Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

İSMAYIL ƏHMƏDƏLİ OĞLU ƏLİYEV

KIMYA ELMLƏRI DOKTORU, PROFESSOR

BAKI DÖVLƏT UNIVERSITETI,

REKTORUN ÜMUMI MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜŞAVIRI

İŞ TELEFONU: (+994) 012 537-18-42

e-mail: ialiyev@mail.ru

e-mail: ialiyev@bsu.edu.az

 

 

 

 

 

QISA BİBLIOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-1947-ci il fevral ayının 27-də Ermənistan SSR Megri rayonunun Nüvədi kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1954-1961-ci illərdə Nüvədi kənd 7 illik məktəbində oxumuş, kənddə orta məktəb olmadığı üçün orta təhsilini həmin kənddə axşam növbəli kəndli-gənclər məktəbində başa vuraraq, 1965-ci ildə qızıl medalla bitirmişdir.
 • 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti (BDU)) kimya fakültəsinə ixtisas fənnindən əla qiymət almaqla qəbul olmuş, 1970-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, təyinatla Universitetdə saxlanılmışdir.
 • Bütün həyatı Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı olmuşdurI :
 • 10.06.2014-cü ildən bu günə qədər rektorun ümumi işlər üzrə müşaviri, Üzvi kimya kafedrasında 0,5 ştat professor vəzifəsində qalmaqla;
 • 30.01.2012-ci ilədən 10.06.2014-cü ilədək Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri
 • 21.05.2011-ci ildən 30.01.2012-ci ilədək Üzvi kimya kafedrasının professoru, 09.08.2011- ci ildən Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən;
 • 31.05.2006-cı ildən 20.05.2011-ci ilədək BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru
 • 12.10.2000-31.06.2006 BDU-nun magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsinin müdiri
 • 07.12.1991-bu günə kimi BDU-nun üzvi kimya kafedrasının professoru;
 • 25.04.1997 - 03.07.2000 100-Yil Universiteti Eyitim fakultəsi, Prof. Dr.(Turkiyə, Van ş.);
 • Mart - iyul 1994 Marmara Universiteti TUBITAK –DOPROQ( NATO Proqrami) (Türkiyə, Istanbul ş.);
 • 24.09.1986 - 7.12.1991 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, dosent;
 • 09.1988 - 02.1989 Irkutsk Uzvi Kimya Institutu (SEA Sərqi Sibir Bölməsi) və Irkutsk Dovlət Umiversiteti - təkmilləsmə kursu;
 • 12.09.1985 - 24.09.1986 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, baş müəllim;
 • 17.09.1979 - 12.09.1985 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, müəllim;
 • 11.01.1977 - 17.09.1979 ADU-nun qiyabi şöbəsi, metodist;
 • 08.12.1973 - 11.01.1977 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, laborant;
 • 1.12.1970 - 1.12.1973 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, əyani aspirant;
 • 1.09.1970 - 01.12.1970 ADU-nun üzvi kimya kafedrası, baş laborant işləmişdir;
 • İ.Ə.Əliyev Respublikanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının, «Bakı Universitetinin xəbərləri», Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki D 02.011 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
 • O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «Şöhrət» ordeni ilə (2009) təltif edilmişdir. AR TN-nin «Qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanına (2007), Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının (Azər KİVİHİ) «Qızıl qələm» media mükafatı laureatı diplomuna (2013), AzərKİVİHİ-nin «İlin alimi» (2014) mükafatı laureatına, AzərKİVİHİ-nin «Şöhrət» mükafatı laureatına (2015) layiq görülmüşdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nülki Müdafiə Qoşunları Komandanının “ Fəxri Fərmanı” ilə (2014), dəfələrlə Təhsil Nazirliyi və Bakı Dövlət Universiteti rəh­bərliyinin Fəxri Fərmanları və təşəkkürləri ilə mükafatlandirilmısdır. Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının Elmi Surasinın tövsiyəsi ilə 30.10.2015-ci ildən ekologiya sahəsində akademık diplomu ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının iyun 2016-cı ildən əmək veteranıdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsini Kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1976-cı ilin may ayında Azərbaycan Dövlət Universitetində 02.00.03 - Üzvi kimya ixtisası üzrə “İkivalentli kükürdün aromatik törəmələrində elektron effektlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi müdafiə edib.
 • 1990-cı ilin dekabr ayında İrkutsk Dövlət Universitetində (Şərqi Sibir) 02.00.03-Üzvi kimya ixtisası üzrə “Arentiolların, onların törəmələrinin və analoqlarının kimyası və fiziki-kimyası” mövzusunda doktorluq dissertasiya işi müdafiə edib.
 • 24.09.1986 – 07.12.1991 BDU, üzvi kimya kafedrasinin dosenti.
 • 12.10.1991 – bu günə kimi BDU, üzvi kimya kafedrasının professoru.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Prof. İ.Ə.Əliyevin əsas elmi istiqaməti arentiolların, II, IV və VI valentli kükürdün aromatik törəmələrinin və analoqlarının fiziko-kimyəvi xassələri ilə reaksiyaya girmə qabiliyyətləri arasında əlaqələrin tədqiqidir. Prof. İ.Ə.Əliyevin elmi fəaliyyəti əsasında 500-dən artıq tərkibində kükürd, oksigen, selen, azot və ş. elementlər saxlayan üzvi birləşmələr sintez olunaraq, müasir fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları ilə (İQ, UB, NMR H1, C13, O17, S33, NKR Cl35, Br79, Rentgen flüoressens spektroskopiya, elekrokimyəvi oksidləşmə və s.) hərtərəfli tədqiq edilmiş, müxtəlif miqdari korrelyasiyalar aparılmış, maraqlı və əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir. Alınmış nəticələr məlumat kataloqu kimi geniş istifadə olunur. Bu maddələrin 300-dən artığı ilk dəfə prof. İ.Ə.Əliyev tərəfindən sintez edilmişdir. Onun bu sahədə apardığı tədqiqat işi Üzvi kimyada «kompas» rolunu oynayır və əvvəlcədən istənilən xassəli və keyfiyyətli maddələri sintez etməyə istiqamət verir. Onun tərəfindən üçlü alkilarilsulfidlərin yeni alınma üsulları müəyyən edilmişdir. Kükürd üzvi birləşmələrin elektrofil bromlaşma, asilləşmə, nitrolaşma reaksiyaları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq alkiltioarilketok­simlərə Trofimov reaksiyası əsasında super əsas mühitdə asetilenin, vinilhalogenidlərin və 1,2-halogenalkanların təsiri öyrənilərək, əvvəllər məlum olmayan müxtəlif vəziyyətlərdə əvəzolunmuş alkiltioarılpirrollar və onların N-vinil törəmələri sintez olunaraq, geniş tədqiq olunmuşdur. Tərkibində kükürd saxlayan yeni pirrollar analitik reaktiv kimi perspektivlidir. Sintez edilmiş bəzi ariltioorqanil kükürd üzvi birləşmələrin tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Aparılmış tədqiqatların bəzi nəticələri müxtəlif monoqrafiyalara daxil edilmiş və qismən tədris prosesində istifadə edilir.

 • 252 elmi əsərin, o cümlədən 3 dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, 1 metodik göstərişin, 3 tədris proqramının,9 patentin və 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin həmmüəllifidir. Respublika Dövrü mətbu orqanlarında dövlətçiliyə xidmət edən 60-dan çox böyük həcmli məqalələri nəşr olunmuşdur.
 • Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının opponenti və rəyçisi, monoqrafiyaların və dərsliklərin elmi redaktoru və rəyçisi olmuşdur.
 • Dünya alimləri prof. İ.Ə.Əliyevin elmi tədqiqatlarını müntəzəm olaraq maraqla izləyir və yüksək qiymətləndirirlər. Dünya prizmasından onun Azərbaycan elminin inkişafında yeri müəyyənləşdirilərək SCI Thomson Reytersdə ona olan istinadların sayı bu günə kimi 200-dən çoxdur.


K.e.d., prof. İSMAYIL ƏHMƏDƏLİ oğlu ƏLİYEVİN
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISII. VI qrup elementlərinin aromatik birləşmələrində elektron effektlərinin tədqiqi:

1.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A., Aqaeva G.A., İskenderova T.Ö. Glektronnıe gffektı v aromatiçeskix soedineniəx VI qruppı. I. Vliənie zamestiteley na valentnıe kolebaniə karbonilğnoy qruppı v gfirax tiouksusnoy S-kislotı // JOrX, 1978, T.14, №11, S.2429-2432.
2.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A., Aqaeva G.A., İskenderova T.Ö. Glektronnıe gffektı v aromatiçeskix soedineniəx glementov VI qruppı. Otnositelğnaə osnovnostğ alkilfenilsulğfidov // Dokl. AN AzSSR, 1982, T.38, №9, S.43-46.
3.    Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A., Aqaeva G.A. Glektronnıe gffektı v aromatiçeskix soedineniəx glementov VI qruppı. Glektronodonornıe svoystva selenogfirov // Dokl. AN AzSSR, 1984, T.40, №6, S.47-50.
4.    Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A., Aqaeva G.A. Glektronnıe gffektı v aromatiçeskix soedineniəx glementov VI qruppı. Glektronnıe svoystva alkilarilsulğfidov // Dokl. AN AzSSR, 1985, T.41, №4, S.43-46.
5.    Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A., Aqaeva G.A., Axmedova A.A. Glektronnıe gffektı v aromatiçeskix soedineniəx glementov VI qruppı. Cpektrı UF poqloheniə i stroenie alkilarilsulğfidov // Dokl. AN AzSSR, 1986, T.42, №6, S.37-41.

 

II. Tərkibində kükürd olan pirrol törəmələrinin ketoksim və asetilen və ya asetilen törəmələrindən sintezi:
6.    Mixaleva A.İ., Aliev İ.A., Nesterenko R.N., Kalabin Q.A. Odnostadiynıy sintez 4,5-diqidrobenzo[g]indola i eqo 1-vinilğnoqo proizvodnoqo iz oksima a-tetralona i vinilxlorida // JOrX, 1982, T.18, №10, S.2229-2230.
7.    Ismail A. Aliev, Albina I. Mikhaleva and Mark V. Sigalov. An example of a novel route to sulfur containing pyrroles and N-vinylpyrroles // Sulfur Lett., 1984, Vol. 2(2), P.55-58.
8.    Korostova S.E., Sobenina L.N., Nesterenko R.N., Aliev İ.A., Mixaleva A.İ. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. XXVI. Sintez novıx 2-arilpirrolov // JOrX, 1984, T.20, №9, S.1960-1964.
9.    Aliev İ.A., Almamedova D.T., Qasanov B.R., Mixaleva A.İ. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 28. İspolğzovanie vinilxlorida vmesto aüetilena dlə sinteza arilpirrolov iz arilmetilketoksimov // XQS, 1984, №10, S.1359-1361.
10.    Aliev İ.A., Mixaleva A.İ., Bayramova S.X., Axmedov G.İ. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 31. İzuçenie usloviy reaküii üikloqeksanonoksima s vinilqaloqenidami v superosnovnıx sredax // JOrX, 1986, T.22, №3, S.489-492.
11.    Trofimov B.A., Nesterenko R.N., Mixaleva A.İ., Şapiro A.B., Aliev İ.A., Əkovleva İ.V., Kalabin Q.A. Novıe primerı vinilirovaniə NH-qeteroüiklov aüetilenom pri atmosfernom davlenii KOH-DMSO // XQS., 1986, №4, S. 481-486.
12.    Aliev İ.A., Qasanov B.R., Qolovanova N.İ., Mixaleva A.İ. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 35. Sintez 2-(4-alkiltiofenil)pirrolov i ix 1-vinilğnıx proizvodnıx // XQS, 1987, №11, S.1486-1488.
13.    Aliev İ.A., Qasanov B.R., Zeynalova S.N., Mixaleva A.İ. Sintez 2,5-dizamehennıx pirrolov reaküiey ketoksimov s 1,2-dibrompropanom // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1988, №9, S. 2175-2177.
14.    Aliev İ.A., Zeynalova S.N., Qasanov B.R., Mixaleva A.İ., Korostova S.E. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 37. İspolğzovanie vinilxlorida vmesto aüetilena dlə sinteza arilpirrolov iz gtilarilketoksimov // JOrX, 1988, T.24, №11, S.2436-2439.
15.    Afonin A.V., Siqalov M.V., Korostova S.E., Voronov V.K., Aliev İ.A. İzuçenie strukturnıx gffektov zamestiteley v N-vinil-2-arilpirrolax metodom ƏMR 1H i 13C // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1988, №12, S. 2765-2769.
16.    Markova M.V., Mixaleva A.İ., Siqalov M.V., Morozova L.V., Aliev İ.A., Trofimov B.A. Glektrofilğnoe prisoedinenie fenolov k 1-vinil-4,5,6,7-tetraqidroindolu // XQS, 1989, №5, S.604-606.
17.    Aliev İ.A., Mixaleva A.İ., Qasanov B.R. Prisoedinenie tiofenolov k N-vinil-pirrolam // XQS, 1990, №6, S.750-752.
18.    Andrei V. Afonin, Mark V. Sigalov, Svetlana E. Korostova, Ismail A. Aliev, Alexander V. Vashchenko, Boris A. Trofimov Intramolecular interactions in N-vinyl-2-aryl-pyrroles and 2-heteroarylpyrroles by 1H and 13C NMR // Magnetic Resonance in Chemistry, 1990, Vol.28, P.580-586.
19.    Aliev İ.A., Mixaleva A.İ., Qasanov B.R., Qolovanova N.İ. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 43. 1,2-Diqaloqenalkanı i vinilxlorid vmesto aüetilena v sinteze 2-(4-alkil-tiofenil)pirrolov // XQS, 1990, №10, S.1337-1340.
20.    Aliev İ.A., Korostova S.E., Mixaleva A.İ., Şevçenko S.Q., Zeynalova S.N., Sobenina L.N., Siqalov M.V., Qasanov B.R. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 46. Pirrolı s prostranstvenno-zatrudnennımi zamestiteləmi // XQS, 1991, №10, S.1320-1323.
21.    Korostoma S.E., Şevçenko S.Q., Şmidt E.Ö., Aliev İ.A., Lazarev İ.M., Siqalov M.V. Pirrolı iz ketoksimov i aüetilena. 42. Osobennosti sinteza novıx 2-arilpirrolov // XQS, 1992, №5, S.609-613.

