASI

 

 

Soyadı, adı, atasının adı,

Doktorant olduğu struktur (fakültə, kafedra, kurs, qrup)

Elmi rəhbəri

Anadan olduğu tarix

 

 

 

 

Dissertasiya işinin mövzusu

Elmi məqalələri (dissertasiya işinin mövzusuna uyğun)

1.....

Patent və tətbiq olunmuş nəticələr

1.....

Beynəlxalq fərdi və kollektiv qrantlarda iştirak

1.....

Konfrans, simpozium və işçi görüşlərdə iştirak (maksimum 5)

1.....

Mövzu (işin adı)

Xülasə (işin qısa mahiyyəti, maksimum 0,5 səhifə)

Layihənin təsviri (maksimum 2 səhifə)

İşin yerinə yetirilmə qrafiki

(01.10.2014-ci ildən başlayaraq 3 aylıq mərhələlərlə 01.07.2015-cü il tarixədək, maksimum 2 səhifə)

1. 01.10.2014-ci il -31.12.2014-ci il.

2. 01.01.2015-ci il – 31.03.2015 ci il.

3. 01.04.2015-ci il - 30.06.2015-ci il

Gözlənilən nəticələr

(Elmi nəticələr, məqalə, patent və s., maksimum 1 səhifə)

  1. Məqalələr, konfranslar və s. haqqında məlumatlar tam şəkildə; müəlliflər, əsərin adı, çap olunduğu jurnal və ya nəşriyyat, jurnalın cildi, səhifəsi, ili; konfransların adı, keçirildiyi ölkə və s. göstərilməlidir.
  2. Layihənin təsviri bölməsində mövzunun aktuallığını əsaslandırarkən müasir jurnal məqalələrinə  istinad tövsiyə olunur.
  3. Məlumatlar Times New Roman şrifti ilə, 12 pt, 1 intervalla yazılmalıdır. Doldurulmuş təqdimat forması 2014-cü il iyun ayının  20-dək çap olunmuş və elektron formada bir nüsxədə müvafiq komissiyaya təqdim edilməlidir.
  4. Təqdimat  formasının elektron variantını www.bsu.edu.az saytından yükləmək olar.

 

İDDİAÇININ İMZASI:                                                                    A.A.Soyadı

ELMİ RƏHBƏRİN İMZASI:                                                           A.A.Soyadı

TARİX: