Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ NƏŞR OLUNAN ELMİ, NƏZƏRİ, METODİK VƏ TƏCRÜBİ JURNALLARIN SİYAHISI:

 

 1. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası
 2. Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası
 3. Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası
 4. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası
 5. Applied and computational mathematics (“Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı” ingilis dilində)
 6. “Turkic World Mathematics Society journal of Pure and Applied Mathematics” jurnalı (“Nəzəri və tətbiqi riyaziyyat” jurnalı)
 7. Xəzəryanı ölkələri Univer­sitetlərin Assosiyasiyasının «Təbii­ Resurslar» jurnalı
 8. Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal, azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr olunur)
 9. "Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik"
 10. Psixologiya (elmi-praktik jurnal)
 11. Beynəlxalq hüqüq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal)
 12. Dil və ədəbiyyat (nəzəri, elmi, metodik jurnal)
 13. Folklorşünaslıq məsələləri («Dil və ədəbiyyat» jurnalına əlavə kimi nəşr olunur)
 14. Pedaqoji aləm (elmi-populyar jurnal-Azər­bay­can, rus və ingilis dillərində nəşr olunur )
 15. Kitabxanaşünaslıq və biblioq­rafiya (elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal)
 16. Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi nəzəri və praktiki jurnal)
 17. Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi (elmi-nəzəri və təcrübi jurnal)
 18. «Kitabxana.az» (elmi, metodiki və praktiki jurnal)
 19. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi
 20. Sportsman
 21. Journal of Low Dimensional Systems