 

III. Kükürd üzvi birləşmələrin anod voltamperometriyası:
22.    Qasanov B.R., Stradınğ Ə.P., Ajdarova X.A, Aliev İ.A. Anodnaə volğtamperometriə orqaniçeskix soedineniy serı. 1. Strukturnıe gffektı pri glektroximiçeskom okislenii zamehennıx tiofenolov // İzv. AN Latv.SSR. Ser. Xim., 1987, №3, S. 290-295.
23.    Qasanov B.R., Stradınğ Ə.P., Ajdarova X.A, Aliev İ.A. Anodnaə volğtamperometriə orqaniçeskix soedineniy serı. 2. Gffektı zamestiteley pri glektrookislenii zamehennıx tioanizolov // İzv. AN Latv.SSR. Ser. Xim., 1987, №3, S. 296-301.
24.    Qasanov B.R., Stradınğ Ə.P., Aliev İ.A., Ajdarova X.A Anodnaə volğtamperometriə orqaniçeskix soedineniy serı. 3. Vliənie zamestiteley v fenilğnom kolğüe na potenüialı glektrookisleniə alkilarilsulğfidov // İzv. AN Latv.SSR. Ser. Xim., 1988, №2, S. 143-148.
25.    Qasanov B.R., Stradınğ Ə.P., Aliev İ.A., Ajdarova X.A Anodnaə volğtamperometriə orqaniçeskix soedineniy serı. 4. Protolitiçeskie i glektroximiçeskie stadii pri okislenii tiofenolov v vodnıx sredax na qrafitovom mikroanode // İzv. AN Latv.SSR. Ser. Xim., 1988, №3, S. 297-301.
26.    Stradins J, Ceylan H, Hasanov B., Aliyev İ. Elektroxemical oxidation of Substituted resorcins and substituent effects on their elektrooxidation potentials // Latvian Journal of Chemistru, 2000, Nr2, 43-51 ipp.

 

IV. NMR spektroskopiya üsulu ilə qoşulma effektlərinin tədqiqi:
27.    Bjezovskiy V.M., Kalabin Q.A., Trofimov B.A., Pestunoviç V.A., Aliev İ.A., Çmutova Q.A.,Şaxqelğdiev M.A., Kuliev A.M., İzuçenie alkoksi-, alkiltio- i alkilseleno-benzolov metodom spektroskopii ƏMR 13S i 19F // Tezisı dokladov XIV nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Riqa: Zinatne, 1976, S.129-130.
28.    Bjezovskiy V.M., Kalabin Q.A., Aliev İ.A., Trofimov B.A., Şaxqelğdiev M.A., Kuliev A.M. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR. Soobhenie 3. Spektrı ƏMR 13S alkilfenilovıx sulğfidov i gfirov. // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1976, №9, S.1999-2004.
29.    Bjezovskiy V.M., Pestunoviç V.A., Kalabin Q.A., Aliev İ.A., Trofimov B.A., Kalixman İ.D., Şaxqelğdiev M.A., Kuliev A.M., Voronkov M.Q. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR. Soobhenie 4. Spektrı ƏMR 1N, 13S i 19F alkiltio-p-ftorbenzolov // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1976, №9, S. 2004-2007.
30.    Bjezovskiy V.M., Kalabin Q.A., Aliev İ.A., Donskix V.İ., Trofimov B.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR. Soobhenie 11. Gffektı alkilğnıx qrupp v zamehennıx alkiltiobenzolax // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1981, №7, S. 1525-1531.
31.    Bjezovskiy V.M., Dolenko Q.N., Kalabin Q.A., Topçiy V.A., Aliev İ.A., Parıqina Q.K., Trofimov B.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR. Soobhenie 12. Glektronnoe stroenie alkilfenilovıx sulğfidov, sulğfoksidov i sulğfonov // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1981, №8, S. 1784-1789.
32.    Ratovskiy Q.V., Panov A.M., Qluxix V.İ., Kalabin Q.A., Dmitriev V.İ., Aliev İ.A. Analiz konformaüionnoqo ravnovesiə i vnutrimolekulərnıx vzaimodeystviy v alkilfenilsulğfidax i dialkilfenilfosfinax metodami UF i ƏMR 13S spektroskopii // JOX, 1981, T.51, №7, S. 1504-1511.
33.    Bjezovskiy V.M., Herbakov V.V., Aliev İ.A., Dolenko Q.N., Trofimov B.A. Spektrı ƏMR 13S i rentqenovskoy fluoresüenüii rəda benzilovıx sulğfidov // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1985, №6, S. 1400-1402.
34.    Feşin V.P., Voronkov M.Q., Dolquşin Q.V., Romanenko L.S., Aliev İ.A., Mirzoeva M.A. Glektronnıe gffektı v molekulax alkil(4-xlorfenil)sulğfonov i sulğfoksidov po dannım ƏKR 35Cl // JOrX, 1986, T.22, №6, S.1225-1228.
35.    Bjezovskiy V.M., Valeev R.B., Kalabin Q.A., Aliev İ.A. Spektrı ƏMR 13C, 17O i 33S alkilfenilovıx sulğfonov C6H5SO2Alk // JOrX, 1987, T.23, №1, S.147-150.
36.    Krivdin L.B., Herbakov V.V., Aliev İ.A., Kalabin Q.A. Konstantı spin-spinovoqo vzaimodeystviə 13C-13C v strukturnıx issledovaniəx. III. Additivnostğ gffektov zameheniə na veliçinı prəmıx uqlerod-uqlerodnıx konstant v benzolğnom kolğüe aromatiçeskix gfirov i sulğfidov // JOrX, 1987, T.23, №3, S.569-576.
37.    Bjezovskiy V.M., Valeev R.B., Kalabin Q.A., Aliev İ.A., Trofimov B.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə. Soobhenie 25. Spektrı ƏMR 13C, 17O i 33S metil-arilovıx sulğfonov // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1987, №5, S. 1014-1018.
38.    Bjezovskiy V.M., Valeev R.B., Kalabin Q.A., Aliev İ.A., Trofimov B.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə. Soobhenie 26. Spektrı ƏMR 13C, 17O i 33S p-xlor-fenilalkilovıx sulğfidov i sulğfonov // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1987, №9, S. 1964-1969.
39.    Dolenko Q.N., Bjezovskiy V.M., Aliev İ.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə. Soobhenie 27. Analiz spektrov ƏMR 13C i rentqenovskix fluoresüentnıx SKb-spektrov 1-alkiltio-2,4,6-trimetilbenzolov. // İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1988, №5, S. 1032-1036.
40.    Trofimov B.A., Krivdin L.B., Herbakov V.V., Aliev İ.A. Gffektı soprəjeniə i konformaüionnoe stroenie aromatiçeskix selenidov // İzv. AN SSSR. Ser.Xim., 1989, №1, S. 64-69.
41.    Bjezovskiy V.M., Əqupolğskiy L.M., İksanova S.V., Kondratenko N.V., Aliev İ.A., Kudrəvüev A.A., Qarləuskayte R.Ö. Spektrı ƏMR 13C monozamehennıx benzola s serosoderjahimi qruppirovkami // Ukr. xim. jurn., 1991, T.57, №12, S. 1310-1316.

 

