Əliyeva İradə Nurəddin qızı – biologiya elmləri doktoru, professor
Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor

 

 

23 oktyabr 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub.
1981-ci  ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini fizika, fizika müəllimliyi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ili bitirib.
1981-1983-cü illərdə təyinatla gənc mütəxəssis kimi Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Qeyri üzvi və fiziki kimya İnstitutunda böyük laborant vəzifəsində çalışıb.
1983-1986-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb
1986-1988-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasında böyük laborant,
1988-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar biofizika elmi-tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, baş elmi işçi,
2006-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-tədqiqat hissəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb.
2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru, Fizika fakültəsinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının professorudur.
1986-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək  fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.
2000-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.
1998-ci ildə Biofizika ixtisası üzrə baş elmi işçi,
2006-cı ildə Biofizika ixtisası üzrə professor elmi adı alıb.
2006-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Fizika fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının elmi katibi,
2011-2018-ci illərdə isə həmin Dissertasiya Şurasının üzvü olmuşdur.
2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Biologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
200-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir, bir sıra məqalələri  nüfuzlu elmi jurnallarda çap olunmuşdur.
Beynəlxalq, regional və respublika səviyyəli elmi konfranslarda iştirak etmişdir.
1 patentin, 1 monoqrafiyanın və ali məktəblər üçün 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.
2003-2006-cı illər ərzində rəhbərliyi ilə 5 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
2009-cu ildə AR Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.
2019-cu ildə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu”,
2019-cu ildə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” ilə təltif olunub.
2018-ci ildə AR Təhsil Nazirliyinin “Təşəkkürnamə”si,
2007-ci, 2014-cü və 2019-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Fəxri Fərman”ları ilə təltif olunub.

 

Tədqiqat sahəsi: Biofizika, molekulyar biologiya

 

Elmi əsərləri:

