Geologiya fakültəsi üzrə ixtisaslar

 

Bakalavriat

Geologiya

Geologiya mühəndisliyi

Hidrogeologiya mühəndisliyi

Geofizika mühəndisliyi

 

Magistratura

Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Dəniz və okean dibi yataqlarının geologi­yası, axtarışı və qiymətləndirilməsi

Yataqların ekspertizası və qiymətləndirilməsi

Hidrogeologiya

Faydalı qazıntıların proqnozlaşdırılmasının geoloji əsasları

Hidrogeoekologiya

Geologiyanın ekoloji problemləri

Mühəndis geologiyası

Tətbiqi geokimya, mineralogiya, petrologiya

Seysmologiya və seysmometriya

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Ümumi və regional geologiya

Hidrogeologiya

Paleontologiya və stratiqrafiya

Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq

Geotektonika və geodinamika

Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

Petrologiya, vulkanologiya

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Mineralogiya, kristalloqrafiya

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya

Litologiya

Petrologiya, vulkanalogiya

Mineralogiya, kristolloqrafiya