V. Digər məqalələri:
42.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A. Sintez S-zamehennıx p-ftortiofenola // Uçenıe zapiski AQU im. S.M.Kirova. Ser. Xim. Nauk, 1975, №3-4, S.10-15.
43.    Feşin V.P., Voronkov M.Q., Aliev İ.A., Şaxqelğdiev M.A., Kuliev A.M., Romanenko L.S. Spektrı ƏKR 35Cl alkil p-xlorfenilsulğfidov i p-xlorfenilovıx gfirov tiolkarbonovıx kislot // JOrX, 1976, T.12, vıp.5, S.1040-1045.
44.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A. Novıy sposob poluçeniə tret-alkilarilsulğfidov // Dokl. AN AzSSR, 1977, T.33, №9, S.25-28.
45.    Aliev İ.A., Sultanov Ö.M. Sintez nekotorıx S-zamehennıx proizvodnıx p-qaloidtiofenolov // Uçenıe zapiski AQU im. S.M.Kirova. Ser. Xim. Nauk, 1979, №4, S.45.-46.
46.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Qadjieva M.A. Aliev İ.A. İnqibitorı mikrobioloqiçeskoqo porajeniə topliva T-1 // V sb.: Mikroorqanizmı i nizşie rasteniə – razruşiteli materialov i izdeliy. Bioloqiçeskie povrejdeniə. M.: Nauka, 1979, S.150-151.
47.    Kuliev A.M., Sultanov Ö.M., Aliev İ.A., Mexraliev N.A. Sintez razliçnıx proizvodnıx m-ftorbenzilmerkaptana // V sb.: Katalitiçeskie prevraheniə orqaniçeskix soedineniy (Tematiçeskiy sbornik nauçnıx trudov). Baku.: İzd. AQU im. S.M. Kirova, 1981, S. 51-55.
48.    Aliev İ.A., Zeynalov F.K., Şaxqelğdiev M.A., Xanlarov Q.Q. Sintez S,S’-dibenzilovıx gfirov ditiokarbonovıx kislot i issledovanie ix v kaçestve prisadok k smazoçnım maslam // Az.xim.jurn., 1983, №1, S.51-54.
49.    Aliev İ.A., Zeynalov F.K., Şaxqelğdiev M.A., Sintez Se-arilovıx gfirov monoselenokarbonovıx kislot // Az.xim.jurn., 1983, №2, S.73-74.
50.    Bajenov B.N., Baranskiy V.A., Aliev İ.A. Vliənie stroeniə uxodəhey qruppı na kinetiku heloçnoqo qidroliza S-(Aril)-tioaüetatov // JOrX, 1983, T.19, №12, S.2628-2629.
51.    Bajenov B.N., Baranskiy V.A., Aliev İ.A. Vliənie stroeniə kislotnoy çasti i temperaturı na heloçnoy qidroliz S-arilovıx gfirov tiokarbonovıx kislot // JOrX, 1984, T.20, №7, S.1594-1595.
52.    Bajenov B.N., Baranskiy V.A., Aliev İ.A. Sovmestnoe vliənie faktorov stroeniə, sredı i temperaturı na heloçnoy qidroliz S-(aril)tioaüetatov v vodnogtanolğnıx smesəx. Sravnenie s kislorodnımi analoqami // JOrX, 1985, T.21, №11, S.2348-2354.
53.    Bajenov B.N., Zasuxina E.Ö., Baranskiy V.A., Aliev İ.A. Zakonomernostğ heloçnoqo qidroliza S-(aril)tioaüetatov v smesəx vodı s dioksanom i aüetonitrilom // JOrX, 1985, T.21, №11, S.2354-2359.
54.    Dolenko Q.N., Voronkov M.Q., Aliev İ.A., Mirskova A.N., Raxlin V.İ., Seredkina S.Q. Rentqenospektralğnoe issledovanie vrahatelğnoy izomerii aril-, vinil-, gtinilalkilsulğfidov // JOX, 1988, T.58, vıp.1, S.81-88.
55.    . Boris A. Trofimov, Ismail A. Aliev, Eldar I. Akhmedov A peculiar bromination of benzyl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1988, Vol.8, No 2, P.67-72.
56.    Aliev İ.A., Sultanov Ö.M., Qasanov B.R. Novıe proizvodnıe p-ftortiofenola // V sb.: Sintezı i issledovaniə funküionalğno-zamehennıx soedineniy / Tematiçeskiy sbornik nauçnıx trudov Azqosuniversiteta im. S.M.Kirova / Baku, 1988. S. 12-15.
57.    Ratovskiy Q.V., Şivernovskaə O.A., Panov A.M., Aliev İ.A. Spektralğnaə oüenka konformaüionnoqo sostava i vnutrimolekulərnıx vzaimodeystviy v alkilarilsulğfidax // JOX, 1989, T.59, vıp.10, S.2273-2277.
58.    Aliev İ.A., Qasanov B.R. Sintez i prevraheniə 2-(p-ftorfeniltio)gtanola // Tematiçeskiy sbornik nauçnıx trudov «Katalitiçeskie prevraheniə nepredelğnıx uqlevodorodov». Baku, Azqosuniversitet, 1989. S.19-23.
59.    Ismail A. Aliev and Boris A. Trofimov. On the bromination of alkylaryl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1989, Vol.9, No 4, P.159-166.
60.    Ismail A. Aliev, Gennadii A. Kalabin, Boris A. Trofimov. On the acylation of alkylaryl sulfides // Sulf. Lett., 1991, Vol.12(3), P.123-132.
61.    A.V.Afonin, M.V.Siqalov, B.A.Trofitmov, A.İ.Mixaleva, İ.A.Aliev. Konformaüionnıe issledovaniə N-vinil-2-izopropil – i  N-vinil-2-üiklopropilpirrolov metodom ƏMR 1N 13 S. İzv. AN SSSR. Ser. Xim., 1991, № 5, s. 1031-1038.
62.    V.P.Feşin, P.A.Nikitin, İ.A.Aliev Spektrı ƏKR 79,81Vr Alkil (4-bromfenil) sulğfidov. JOX, 1993, T.63, vıp.7, c.1651-1654. .
63.    Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. “Boyaq maddələr kimyası” fənni üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin “Üzvi kimya” kafedrasında bakalavr təhsili üzrə proqram.Bakı-2003, 2 s.
64.    A.M.Maqerramov, M.R.Bayramov, İ.A.Aliev, M.A.Djavadov, S.Q.Alieva. Troynaə sooliqomerizaüiə stirola, izoprena i qliüidilovoqo gfira p-izopropenilfenola. Azərb. kim. jurn. 2006, №3, s.35-37.
65.    A.M.Maqerramov, İ.A.Aliev, M.R.Bayramov, Q.M.Bayramova, M.A.Djavadov. Fosforoderjahie fenolformalğdeqidnıe sooliqomerı. Azərb.kim.jurn. 2006, №4, s.23-25.
66.    A.M.Maqerramov, M.R.Bayramov, İ.A.Aliev, Q.M.Bayramova, M.A.Aqaeva, M.A.Djavadov, İ.Q.Mamedov. Kompleksoobrazovanie 4-(1-metil-1-demktoksifosforilgtil) fenola s gtilaüetatom donorno-aküeptornoqo tipa. Bakı Universiteti Xəbərləri, 2006, №4, s.5-8.
67.    Z.İ.Əhmədova, A.M.Məhərrəmov, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5-Alkoksimetiləvəzli 1,3 – oksazolidin -2-on və 1,3 –tiazolidin-2-onların sintezi. Kimya problemləri, 2006, №4, s.722-724.
68.    A.M.Maqerramov, M.R.Bayramov, Q.M.Bayramova, İ.A.Aliev, M.A.Aqaeva, İ.Q.Mamedov, S.Q.Alieva. 4-(β-amiltio)izopropilfenol v kaçestve orqaniçeskoqo liqanda v kompleksobrazovanii s palladiem II. Bakı Universiteti Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, s.5-7.
69.    A.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, İ.Q.Məmmədov, N.M.Allahverdiyev, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5,5-Dimetilheksandion-1,3-ün 1,2-epoksi-3xlorpropanla əmələ gətirdiyi o-alkilləşmə məhsulunun bəzi aminlərlə çevrilmə reaksiyasının tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2007, №3, s.5-10.
70.    Əliyev İ.Ə., Mirzəyev B.M.”Heterotsiklik birləşmələr” fənni üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin “Üzvi kimya” kafedrasında magistr təhsi pilləsi üçün proqram. Bakı-2007, 6 s.
71.     Məhərrəmov A., Əfəndiyev V., Əliyev İ., Babazadə V. Müseyib Müseyibov – 80. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, s.188-191.
72.    Əliyev İ. Unudulmaz insan. Ölüm Sevinməsi qoy…(Həsən İsmayıl oğlu Şirəliyev, fəlsəfə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi) «Nurlan», Bakı – 2007, 219. (s.15-18).
73.    A.T.Quseynova, K.İ.Alieva, İ.A.Rzaeva, A.M.Maqerramov, İ.A.Aliev, V.M.Farzaliev, M.A. Allaxverdiev. Reaküiə 1,2-gpitio -4-fenilbutana s razliçnımi aminami. «Kimya Problemləri» jurnalı 2008, №2, s.255-259.
74.    Q.M.Mextieva, M.R.Bayramov, A.M.Maqerramov, İ.A.Aliev, İ.Q.Mamedov, M.A.djavadov, Q.M. Bayramova. Sintez i issledovanie aminometilirovannıx proizvodnıx metilzamehennıx 2-propenil – 4-izopropenilfenolov. Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008 №3, s.5-9.
75.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Lötfaliev A.Q., Ösifov Ç.A., Bayramova Z.G., Axundova M.A., Askerova U.F. Sintez i plastifiüiruöuhie svoystva gfirov üis-gndometilentetraqidro-ftalevoy kislotı. «Kimya Problemləri» jurnalı. 2008, №2, s.372-375.
76.    Maqerramov A.M., Maqerramov M.N., Aliev İ.A., Axmedov İ.M., Lötfaliev A.Q., Axundova M.A. Sintez nekotorıx aromatiçeskix tiolov i ix proizvodnıx. Vestnik Bakinskoqo Universiteta, seriə Estestvennıx nauk, 2009, №2, s.35-38.
77.    Aliev İ.A., Axmedov G.İ., Mamedov G.S., Qaxramanov T.O. Vliənie soderjaniə fosfora na fiziko-ximiçeskie i katalitiçeskie svoystva N-ulğtrasila v reaküii gtilirovaniə toluola. Jurnal prikladnoy ximii, 2009. T.82. Vıp.3. s.518-520.
78.    Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universiteti Elmin inkişaf yollarında. Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, №3, s.10-20.
79.    Aliev İ.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR19 F orqanil-4-ftorfenilsulğfidov. Vestnik Bakinskoqo Universiteta, seriə Estestvennıx nauk, 2009, №3, s.20-27.
80.    Əliyev İ.Ə. Üzvi kimya kafedrası. Bakı Dövlət Universiteti-90 Bakı-2009, s.197-202.
81.    Axmedov G.İ., Aliev İ.A., Azmamedova X.M., Kerimli F.Ş., Mamedov S.G. Vliənie konüentraüii lantana na kislotnıe i i katalitiçeskie svoystva N-petasila v reaküii izomerizaüii m-ksilola. Jurnal prikladnoy ximii, 2009. T.82. Vıp.5. s.862-863.
82.    Quseynova A.T., Alieva K.İ., Rzaeva İ.A., Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Farzaliev V.M., Allaxverdiev M.A. Sintez i antiokislitelğnaə aktivnostğ 1-amino-4-fenil-2-butantiolov. Jurnal prikladnoy ximii, 2009. T.82. №9 s. 1488-1492.
83.    Maqerramov A.M., Alieva R.A., Qadjieva S.R., Aliev İ.A., Mamedğərova İ.F., Bayramov M.R., Bayramov Q.İ. Sintez novıx sero- azotsoderjahix orqaniçeskix soedineniy na osnove alkoksimetilxlorirovannıx 4-vinilüikloqeksena, xlorazona i ix issledovanie. Aktualğnıe problemı qumanitarnıx i estestvennıx nauk. 2009, №11, s.12-16.
84.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Askerova U.F., Suleymanova L.M., Maqerramov M.N. Aktivnıe formı kisloroda v jivıx sistemax. Vestnik Bakinskoqo Universiteta. Seriə estestvennıx nauk. 2009, №4, s.41-52.
85.    Maqerramov A.M., Bayramov M.R., Aliev İ.A., Aqaeva M.A., Allaxverdieva M.Q., Mamedov İ.Q., Djavadov M.A. Poluçenie 1-(4-izopropenilfenoksi)-brom-S2-S4-alkanov i primenenie produktov ix prevraheniy. Jurnal prikladnoy ximii. 2009. T.82. Vıp. 10. s.1719-1724.
86.    Quseynova A.T., Rzaeva İ.A., Alieva K.İ., Aliev İ.A, Allaxverdiev M.A. Sintez i antiokislitelğnaə aktivnostğ N,N-digtiltiokarbomatsoderjahix 1,2-aminopropantiolov. Jurnal prikladnoy ximii. 2009. T.82. Vıp. 12. s.2008-2013.
87.    Hüseynova A.T., Məmmədova R.E., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Bəzi fenotiazin törəmələrinin sintezi. “Kimya Problemləri” jurnalı 2009, №4, s.688-691.
88.    Maqerramov A.M., Alieva R.A., Qadjieva S.R., Aliev İ.A., Mamedğərova İ.F., Bayramov M.R., Bayramov Q.İ. Sintez novıx sero-azotsoderjahix orqaniçeskix soedineniy na osnove alkoksimetil xlorirovannıx 1-metilüikloqeksena i xlorazona i ix issledovanie. Aktualğnıe Problemı Sovremennoy Nauki .İnformaüionno-analitiçeskiy jurnal.Ximiçeskie nauki.Orqaniçeskaə ximiə.Moskva.® 2010, №1 (51), s.109-115.
89.    Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev I.A., Pashayev F.H.,Gasanov A.G., Azimova S.I., Askerov R.K., Kurbanov A.V., Mahmudov K.T. Quantum-chemical calculations, tautomeric, thermodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenylhydrazone) pentane-2,4-dione. Dyes and Pigments 2010, 85, p.1-6.
90.    Magerammov A.M., Rzayev Z.M., Aliyev I.A., Khalilova F.I., Adsorption rote and protective effect of tributy (cyclohexyl) ammonium chloride inhibitor on the acidic corrosion of steel.Materials and Corrosion 2010, 61, №8, p.702-708.
91.    Mamedov G.S., Aliev İ.A, Axmedov G.İ., Qaxramanov T.O. Vliənie soderjaniə fosfora na fiziko-ximiçeskie i katalitiçeskie svoystva n-ulğtrasila v reaküii gtilirovaniə gtilbenzola. Jurnal prikladnıy ximii. 2010, t. 83. Vıp. 6. s. 1035-1037
92.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A, Farzaliev S.F., Sadıxova N.D., Axmedov İ.M. Odnostadiynıy sintez tetraqidroindolizinov katalitiçeskim vnutri – i mejmolekulərnım alkilirovaniem 1,2-dizamehennıx pirrolov . Jurnal orqaniçeskoy ximii. 2010, t. 46. Vıp. 7. s. 1099-1100.
93.    Aliev İ.A, Maqerramov A.M., Farzaliev S.F., Axmedov İ.M. Y(OTf)3-gffektivnıy katalizator v sinteze β-enaminov . Azərbaycan Kimya jurnalı, 2010, №1, s. 198-200.
94.    Mamedov G.S., Axmedov G.İ., Qaxramanov T.O., Aliev İ.A. Alkilirovanie toluola gtanolom na pentasilax, modifiüirovannıxredkozemelğnımimetallami // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2010, №1, s. 5-8.
95.    Muxtarova S.H., Hasan Genc, Əliyev İ.Ə., Rzayeva S.C., Allahverdiyev M.Ə. Tiofenolların benzoilləşməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2010, №1, s. 21-25.
96.    Mahmudov K.T., Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Kopylovich M.N., Pomberio A.J.L. Ion pairs of 5,5-dimethyl-2-(2-Hydroxy-3,5-disulfophenylhydrazo) cyclohexane-1,3-dione with cationic surface-active substances as analytical reagent for determination of copper (II) .Analytical Letters, 2010, v.43, p. 2923-2938.
97.    Maqerramov A.M., Rzaev Z.M., Aliev İ.A., Xalilova F.İ. Novıe inqibatorı korrozii dlə kislotnoy obrabotki skvajin. Neftepererabotka i nefteximiə, 2010, №11, s. 51-54
98.    Aliev İ.A, Axmedov G.İ., Mamedov G.S., Qaxramanov T.O. Gtilirovanie toluola gtanolom na vısokokremnezemnom üeolite, modifiüi¬rovannom kadmiem // Nefteximiə, 2010, t. 50, №5, s. 1-3.
99.    Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universitetinin elmi fəaliyyəti (2010-cu il) Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-elmlər seriyası, 2011, №11, s. 5-23.
100.    M.R.Bayramov, A.M.Maqerramov,, İ.A.Aliev, Ş.B.Xoseinzade, Q.M.Mextieva, M.A.Aqaeva. İssledovanie reaküii 2-allilfenola s simmetriçnımi dibrom (S2-S4) alkanami. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər - Fundamental Elmlər, 2011, №1, cild X (37), s. 128-130.

 

VI. Tezisləri:
101.    Aliev İ.A. Sintez qaloidtiofenolov i ix nekotorıe prevraheniə // Materialı nauçnoy konferenüii molodıx uçenıx, posvəhennoy 50-letiö Azerbaydjanskoqo Qosudarstvennoqo Universitetaim. S.M.Kirova. Baku, İzd. AQU, 1969, S.18.
102.    Aliev İ.A. Sintez qaloidtiofenolov i ix nekotorıe prevraheniə // Tezisı dokladov VIII Öbileynoy nauçnoy studençeskoy konferenüii, posvəhennoy 100-letiö so dnə rojdeniə V.İ.Lenina, Novosibirsk, 1970, S.19.
103.    Aliev İ.A. K voprosu ob osnovnosti alkilarilsulğfidov // Tezisı dokladov X nauçnoy studençeskoy konferenüii «Ximiə, bioloqiə», Novosibirsk, 1972, S.8-9.
104.    Kuliev A.M., Aliev İ.A., Şaxqelğdiev M.A., Aqaeva G.A., Qasanov B.R. Reaküionnaə sposobnostğ i stroenie alkilarilsulğfidov // Tezisı dokladov X nauçnoy sessii, posvəhennoy itoqam nauçno-issledovatelğskix rabot respubliki po koordiniruemım AN AzSSR problemam estestvennıx i obhestvennıx nauk za 1972 qod. Baku, Glm, 1973, S.15-16.
105.    Aliev İ.A. O soprəjenii svəzey v tiogfirax FC6H4SR / Materialı XI nauçnoy studençeskoy konferenüii, posvəhennoy paməti V.İ.Lenina, Novosibirsk, 1973, S.9.
106.    Aliev İ.A. K voprosu ob glektronnıx vzaimodeystviəx v alkilarilsulğfidax // Tezisı dokladov nauçnoy konferenüii molodıx issledovateley. Baku, 1973, S.34-35.
107.    Aliev İ.A. O stroenii tiolaüetatov i peredaçe glektronnıx gffektov çerez atom serı // Tezisı dokladov nauçnoy konferenüii aspirantov AN AzSSR. Baku: Glm, 1973, S.52.
108.    Qasanov B.R., Aliev İ.A., Şaxqelğdiev M.A. Ob glektroximiçeskom okislenii aromatiçeskix tiogfirov // Tezisı dokladov konferenüii professorsko-prepodavatelğskoqo sostava i aspirantov VUZ ov qor. Baku. Baku, 1973, S.14-15.
109.    Kuliev A.M., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A. Rolğ polərnıx i steriçeskix faktorov v glektrofilğnom zamehenii alkilarilsulğfidov // Materialı XI nauçnoy sessii, posvəhennoy itoqam nauçno-issledovatelğskix rabot respubliki po koordiniruemım Akademii Nauk AzSSR problemam estestvennıx i obhestvennıx nauk za 1973 qod. Baku: Glm, 1974, S.49-50.
110.    Kuliev A.M., Aliev İ.A., Şaxqelğdiev M.A., Aqaeva G.A., Qasanov B.R. O reaküionnoy sposobnosti i strukturnıx osobennostəx alkilarilsulğfidov // Tezisı dokladov XIII nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Riqa: Zinatne, 1974, S.278-280.
111.    Kuliev A.M., Qasanov B.R., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A. Potenüial poluvolnı glektroximiçeskoqo okisleniə i xarakter vnutrimolekulərnıx vzaimodeystviy v seraorqaniçeskix soedineniəx // V sb.: Novosti poləroqrafii 1975 (Tezisı dokladov VI Vsesoöznoqo sovehaniə po poləroqrafii). Riqa: Zinatne, 1975, S.129.
112.    Aliev İ.A., Sultanov Ö.M. Sintez i issledovanie glektronnıx peredaç v razliçnıx S-tioaüilov çerez atom serı // Tezisı dokladov nauçnoy sessii, posvəhennoy itoqam nauçno-issledovatelğskix rabot po ximiçeskim naukam za 1977 qod. Baku, 1978, S.23-24.
113.    Şaxqelğdiev M.A., Zeynalov F.K., Aliev İ.A., Qadjieva M.A., Djafarov A.A. Sintez nekotorıx selenoorqaniçeskix soedineniy i issledovanie ix antimikrobnıx svoystv // Tezisı dokladov respublikanskoy konferenüii «Ximiə i texnoloqiə prisadok k maslam, toplivam i smazoçno-oxlajdaöhim jidkostəm». Baku, 1978, S.42.
114.    Şaxqelğdiev M.A., Zeynalov F.K., Aliev İ.A., Askerova S..A., Axundova S.G. Proizvodnıe tiolkarbonovıx i tionkarbonovıx kislot v kaçestve antimikrobnıx prisadok k nefteproduktam // Tezisı dokladov respublikanskoy konferenüii «Ximiə i texnoloqiə prisadok k maslam, toplivam i smazoçno-oxlajdaöhim jidkostəm». Baku, 1978, S.43.
115.    Kuliev A.M., Qasanov B.R., Şaxqelğdiev M.A., Aliev İ.A. Strukturnıe gffektı v anodnoy volğtamperometrii aromatiçeskix sulğfidov // V sb.: VII Vsesoöznoe sovehanie po poləroqrafii (Tezisı dokladov). M.: Nauka, 1978, S.52.
116.    Kuliev A.M., Sultanov Ö.M., Aliev İ.A. Sintez i nekotorıe prevraheniə p-ftorbenzil-merkaptana // Tezisı dokladov XV nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Ufa, 1979, S.40.
117.    Kuliev A.M., Aliev İ.A., Zeynalov F.K., Şaxqelğdiev M.A., Bjezovskiy V.M., Kalabin Q.A., Pestunoviç V.A., Trofimov B.A., Feşin V.P. İzuçenie gffektov soprəjeniə v orqanilarilsulğfidax metodomi ƏMR 13S i 19F i ƏKR 35Cl // Tezisı dokladov II Zakavkazskoy konferenüii po primeneniö radiospektroskopii v ximii, fizike i bioloqii. Erevan, 1979, S, 76.
118.    Aliev İ.A., Zeynalov F.K., Şaxqelğdiev M.A., Askerova S..A. Antimikrobnaə aktivnostğ S-arilovıx gfirov tiolkarbonovıx kislot // Tezisı dokladov II Vsesoöznoy konferenüii po biopovrejdeniəm.Qorğkiy,1981.S.134-135.
119.    Soltanova B.K., Abbasova M.Q., Aliev İ.A., İbraqimova Q.M., Şaxqelğdiev M.A. Antimikrobnıe svoystva aüetaley formalğdeqida i ix qeteroanaloqov // Tezisı dokladov i soobheniy Vsesoöznoqo sovehaniə po ximii i texnoloqii aüetaley i ix qeteroanaloqov. Ufa, 1981.S.142-143.
120.    Qasanov B.R., Ajdarova X.A, Aliev İ.A. Gffektı zamestiteley v reaküiəx glektrookisleniə zamehennıx tiofenolov // V sb.: Razvitie i primenenie poləroqrafii i rodstvennıx metodov. (Tezisı dokladov VII Vsesoöznoqo sovehaniə po poləroqrafii). Dnepropetrovsk,1984,Ç.1,S.174-175.
121.    Qasanov B.R., Aliev İ.A., Ajdarova X.A. Volğtamperometriçeskoe povedenie 2-arilzamehennıx pirrolov nv staüionarnom qrafitovom mikroanode // V sb.: Razvitie i primenenie poləroqrafii i rodstvennıx metodov. (Tezisı dokladov VII Vsesoöznoqo sovehaniə popoləroqrafii). Dnepropetrovsk,1984,Ç.1,S.175-176.
122.    Aliev İ.A., Sadıxov N.S. Sintez i issledovanie nekotorıx proizvodnıx p-ftortiofenola // Tezisı dokladov XVI nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Riqa: Zinatne, 1984, S.103-104.
123.    Aliev İ.A., Mixaleva A.İ., Siqalov M.V. Sintez (alkiltio)fenilpirrolov i ix N-vinilğnıx proizvodnıx // Tezisı dokladov XVI nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Riqa: Zinatne, 1984, S.135.
124.    Qasanov B.R., Ajdarova X.A, Aliev İ.A. Stradınğ Ə.P. Volğtamperometriçeskoe povedenie zamehennıx tiofenolov // Tezisı dokladov XVI nauçnoy sessii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı i sernistıx neftey. Riqa: Zinatne, 1984, S.288-289.
125.    Zeynalova S.N., Aliev İ.A. Sintez alkilfenilpirrolov i ix N-vinilğnıx proizvodnıx // Tezisı dokladov texniçeskoy konferenüii, posvəhennoy 150-letiö D.İ.Mendeleeva. (I seküiə).Baku:Glm,1984,S.94.
126.    Pirojenko V.V., Bjezovskiy V.M., Aliev İ.A. Glektronnıe gffektı zamestiteley v tiouksusnoy i tiobenzoynoy kislotı // Tezisı XV Ukrainskoy respublikanskoy konferenüii po orqaniçeskoyximii.Ujqorod,1986. S.63.
127.    Qasanov B.R., Ajdarova X.A, Aliev İ.A. Anodnıe reaküii tiofenola v vodnıx rastvorax // V sb.: Novosti glektroximii orqaniçeskix soedineniy 1986. (Tezisı dokladov XI Vsesoöznoqo sovehaniə po glektroximii orqaniçeskix soedineniy) Moskva, Lğvov, 1986, S.150-151.
128.    Qasanov B.R., Aliev İ.A., İskenderova T.Ö. Vliənie alkilğnıx radikalov na potenüialı glektroximiçeskoqo okisleniə 4-aüetilfenilalkilsulğfidov // V sb. IX Vsesoöznoe sovehanie po poləroqrafii (Tezisı dokladov. V 2-x çastəx.). Ust-Kamenoqorsk, 1987. Ç.1, S.131-132.
129.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Nasibov Ş.S., Kadımalieva D.V. İoniziruöhaə sposobnostğ sernoqo anqidrida v reaküii prisoedineniə tret.-butil-p-bromfenilsulğfida k 2-metilen, spiro[2,2]qeksanu // Materialı 3 Respublikanskoy konferenüii molodıx uçenıx-ximikov, posvəhennoy80-letiöakad. M.F.Naqieva. Baku, 1988, S.113.
130.    Zefirov N.S., Kozğmin A.S., Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Arabov N.A., İsmiev A.İ. Aktivirovannoe sernım anqidridom glektrofilğnoe prisoedinenie alkilbenzilsulğfidov k olefinam // Tezisı dokladov XVII Vsesoöznoy konferenüii «Sintez i reaküionnaə sposobnostğ orqaniçeskixsoedineniyserı».Tbilisi,1989, S.76.
131.    Aliev İ.A., Mixaleva A.İ. Aüilirovanie alkilarilsulğfidov i sintez novıx serosoderjahix pirrolov po reaküii Trofimova // Tezisı dokladov XVII Vsesoöznoy konferenüii «Sintez i reaküionnaə sposobnostğ orqaniçeskix soedineniy serı». Tbilisi, 1989,S.106.
132.    Aliev İ.A., Mamedova A.A., Qasanov B.R. Struktura i glektronnıe spektrı poqloheniə nekotorıx p-ftorfenilalkilsulğfoksidov i sulğfonov // Tezisı dokladov XVII Vsesoöznoy konferenüii «Sintez i reaküionnaə sposobnostğ orqaniçeskix soedineniy serı». Tbilisi, 1989,S.195.
133.    Qasanov B.R., Aliev İ.A. Strukturnıe gffektı pri glektroximiçeskom okislenii alkilarilsulğfidov // V sb.: GXOS-13. Novosti glektroximii orqaniçeskix soedineniy. (Tezisı dokladov). Moskva-Karakanda,1990.S.19-20.
134.    Aliev İ.A., Qasanov B.R. Struktura i reaküionnaə sposobnostğ zamehennıx fenilorqanilsulğfidov pri glektroximiçeskom okislenii // Tezisı dokladov Pervoy Vsesoöznoy konferenüii po teoretiçeskoy orqaniçeskoy ximii. Volqoqrad, 1991,S.203.
135.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Axmedov Ş.T., Arabov N.A., Maxmudova R.M., Rustamova R.Ə. Sulğfonatnoe aktivirovanie glektrofilğnoy reaküionnoy sposobnosti xlora i alkilqipoxloritov, prisoedinenie xlor- i gtoksisulğfata xlora k E,E,E-1,5,9-üiklododekatrienu // Tezisı dokladov Pervoy Vsesoöznoy konferenüii po teoretiçeskoy orqaniçeskoyximii.Volqoqrad,1991.S.410.
136.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A. Maxmudova R.M., Aqamirzoev Ş. Soedineniə polivalentnoqo ioda v AdE-reaküiəx s olefinami. Reaküii feniliodozooksitozilata s üiklododeüenom, üiklododekadienami i so stereoizomernımi 1,5,9-üiklo-dodekatirenami. // Tezisı dokladov Pervoy Vsesoöznoy konferenüii po teoretiçeskoy orqaniçeskoy ximii. Volqoqrad, 1991, S.411.
137.    Aliev İ.A., Zeynalova S.N. Sintez i issledovanie nekotorıx S-zamehennıx proizvodnıx p-ftorbenzilmerkaptana v kaçestve prisadok k smazoçnım maslam // Tezisı dokladov 18-y konferenüii po ximii i texnoloqii orqaniçeskix soedineniy serı. Kazanğ, 1992. S.137.
138.    İsmayıl A. Aliyev, Adnan Aydın, Kemal Yelekçi. 4-Flüorfenilmetantiol türevlerinin sentez ve tepkimeleri // Kimya 94. X Ulusal Kimya Kongresi. 19-21 Eylül, 1994. Uludağ-Bursa. Bildiri Özetleri.
139.    Sultanlı B.Y., Əliyev İ.Ə. Alkilarilketoksimlərdə hidrogen rabitəsi və onların İQ spektrlərində Fermi-Rezonans hadisəsi / M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. (Təbiət elmləri) 11-26 noyabr 1994-cü il. Bakı 1994,S.113-114.
140.    Aliev İ.A., Adnan Aydın, Axmedov G.İ. İzuçenie reaküii aüetilirovaniə alkilbenzilsulğfidov po Fridelö-Kraftüu // Tezisı dokladov II Bakinskoy mejdunarodnoy nefteximiçeskoy konferenüii, posvəhennoy paməti akademika Ö.Q.Mamedalieva. İönğ 18-21 1996. Baku, 1996. S.94.
141.    Hasan Genc, Ismayil A.Aliyev. Bazı Alkilselenol Türevlerinin Sentezi ve Elektron iletkenliyinin incelenmesi. 11. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri kongresi. 20-22 Mayıs. Kimya. BildiriKitabı. Kırıkkale, 1998, S.92.
142.    Hasan Genc, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A.Aliyev Bazı Alkilaril-selenürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi Reaksiyonunda Yapı Etkileri // Kimya 98. 12. Ulusal Kimya Kongresi. 7-11 Eylül 1998. Edirne. Trakya Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü.S.291.
143.    Hasan Genc, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A.Aliyev. Dialkilsülfürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi // Kimya 98. 12. Ulusal Kimya Kongresi. 7-11 Eylül 1998. Edirne. Trakya Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. S.340.
144.    Yaşar Genel, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A. Aliyev. Alkilfenilsülfürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi Reaksiyonlarında Yapı Etkileri // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. S.362.
145.    Ismayil A.Aliyev, Adnan Aydın. 2-Flüorofenilmetantiol Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonları // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz MayısÜniversitesi.Fen-EdebiyatFakültesi.Kimya Bölümü.S.584.
146.    Hasan Genc, Adnan Aydın, Ismayil A.Aliyev. Ariltiobenzoatların Sentezi ve Elektron İletkenliğinin İncelenmesi // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Austos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bülümü. S.590
147.    Atilla Temur, Hüseyn Karadağ, Fahretin Askerov,İsmayıl Aliyev. Aclığın muhtelif zamanlarında hipotalamusta hücre ici nötral proteinlərin yenilenme intensifikasiyonu.XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000, s. 106.
148.    Hasan Genc,Bahman Y. Sultanlı,A.N.Şnulin, İsmayıl A.Aliyev.Aromatik alkollerde ve p-florofenolde hidrojen bağı. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000, ı. 238.
149.    Hasan Genc, Adnan Aydın, İsmayıl Aliyev.Arilselenol türevlerininsentezi ve reaksionları. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000,s. 239.
150.    Hasan Genc, Sahkerem İ. Nazarov, Muharrem N. Meherremov,İsmayıl A.Aliyev Fenollerin 1,2,3- trihalojenpropanla reaksionlarından 2- halojenallilarileterlerin sentezi. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000, s. 577.
151.    Hasan Genc, Bahman Sultanlı, Anadolu Şnulin, İsmayıl Aliyev. 4-Metil- ve 4-fluorasetofenoksimin İR-spektrumlarının incelenmesi. XV Ulusal Kimya Konqresi, İstanbul, 2001, P-1, OK-P37.
152.    Yaşar Genel, S.Mamedov, E.Ahmedov, İ.Aliyev. Kombine edilmiş izomerleşme prosesi ile yüksek oktanlı ekoloji temiz benzen elde edilmesi. XV Ulusal Kimya Konqresi, İstanbul, 2001, P.2, FK-P13.
153.    Israfil Tozlu, Bahman Y. Sultanlı, Şahkerem İ.Nazarlı, Hasan Genc, İsmayıl A.Aliyev.1,3- Difenoksipropanol-2-de hidrojen bağı. XVI Ulusal Kimya Konqresi, Konya, 10.03.Eylül, 2002. OK-P14,S.663.
154.    Maqerramov A.M., Naqiev F.N., Aliev İ.A., Allaxverdiev M.A.. Alkilirovanie gpixlorqidrina s metilen aktivnımi soedineniə i nekotorıe prevraheniə poluçennıx produktov. XVIII Mendeleevskiy scezd po obhey i prikladnoy ximmi, Moskva, 2007, s.356.
155.    Aliev İ.A., Xalilova F.İ., Zeynalov S.D. K voprosu primeneniə inqibitorov pri solənokislotnoy obrabotke / Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2008, s. 256-257.
156.    Səfərova İ.M., Əzizov A.Ə., Əliyev İ.Ə. Ətraf mühitin kənd təsərrüfatının kimyəvi çirkləndiriciləri. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinintezisləri, Bakı, 2008, S.238-239.
157.    Məhərrəmov A.M., İsmiyev A.İ., Əliyev İ.Ə., Hüseynova A.R.. p-Nitrobenzaldehid əsasında yeni £, β –doymamış ketonların sintezi və onların epoksidləşməsi. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2008, s.232-233.
158.    Məhərrəmov A.M., İsmiyev A.İ., İ.Ə.Əliyev, Y.İ.Hacıyeva, M.Ə.Allahverdiyev. Dietil-2-R-6-tridroksi-6-metil-4-oksotsikloheksan -1,3-dikarboksilatların hidroksilamilə heterotsikliləşmə reaksiyasının tədqiqi. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinintezisləri, Bakı, 2008, s.233-234.
159.    Muxtarova S.H., Hasan Gənç, Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Alkilarilsulfidlərin nitronium borflüoridlə nitrolaşması. Bakı Dövlət Universitetianin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi (22-23 may). Bakı-2009, s.4-5.
160.    Məhərrəmov A.M., Bayramova Z.E., Mehtiyeva S.M., Miriyeva S.Ə., Lütfəliyev A.H., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N. Neft turşuları əsasında sintezlər. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi (22-23 may).Bakı-2009,s.18-19.
161.    Məhərrəmov A.M., Bayramova Z.E., Seyidzadə A.E., Axundova M.Ə., Lütfəliyev A.H., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N. Neft turşuların bəzi fraksiyalarının efirləşdirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi(22-23may).Bakı-2009,s.141-142.
162.    Aliev İ.A., Axmedov G.İ., Mamedov G.S., Qaxramanov T.O. Vliənie soderjaniə lantana na fiziko-ximiçeskie i katalitiçeskie svoystva n-pentasila v reaküii gtilirovanie toluol. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimyafakültəsi(22-23may).Bakı-2009,s.184-185.
163.    Aliev İ.A. İzuçenie gffektov soprəjeniə metodom spektroskopii ƏMR 19F orqanil-4-ftorfenil sulğfidov. Vestnik Bakinskoqo Universiteta, seriə Estestvennıx nauk, 2009, №3, s.20-27.
164.    Aliev İ.A. O soprəjenii svəzey v orqanil-4-ftorfenilsulğfidax. Materialı Mejdunarodnoy nauçnoy konferenüii posvəhennoy 90-letiö Bakinskoqo Qosudarstvennoqo Universiteta. Estestvennıe nauki. Bakı-2009,s.284-285.
165.    Aliyev İ.A., Rzayev Z.M., Khalilova F.I. Protection of steel towards the acidic corrosion using naphthenyl tributylammonium chloride inhibitor. Proceedings of the international conference devoted to the 90 th Anniversary of Baku State University natural sciences. Bakı-2009, p.285-287.
166.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Əhmədov İ.M. Üzvi kimyada enzimlərin tətbiqi. akı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Təbiətelmləri.Bakı-2009,s.309-310.
167.    Aliyev İ.A., Rzayev Z.M., Khalilova F.I. To Morpholid-β-hexenyl succinylamide adsorption on steel in acidic media. Proceedings of the international conference devoted to the 90 th Anniversary of Baku State University natural sciences. Bakı-2009, p.315-317.
168.    Maqerramov A.M., Rzaev Z.M., Aliev İ.A., Xalilova F.İ. Novıe inqibitorı dlə solənokislotnıx obrabotok skvajin. Resurso-i gnerqosbereqaöhie texnoloqii v ximiçeskoy i nefteximiçeskoy promışlennosti. I Mejdunarodnaə konferenüiə Rossiyskoqo ximiçeskoqo obhestva imeni D.İ.Mendeleeva, 29-30 sentəbrə 2009, Moskva 2009, s.138-139.
169.    Muxtarova S.H., Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Ariltiobenzoatların sintezi və onların quruluşu. Professor A.Ə.Verdizadəmin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reaktivlər analitik kimyada” respublika konfransının materialları.Bakı-2009,c.76-77.
170.    Aliyeva R.A., Aliyev I.A., Rahimov R.A., Azimova S.I., Mahmudov K.T. Azoderivatives of β-diketones as an analytical reagents in the photometric determination of iron (III). Teoretiçeskaə i gksperimentalğnaə ximiə jidkofaznıx sistem (krestovskie çteniə) tezisı dokladov IV reqionalğnoy konferenüii molodıx uçenıx. 17-20 noəbrə 2009 q. İvanova, str. 111-112.
171.    Maharramov A.M., Aliyev I.A., Aliyeva R.A., Rahimov R.A., Mahmudov K.T. Thermodynamic, tautomeric, spectroscopic, studies on 3-(4-fluorophenylhydrazo) pentane-2,4-dione. Teoretiçeskaə i gksperimentalğnaə ximiə jidkofaznıx sistem (krestovskie çteniə) tezisı dokladov IV reqionalğnoy konferenüii molodıx uçenıx. 17-20 noəbrə 2009 q. İvanova, str. 112-113.
172.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A, Xalilova F.İ. İssledovanie novıx inqibitorov kislotnoy korroziy. İnnovaüionnıe ximiçeskie texnoloqii i biotexnoloqii materialov i produktov.II Mejdunarodnaə konferenüiə rossiyskoqo ximiçeskoqo obheçtva imeni D.İ.Mendeleeva. Moskva, 2010. s. 58-59.
173.    Antar Axmed Abd Elğ Qamid, A.M.Maqerramov, A.N.Xalilov, İ.A.Aliev, M.A.Allaxverdiev. Sintez kondensirovannıx tiranov. Uspexi sinteza i kompleksoobrazovaniə.Materialı vserossiyskoy nauçnıy konferenüii(s mejdunarodnım uçastiem) 18-22 aprelə 2011 qoda. Moskva, Rossiyskiy Universitet drujbı narodov, 2011, str. 157. Seküiə «Orqaniçeskaə ximiə»
174.    Magerramov A.M., Akhmedov I.A., Aliev I.A., Farzaliev S.F. Efficient method synthesis of N-substituted tetrahydroindole derivatives. International Congress on Organic Chemistry dedicated to the150-th anniversaru of the Butlerov’s Theoryn of Chemical Structure of Organic Compounds.Book of Abstracts,September 18-23,2011.Kazan,Russia P-7,s.65.
175.    Magerramov A.M., Duruskari G.Sh., Lutfaliyev A.G., Aliyev I.A., Magerramov M.N. Syuntesis of derivatives of styrene on the basis of ethulbenzole transformations. International Congress on Organic Chemistry dedicated to the150-th anniversaru of the Butlerov’s Theoryn of Chemical Structure of Organic Compounds.Book of Abstracts,September 18-23,2011.Kazan,Russia P-8,s.66.

 

VII. Patentləri:
176.    Maqerramov A.M., Bayramov M.R., Mextieva Q.M., Aliev İ.A., Aqaeva M.A., Mamedov İ.Q., Djavadov M.A.. Poladın korroziyadan mühafizəsi üçün inhibitor təsirli tərkib (İnqibiruöhiy sostav dlə zahitı stali ot korrozii), Az. Patent I №a 2007 0081.
177.    Məhərrəmov A.M., Qurbanova M.M., Zamanova A.V., Allahverdiyev M.Ə., Əliyev İ.Ə., Fərzəliyev V.M. 5-Asetil-6-metil-4-(2-hidroksi-5-bromfenil)-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-tion aktiv antimikrob preparat kimi. Az.Patent №a 2010 0051 0129
178.    A.M.Məhərrəmov, M.M.Qurbanova, A.V.Zamanova, M.Ə.Allahverdiyev, İ.Ə.Əliyev, V.M.Fərzəliyev. 5-Etoksikarbonil-6-metil-4-fenil-3,4-dihidropirimidin -2 (1H)-tion aktiv antimikrob preparat kimi. Az. Patent №a 2012 0080 0216.
179.    Məhərrəmov A.M., Bayramov M.R., Mehdiyeva G.M., Əliyev İ.Ə., Ağayeva M.A., Məmmədov İ.Q., Cavadov M.Ə. Poladın korroziyadan mühafizəsi üçün ingibiləşdirici tərkib. Az.Patent I sahibi Bakı Dövlət Universiteti Az. Patenti İ №a 2009 0092.
180.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə.,Xəlilova F.İ. Poladın sulfat turşusu korroziyasının ingibitoru. Patent №a2009 0005,13.09..2012 .
181.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ. Poladın turş mühitdə korroziyasına qarşı ingibitor. Patent №a 2008 0096. 11.12.2013.
182.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ. Stearilamid b-alkenilkəhrəba turşusunun tetraetanoldifmidinin korroziyasina qarşı ingibitor kimi. Patent №a 2009 123,. 11.12.2013.
183.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ., Həsənov E.Ş., Hüseynova S.F. 6-Hidroksimetil-1,4,5,8-diendometilen-∆2,5-heksahidronaftalin poladın turş korroziyasının ingibitoru kimi. Patent №a 20100094, 13.01.2014.
184.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ., Həsənov E.Ş.,Hüseynova S.F. 2-(2-hidroks-3-dietilaminopropil)-1,3,5-trimetilbenzol poladın turş korroziyasının ingibitoru kimi. Patent №a 20100093, 15.05. 2014 .

 

VIII. Müəlliflik şəhadətnamələri:
185.    Aliev İ.A., Abdullaev B.İ., Bayramov Ö.B., Mamedov İ.A. Protivoiznosnaə i protivozadirnaə prisadka k smazoçnım maslam // A.s. SSSR, №4222058/04. Prioritet 21.10.1987.
186.    Qluhenko G.N., Rzaev R.Z., Qambarov D.Q., Aliev İ.A. Sposob opredeleniə palladiə // A.s. SSSR №4473856/31-26 ot 27.07.89.

 

IX. Kitabları
187.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə. Üzvi kimyadan test üsulu ilə özünü yoxlama sualları. (Doymuş və doymamış karbohidrogenlər.) I Hissə. Üzvi kimya üzrə ixtisaslaşan tələbələr üçün metodiki göstəriş. Bakı, 1995-ci il,. 28 s.
188.    Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvi boyaqlar kimyasından praktikum. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003, 60 s.
189.    Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvü boyaqlar. I hissə. Bakı: 2005, 116 s.
190.    Məhərrəmov A.M., Əliyeva R.Ə., Əliyev İ.Ə., Mahmudov T.Ə. Kimyadan 500 məsələ. 8-11-ci siniflər üçün vəsait. Çaşıoğlu, 2010, 366 s.
191.    Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvi boyaqlar (II hissə) (azo-, nitro-, nitrozo- və polimetin boyaqlar). Dərslik, Bakı, 2011, 129s.
192.    Əliyev İ. Ə., Ağayev F. Y., Qafar-zadə S. C. Fövqəladə hallarda müasir sığınacaqlar. Bakı, 2012, 96s.
193.    Məhərrəmov A.M., Əliyeva R.Ə., Əliyev İ.Ə., Mahmudov T.Ə. Üzvi kimya. Dərs vəsaiti.(Ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri və kimya təmayüllü liseylər üçün). Bakı- 2014, 416 s.
194.    Aliev İ.A., Kafar-zade S.D. Nastavlenie po polğzovaniö individualğnımi sredstvami protivoximiçeskoy zahitı. Metodiçeskoe posobie. Baku-2014, 110 s.
195.    Məhərrəmov A. M., Əliyev İ. Ə. Heterotsiklik birləşmşlşr kimyası (Ali məktəb üçün dərslik)..Bakı -2016, 504 s.

 

X. SON İLLƏR NƏŞR OLUNMUŞ TEZİS VƏ MƏQALƏLƏR:

196.    Aliev İ.A.,Azizov A. A., Əkubova U.İ., Mirieva U.A. Novıe polimernıe sorbentı s nekovalentnoimmobilizovannımi reaqentami. XŞ Vserosiyskaə molodejnaə nauçnaə şkola-konferenüiə « Aktualğnıe problemı orqaniçeskoy ximii». 2010, Rossiə, Novosibirsk.s.845-847.
197.    Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.M. Au (III) ionunun sintetik polimer sorbentlə sorbsiyasının tədqıqı.Gənc alimlərin əsərləri, 2011, №4,s.117-121.
198.    Mahmudov K. T., Kopylovich M.N., Kuznetsov M.L., Maharramov A. M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Azizov A. A., Pombeiro A, J. L.. Thermodynamics of Dissociatio of ortho-Hydroxyphenylhydrazo-β-diketonesand of Their Complexation with Copper(II) in Aqueous-Ethanol Solutions // J. Solution Chem., 2012, v.41, p. 491–502
199.    Maqerramov A.M., Maqerramov M.N., Aliev İ.A., Mustafaev A.M., Askerova U.F. Deqidroqaloqenirovanie qaloqenalkilarenov v sinteze alkenilaromatiçeskix uqlevodorodov // Jurnal orqaniçeskoy ximii 2012,t 48 Vıp.2, s.300-302.
200.    Maqerramov A.M., Aliev İ.A., Askerova U.F., Axmedov İ.M., Farzaliev S.F. Novıy podxod k izvestnomu metodu poluçeniə metanoizoindolov // Jurnal orqaniçeskoy ximii 2012. T.48, Vıp. 4, s 607-608.
201.    Babaxanov N.A., Əliyev İ.Ə. Bakı şəhərində baş verən təbii fəlakətlərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir / Fövqəl» – Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri «mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 30-31 may 2012-ci il, Bakı-2012, s.12-15
202.    Bayramova Z. G., Maqerramov A.M., Maqerramov M.N., Aliev İ.A., Lötfaliev A.Q., Qarazade X. A. Ob gterifikaüii karbonovıx kislot spirtami // İzvestiə Vısşix Uçebnıx Zavedeniy. Ximiə i ximiçeskaə texnoloqiə. 2012,t.55, Vıp. 1, s.115-116.
203.    Maqerramov A.M., Duruskari Q.Ş., Qarazade X.A., Lötfaliev A.Q., Aliev İ.A., Maqerramov M.N. Sintez nekotorıx azotsoderjahix proizvodnıx stirola // İzvestiə Vısşix Uçebnıx Zavedeniy. Ximiə i ximiçeskaə texnoloqiə. 2012,t.55, Vıp. 7, s.13-15.
204.    Rasulov S. R., İsaev A.Ə., Aliev İ.A., Kafar-zade S.D. Mediko-fizioloqiçeskie trebovaniə k dopusku personala dlə rabotı na mestorojdeniəx s vısokim soderjaniem serevodoroda / «Gkoloqiə i oxrana jiznedeətelğnosti» UII mejdunarodnaə nauçnaə konferenüiə. SDU-50. Sumqayıt-2012, c. 296-300.
205.    Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Katastrofik təbii fəlakətlər və əhalinin evakuasiya problemləri / «Təbii fəlakətlərə daha çox məruz qalan regionlarda dayanıqlığın yüksəldilməsi, icmaların fövqəladə hallara hazırlanması və əhali arasında risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi» mövzunda elmi-praktik konfransın materialları. 19-20 noyabr 2012-ci il. Bakı-2012, s. 14-16.
206.    Əliyev İ.Ə. Onun adı tarixə qızıl hərflərlə yazılacaqdır / Akademik Vasim Məmmədəliyev 70. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. Bakı-2012, s. 183-185.
207.    Əliyev İ.Ə. Əsl ziyalı, görkəmli filosof, müqəddəs insan. Anar Məmmədov «İnana bilmirəm...» Elm, Bakı, 2012, s. 470-472.
208.    Əzizov A. Ə., Yaqubova Ü. İ., Əliyev İ. Ə., Sadıqov N. M. Udulmuş qızıl (III)-ionlarının ditizonla modifikasiya edilmiş polimer sorbentdən desorbsiyasının öyrənilməsi və onun təbii obyektlərə tətbiqi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 17-21.
209.    Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Əhali və təsərrüfat sahələri təbii fəlakətlərdən qorunmalıdır // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 107-112.
210.    Babaxanov N. A., Əliyev İ. Ə., Rəhimov A.B. Sürüşmələrin elmi cəhətdən tədqiqi və onlara qarşı əsaslı mühafizə tədbirlərinin işlənməsi. / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «İnşaat kompleksində riskin qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik problemləri» mövzunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 25-26 aprel, Bakı-2013, s. 347-349.
211.    Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycanda dolu hadisələri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri yeni dövlət proqramında nəzərə alınmalıdır / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı «mövzunda Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 24-26.
212.    Əsədova A. A., Əzizov A. Ə., Alosmanov R. M., Nağıyev C.Ə., Əliyev İ. Ə. Butan-nitril kauçuku əsasında sintez olunmuş fosfor tərkibli sorbentin turşu-əsas xassəsinin tədqiqi / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları,02-03 may 2013, s.5.
213.    Şıxəliyev N.Q., Məmmədova M.A., Heydərova S.C., Əhmədova N. F., Muzalevskiy V.M., Nenaydenko V.Q., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə. 1,4-Bis-(2-xlor-2-sianovinil)benzolun aminoquanidin ilə reaksiyası / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s. 7-8..
214.    Şıxəliyev N. Q., Qurbanov A. V., Heydərova S. C., Muzalevskiy V. M., Nenaydenko V. Q., Xrustaliev V.N., Məhərrəmov A. M., Əliyev İ.Ə. Sintez edilmiş tris-(2,4-bis(trixlormetil)-1,3,5-triazapentadienato Fe (III) kompleksinin kristallik quruluşu / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s. 8-9.
215.    Əliyev E. M, Alosmanov R. M., Əliyeva A. N., Əzizov A. Ə.,Əliyev İ. Ə. Divinil kauçuku əsasında sintez olunmuş fosfor tərkibli polimer sorbentin termiki destruksiyası / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s.91.
216.    Azizov A. A., Aliev İ.A., Əkubova U.İ. Sorbüiə zoloto polimernım sorbentom, modifiüirovannım ditizonom. Sorüionnıe i xromatoqrafiçeskie proüessı. 2013, t.13, №2, s.156-161.
217.    Məhərrəmov A. M., Babayeva Y. M., Süleymanova S. S., Əliyev İ. Ə., Allahverdiyev M. Ə., Mustafayev A.M. Bəzi tiazol törəmələrinin sintezi / Makromolekullar kimyasının fundamental və tətbiqi problemləri konfransı. Akademik A. A. Əfəndiyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 27-28 iyun 2013-cü il. Sumqayıt, Azərbaycan. s.22.
218.    Cavadov R. Ə., Əliyev İ.Ə. Ali məktəblərdə kadr hazırlığının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2013, №1, s. 154-167.
219.    Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycanın termal suları və onlardan səmərəli istifadə yolları / 2-ci Xəzər Beynəlxalq su texnologiyaları konfransının materialları. Azərbaycan, Bakı, 11 aprel 2014-cü il, s. 107-109.
220.    Əliyev İ.Ə., Cavadov R.Ə. Ekstremal şəraitlərdə həyat təhlükəsizliyinin təminini bəzi məsələləri / Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış №12, 2014,s.409-417.
221.    Babaxanov N. A., Aliev İ.A. Termalğnıe vodı Azerbaydjana i ix rolğ v razvitii turizma / Mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii: «Qeoqrafiçeskie problemı turizma, kraevedeniə i gkoloqii» q. Almatı, 12-13 maə 2014 qoda, s.287 -290.
222.     Səfərova A.Ş.,Əhmədov İ.M.,Əliyev İ.Ə.,Qurbanova M.M.,Məhərrəmov A.M. 2-Fenil-dördəvəzli pirrolların sadə metodla sintezi. Kimya problemləri jurnalı , 2014, №1, s.102-105
223.    Muxtarov S.Q. Aliev İ.A., Allaxverdiev M.A., Farzaliev V.M. Nitrovanie nekotorıx alkilfenilsulğfidov s tetraftorboratom nitroniə.Materialı II Respublikanskoy Konferenüii «Orqaniçeskie reaqentı analitiçeskiy ximii» posvəhennoy 100-letnemu öbileö professora A.A.Verdizade. Baku-2014, 193-194.
224.    Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.,M.,Miriyeva D.,İ. Kükürdlü üzvi birləşmələrin qeyri-kovalent immobilizasiyası üsulu ilə alinmıs yeni tip sorbentlərin kimyəvi tərkibinin tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası ,2014, №3, s.31-36.
225.    Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ. Polimer matrisində alınmış qızıl hissəciklərinin rentgen faza metodu ilə tədqiqi. ”Fundamental və tətbiqi elmlərin aktual problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmanın rolu” mövzusunda gənc alim və mutəxəssıslərin I Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı 2014. s.287.
226.    Əliyev İsmayıl. Xatirəsi ehtiramla yad olunan alim. Malik Qarazadə-75. Bilsəm ki, həyatda izim qalıbdır... . Bakı, 2014, s 82-84.
227.    Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universitetində təbii fəlakətlər kursunun tədrisinə dair. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il), Bakı, 2016, s. 170-171.
228.    Əliyev İ.Ə., Qafarzadə S.C., Tağıyev V.İ. Statik elektrik yüklərinin səbəb olduğu qəzalarin qarşısının alınması və qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il), Bakı, 2016, s. 234-236.
229.    Babaxanov N.A., Əhmədov N.N., Əliyev İ.Ə.Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verən təbii fəlakətlərdən əhalinin təxliyə olunma problemləri. Cografiya: nəzəriyyə, praktika və innovasiya Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-2015, s.200-205.
230.     Mirzəbəyova Q.H., Məmmədova G.B., Əliyev İ.Ə. Suların çirklənməsi və onun yaratdığı problemlər. Cografiya: nəzəriyyə, praktika və innovasiya Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-2015, s.568-572.
231.    Əliyeva R.Ə.,.Həsənova M.B.,Əliyev İ.Ə.,Nəzərova R.Z.,Mirzai C.İ. Vanadiumun (V) polimer xelatəmələgətirici sorbentlə qatılaşdırılaraq təyinı. Koordinasion Birləşmələr Kimyası. “Anatilik kimya” kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş VI respublika elmi konfransının materialları. 16-17 dekabr Bakı-2015, s.61-62.
232.    .Əliyev I.Ə., Əhmədov N.N., İsmailova R.N. Ekoloji təhlükəsizlik və risklər. Bakalavr pilləsi üçün proqrqam. Bakı, 2015, s.1-15.
233.    Aliyev I.A., Azizov A.A., Yaqubova U.I.,SadikhovN.M. A New Type Polymer Sorbents for Gold Sorbtion from Asid Solutions. Biological and Chemical Rezearch. 2016, vol.3, p.35-43.
234.    Maqerram A.M., Aliev İ.A., Maqerramov M.N., Lötfaliev A.Q., Mirieva S.G. O mexanizme reaküii karbonovıx kislot s gtanolaminom / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.103.
235.    Maqerram A.M., Maqerramov M.N., Aliev İ.A., Qarazade X.A., Lötfaliev A.Q. O mexanizme reaküii amidirovaniə karbonovıx kislot s ammiakom / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.104.
236.    Dürüskari G.Ş., Qarazadə X.A., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmova Ü.M., Lütfəliyev A.H., Məhərrəmov M.N. Etilbenzol əsasında sintezlər / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.104.
237.    Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Qarazadə X.A., Lütfəliyev A.H., Axundova M.Ə. Tsiklopropan halqasının açılması ilə gedən reaksiyaların mexanizmləri haqqında / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.105.

238.  Babaxanov N.A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın işsizlik probleminin həllində rolu. Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının pespektivləri və regional problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı 2016, s. 361-365.

239.  Ələkbərli S.Ə , Hasan Genc,.Əsgərov R.K.,Əliyev İ.Ə. Üçlü –butil-4-flüorfenilsulfonun rentgen quruluş analizi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.8-9..

240.  Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Lütfəliyev A.H., Bayramova Z.E., Qarazadə X.A. n-Propil, allil və propargil spirtlərinin termiki efirləşməsi haqqında təsəvvürlər.. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s104-105...

241.  Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Lütfəliyev A.H., Bayramova Z.E., Miriyeva S.Ə.,Məmmədova M.A. Bəzi karbon və neft turşularının spirtlərlə və hidroksiləvəzli birləşmələrlə müxtəlif variantda efirləşməsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s106-107.

242.  Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N.,Bayramova Z.E., Qarazadə X.A. , Məmmədova M.A. Valerian turşusunun və neft turşuların bəzi fraksiyalarının allil, proparqil, n-propil  spirtlərilə termiki efirləşməsi və alınan birləşmələrin antimikrob aşqar kimi xassələri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.107-108.

243.  Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Masallı rayonunun termal sularının öyrənilmə istiqamətləri və onlardan səmərəli istifadə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2017, №1, s. 145-150.

244.  Абилова У.М., Гусейнова Н.С., Алиев И.А., Чырагов Ф.М. Хелатообразующий сорбент для концентрирования и разделения иона кадмия// Материалы V-ой Международной Бергмановской конференции, «Физико-химический анализ в образовании, науке и технике» Махачкала, 2017, с.93.

245.  Əliyeva R.Ə, Məhərrəmov A.M., Əliyev I,Ə., Ayvazova A.V.,.Axundova M.T,  .Çıraqov F.M. Spektrofotometrik metodla 1-fenil-2-(2-hidroksi-4-nitrofenilazo)butadion-1,3-ilə kation səthi-aktiv maddələrin iştirakında kompleks əmələgətirməsi.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 45-46.

246. Məhərrəmov A.M., Şıxaliyev N.Q., Əhmədova N.E.,.Əliyev İ.Ə, Əsgərova Ü.F., Qacar A.M.,.İbrahimova Ş.A. Triazapentadien kompleksi əsasında 1,4- və 1,2-dihidro-1,3,5-triazin törəmələrinin yeni alınma üsulu.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 97-98.

247.  Магеррамов А.М.,.Байрамов М.Р, Алиев И.А.,.Агаева М.А,.Гулиева Ш.Дж, Нагиев Дж.А., Аскарова Г.М.,.Мехтиева Г.М. Тройные сополимеры стирола, малеинового ангидрида и ди-(алкенилфенокси)алканов в качестве сорбентов для очистки водных систем от уранил-ионов//. Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 99-100.

248.  Алиев И.А., Эфендиева Н.Т., Гусейнов Ф.Э., Алиева А.Ф., Шамилов Н.Т.,.Гамидов С.З,.Чырагов Ф.М. Изучение сорбции Се(III) новыми полимерными хелатообразующими сорбентами.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 118-119.

249.  Алиев И.А,.Алиева А.Ф,.Гусейнов Ф.Э,.Эюбова Э.Дж, Шамилов Н.Т., Чырагов Ф.М.. Изучение сорбции ионов Се(III) новым хелатообразующим синтетическим сорбентом.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 132-134.

250.  Babakhanov N.A., Aliyev I.A. Natural calamities (NC) inflicting damages and precautionary measures against them in the Republic of Azerbaijan// International scientific-technical Conference. Natural Disasters and Human life safety. Abstracts of presentations., December 04-06, 2017 Baku, Azerbaijan, p. 36.

251.  Babakhanov N.A., Aliyev I.A. The floods and protective measures against them in Azerbaijan // International scientific-technical Conference. Natural Disasters and Human life safety. Abstracts of presentations., December 04-06, 2017 Baku, Azerbaijan, p. 120-121.

252. Əliyev I.Ə. Cəsur insan// Tağı Əhmədov 70. Haqqın gözü - elin sözü. Bakı – 2018. s.56-57.

 

DÖVRİ MƏTBUATDA DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ :

1. İsmayıl Əliyev və s. Qanlıgöl: dərdimiz, bəlamız. «Bakı» qəzeti 13 aprel 1993-cü il, səh.1.

2. İsmayıl Əliyev. k.e.d.,prof. Labirint. «Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 23 oktyabr 1993-cü il, səh.2.

3. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Alimlərin gücündən səmərəli istifadə olunmalıdır. «Azərbaycan» qəzeti, 15 dekabr 1993-cü il, səh.3.

4. İsmayıl Əliyev. k.e.d.,prof. Sabah gec olar. «Gunay» qəzeti, 7 yanvar 1995-ci il, səh.3.

5. İsmail Aliev, prof. d.x.n. Zavtra budet pozdno … «Günay» qəzeti 7 yanvar 1995 q, səh.3.

6. İsmayıl Əliyev, Rəfael Musayev. Nüvədi Ermənistanda sonuncu Azərbaycan kəndiydi. «Azərbaycan» qəzeti, 11 fevral 1995-ci il, səh.3.

7. İsmayıl Əliyev. k.e.d., prof. Ön söz. Arif Kərimli «Zəngəzurun qeyrət qalası Nüvədi» «Azərbaycan», Bakı –1996, səh.3-5

8. İsmayıl Əliyev, BDU-nun və yüzüncü jil Universitetinin (Van,Türkiyə) professoru, k.e.d. Təhsil sistemində aspirantura hökmən qalmalıdır. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 16 fevral 2000-ci il, səh.10.

9. BDU-nun professoru, k.e.d.İsmayıl Əliyevlə müsahibə. Müsahibəni apardı Sevinc Xəlilbəyli Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və münasibətləri əbədidir. «Gömrük» qəzeti 23.mart 2001-ci il, səh.7.

10. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. 34 il Zirvədə . «Azərbaycan» qəzeti, 31 iyul 2003-cü il. səh.1-2.

11. Əhmədəli Əliyev, İsmayıl Əliyev Toponimlərin izi ilə Meğri rayonuna səyahət. «Azərbaycan» qəzeti, 26 sentyabr 2003-cü il. səh.7.

12. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Heydər Əliyevin əsəri olan müasir Azərbaycan güclənəcək, zənginləşəcək, hər tərəfli inkişaf edəcəkdir. «Azərbaycan» qəzeti, 15 noyabr 2003-cü il. səh.1.

13. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru,k.e.d. Azərbaycan dövlətçiliyində yeni mərhələ. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 10 dekabr 2003-cü il, səh.6.

14. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Əvəzsiz insan. «Azərbaycan» qəzeti 20 dekabr 2003-cü il, səh.5.

15. İsmayıl Əliyev ,BDU-nun professoru, k.e.d. Elmin inkişafına qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. «Azərbaycan» qəzeti, 1 may 2004-cü il, səh.4.

16. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Elmin inkişafında qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. «Xalq nəzarəti» jurnalı iyun 2004-cü il, səh.17.

17. İsmayıl Əliyev, k.e.d., prof. Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası . «Azərbaycan» qəzeti, 30 sentyabr 2004-cü il, səh.2.

18. İsmayıl Əliyev, professor . İlham Əliyevin neft strategiyası. «Bakı Universiteti» qəzeti; 13 oktyabr 2004-cü il, səh.5.

19. İsmayıl Əliyev, k.e.d., prof. Prezident elm və təhsilin inkişafını prioritet vəzifə hesab edir. «Azərbaycan» qəzeti,31 oktyabr 2004-cü il, səh.13.

20. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Azərbaycan elminin inkişafında Heydər Əliyevin rolu. «Azərbaycan» qəzeti, 13 fevral 2005-ci il, səh.2.

21. İsmayıl Əliyev, professor. Azərbaycanın özü kimi əbədi. Azərbaycan elminin inkişafında Heydər Əliyevin rolu. «Bakı Universiteti» qəzeti, 14 mart 2005-ci il, səh.3.

22. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Azərbaycanda neft-kimya sənayesinin inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. «Azərbaycan» qəzeti, 13 fevral 2005-ci il, səh.2.

23. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik. «Azərbaycan» qəzeti, 8 may 2005-ci il, səh.3

24. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Sabit, tarazlı və davamlı inkişaf modeli: «Azərbaycan» qəzeti, 7 yanvar 2006-cı il, səh.2.

25. Əliyev İsmayıl Nüvədili, professor,kimya elmləri doktoru.Ön söz.Akif Kərimli “Zənğilan “ “Avropa “ Nəşriyyatı,2006, s.599 -601.

26. İsmayıl Əliyev.BDU-nun professoru, k.e.d.İnsan kapitalının formalaşdırılması dəvlət siyasətinə çevrilir. “Azərbaycan” qəzeti 19 yanvar 2007-ci il, s.1.

27. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Möhkəm, müstəqil Azərbaycan qurdu. “Bakı Universiteti “, 1 may 2008-ci il.

28. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor.Ömrünü xalqına, dövlətinə və vətəninə həsr etmiş əbədiyaşar Lider. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 12-18 aprel 2008-ci il, səh.1,9

29. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan kapitalının formalaşdırılması dövlət siyasətinə çevrilir. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 19-25 aprel 2008-ci il, səh.3,9

30. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycan inkişafının yeni mərhələsi. «Qərbi Azərbaycan » qəzeti, 07-13 iyun 2008; səh.9.

31. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. Tarazlı və davamlı inkişaf modeli. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 21-27 iyul 2008, səh.9,10.

32. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. 34 il zirvədə. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti 09 iyul 2008-ci il, səh.7,9.

33. İsmayıl Əliyev Kollektivimizi təbrik edirəm. «Bakı Universiteti» 22 oktyabr 2008-ci il.

34. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Hər bir azərbaycanlının Prezidenti – «Azərbaycan», 5 oktyabr 2008-ci il.

35. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. Xalqın oğlu. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 13-19 dekabr 2008-ci il, səh. 8-9

36. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının milli sərvəti, iftixarıdır (Dəyirmi stol). “Azərbaycan” qəzeti, 25 sentyabr 2009-cu il, səh. 5.

37. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycan elminin flaqmanı. “Azərbaycan” qəzeti, 6 oktyabr 2009-cu il, səh.3.

38. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan kapitalının formalaşması dövlətin əsas siyasətidir. “Azərbaycan” qəzeti, 13 noyabr 2009-cu il, səh.5.

39. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycanın memarı. “Bakı Universiteti” qəzeti, 06 may 2010-cu il, səh. 7.

40. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan inkişafına xidmət edən sosialyönümlü siyasət. “Azərbaycan” qəzeti, 5 dekabr 2010-cu il, səh. 4.

41. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyənlərə tutarlı elmi cavab. “Azərbaycan” qəzeti, 15 dekabr 2010-cu il, səh. 4.

42. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor.Modern cəmiyyət quruculuğu milli mustəqilliyin daimiliyinə etibarlı təminatdır. “Azərbaycan” qəzeti, 20may 2011-ci il, səh. 6, 1 səhifə.

43. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru.. Müstəqilliyimizin xilaskarı. ”Respublika” qəzeti, 12 iyun 2011-ci il, səh. 5, 1 qəzet səhifəsi.

44. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru.”34 il zirvədə”.İnsan Haqları” qəzeti,25 iyun-02 iyul 2011-ci il,səh.7.

45. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru. Elmin inkişaf perspektivləri ilə baglı yeni prioritetlər müəyyənləşir. Azərbaycan” qəzeti, 8 iyul 2011-ci il, səh. 10.

46. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru. Müasir Azərbaycan-20. Tərəqqinin və quruculugun rəmzinə çevrilmiş Bakı. Paytaxtımız qısa müddətdə dünyanın qabaqcıl şəhərindən birinə çevrilib. (Yasamal rayonunda aparılan abadlaşdırma və quruculuq işləri barədə) Dəyirmi stol. Azərbaycan” qəzeti, 29 sentyabr 2011-ci il, səh.5.

47. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru, kimya elmləri doktoru, professor. Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür-80, prof. Nurqələm Mikayılov. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı – 2011, səh. 38-40.

48. Babaxanov N. BDU-nun professoru, İ.Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi kafedrasının müdiri, professor. Təbii fəlakətlərə qarşı bundan sonra da ciddi tədbirlər görülməlidir .”Respublika” qəzeti, 19 fevral 2012-ci il, səh.2.

49. İsmayıl Əliyev, BDU-nun «Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi» kafedrasının müdiri, professor, Neron Babaxanov,professor. Təbii fəlakətlər: əhalinin evakuasiyası və sığınacaq problemləri “Azərbaycan” qəzeti, 30 yanvar 2013-cü il, səh.7.

50. Rövşən Cavadov, BDU- da qış imtahan sessiyasının keçirilməsi üzrə qərərgahın nəzdində apelyasiya komissiyasının üzvü,İsmayıl Əliyev BDU- da qış imtahan sessiyasının keçirilməsi üzrə qərərgahın sədri.Ali məktəblərdə kadr hazırlığının bəzi məsələləri.”Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 19 aprel 2013 – cü il, səh.6.

51. İsmayıl Əliyev,Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri,professor.Qurtuluş xalqın özünəqaydışı idi. “Azərbaycan” qəzeti, 14 iyun 2013-cü il, səh.6.

52. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İ.smayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər.”Respublika” qəzeti, 8 aprel 2014-cü il, səh..9.

53. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İ.smayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər.( məqalənin davamı).”Respublika” qəzeti, 12 aprel 2014-cü il, səh.6.

54. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İ.smayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər.( məqalənin davamı).”Respublika” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, səh.6.

55. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İ.smayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər.( məqalənin davamı).”Respublika” qəzeti, 15 aprel 2014-cü il, səh.10.

56. İsmayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor, Rövşən Cavadov, BDU- nun Gender və tətbiqi psixologiya kafedrasının dosenti .Ekstremal səraitlərə hazırlıq həyat təhlükəsizliyinin əsasıdır. “Azərbaycan” qəzeti, 24 may 2014-cü il, səh.5.

57. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları.Azərbaycanda sellərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. “Azərbaycan” qəzeti, 5 dekabr 2015-ci il, səh.7.

58. İsmayıl Əlıyev, Neron Babaxanov, BDU-nun professorları. Şəhər təsərrüfatı təbii fəlakətlərə hazır olmalıdır.. “Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, səh.6.

59. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları. Azərbaycanda sürüşmələrə qarşı mübarizə işlərinə etinasız yanaşmaq olmaz. “Azərbaycan” qəzeti, 3 aprel 2016-ci il, səh.7.

60. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları. Baramacılıq gəlirli və əməktutumlu sahədir. Azərbaycanda bu sahənin dircəldilməsi hər cəhətdən sərfəlidir. “Azərbaycan” qəzeti, 16 aprel 2016-ci il, səh.5.

61. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları.Təbiətin gəiirdiyi gəlir.Azərbaycanın mövcud turizm potrnsialından səmərəli istifadə olunması bu sahənin inkisafının əsas şərtidir. “Azərbaycan” qəzeti, 10 iyun 2016-ci il, səh.6.