 • Конформации ионофора лазалосида А и его комплексов с катионами b-фенилэтиламина и дофамина // Биоорганическая химия (E.M.Попов, Е.И.Мельник, Д.Ф.Кинсел, И.С.Максумов, Н.М.Годжаев ilə birgə), изд-во Наука, Россия, 8/1982, C.1400-1414
 • Электронное строение и конформационный анализ некоторых биологически активных аминов // Тематический сборник научных трудов АГУ, Баку, 1984, C.106-111
 • Конформационная динамика ионофора лазалосид А (537А) при комплексообразовании с катехоламинами // Studia biophysica (Н.М.Годжаев ilə birgə) 2/1985, P.125-132
 • Влияние структуры норадреналина на комплексообразование с лазалосидом в полярной среде // Тематический сборник научных трудов АГУ «Высокоэнергетические и молекулярные процессы», (Н.М.Годжаев ilə birgə) Баку, 1986, C.24-27
 • Пространственная структура невалентного комплекса антибиотика Х-537А с молекулой дофамина // Тематический сборник научных трудов АГУ «Молекулярная биофизика клетки и клеточных процессов»,  Баку, 1986, C.68-71
 • Теоретический конформационный анализ молекулы антибиотика Х-537А и его невалентных комплексов с органическими ионами // Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Баку, 1986
 • Расчет структуры комплекса серотонина с антибиотиком лазалосидом А методами конформационного анализа и Монте-Карло // Биофизика, (Н.М.Годжаев, В.Е.Хуторский, А.А.Каменчук ilə birgə), изд-во Наука, Россия 2/1987, C.237-241
 • Молекулярная модель мембранного действия антибиотика Х-537 // Биологические мембраны (В.Е.,Хуторский, А.А.Каменчук ilə birgə), изд-во Наука, Россия, 7/1987, C.756-764,
 • Молекулярная природа селективности антибиотика Х-537А // Биологические мембраны (В.Е.Хуторский, А.А.Каменчук, И.Е.Щечкин ilə birgə), изд-во Наука, Россия, 1/ 1988,  C.38-43
 • Электронная и пространственная структура координационных комплексов с имидазолом // Тематический сборник научных трудов АГУ «Молекулярные основы жизненных процессов»  (Д.И.Алиев ilə birgə ), Баку, 1989, C.21-23
 • Электронное и пространственное строение динитрозильного комплекса закисного железа с цистеином // Журнал физической химии (Д.И.Алиев ilə birgə), изд-во Наука, Россия, т. LXII, 1989, C.2656-2660
 • Влияние молекул воды на электронную и пространственную структуру комплексов 2,03 // Тематический сборник научных трудов БГУ «Молекулярная и клеточная биофизика» (Д.И.Алиев ilə birgə), Баку, 1990, C.18-20
 • Effect of ligand environment on electron and spatial structures of iron protoxide dinitrosyl complexes with cysteine // Studia biophysica (D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə ), 139/1990, P.17 – 28
 • Conformational pecularities of Ferricrocine molecule // Turkish Journal of Chemistry, (D.I.Aliev, N.M. Godjaev ilə birgə), 17/1993, P.114 – 118
 • Conformational analysis of Agriopine Molecule obtained from “Agriope Lobata” Spider Venom // Journal of Molecular Structure (“Elsevier” Ltd.,UK ) (N.M.Godjaev, S.Akyus, D.I.Aliev ilə birgə), 350/1995, P. 173 – 183
 • Electron Spin Resonance Investigation of free iron in tobacco Leaves //  Journal of Spectroscopy Letter (N.M.Godjaev, R.I.Chalilov, I.S.Kurbanov, D.I.Aliev, S.Akyuz), 5/ 1995, P.709– 714
 • Конформационная подвижность аминокислотных остатков лиганд-связывающего участка гуанилатциклазы // Препринт Института Физики АН Азербайджана, 1996, 20 c.
 • EPR in Azerbaijan // EPR NEWS LETTER, (D.I.Aliev, M.K.Kerimov ilə birgə), 2/1996, P. 15 – 17
 • Конформационные и квантово-химические аспекты взаимодействия оксида азота с железо-порфириновым комплексом // Известия АН Азербайджана (серия биологических наук), 1-6/1996, C.106-114
 • Regulation of Exogenous Nitrogen Oxide Metabolism into human’s organism // Fourth International Congress “Energy, Ecology, Economy” (D.I.Aliev, M.M.Kuliev ilə birgə), Baku, 1997, P. 291 – 293
 • Свободные радикалы в протекании бактериального рака в виноградной лозе // Вестник БГУ (Д.И.Алиев, Ш.Г.Алиев, Г.П.Халилова, Н.М. Годжаев ilə birgə), 2/1998, C. 81 – 86
 • О возможности регуляции внутриклеточных ферментов специфическим сочетанием некоторых лекарственных препаратов в комплексной психофармакокоррекции // Вестник БГУ (М.М.Кулиев, Д.И. Алиев ilə birgə), 1/1999, C.73 – 79
 • The complex using of the ESR, theoretical conformational analysis and quantum chemistry methods at the 2,03 complexes study // Журнал «Физика» (D.I.Aliev,  N.M. Godjaev), 4/1999, C. 25 – 26
 • Molecular basis of action mechanism of nitrogen oxide generating medicinal preparations into organism // Fifth Baku Int.Congress Energy, Ecology, Economy (D.I.Aliev ilə birgə), 1999, P.480-482
 • Конформационные особенности С-концевого фрагмента Phe-Cly-Met-NH2 молекулы [Hyp3] Met галлатостатина // Вестник БГУ (серия физико-математических наук) (Н.М.Годжаев, Л.И.Велиева ilə birgə), 1/ 2000, C. 50 – 56
 • Простанственная организация  [Hyp3]Met галлатостатина // Журнал «Физика» (Л.И.Велиева, Д.И.Алиев, Н.М. Годжаев ilə birgə), 1/2000, C.19-23
 • Теоретический конформационный анализ фрагмента Tyr-Asp-Phe-Gly-Met-NH2молекулы [Hyp3]Met галлатостатина // Вестник БГУ (Л.И.Велиева, Н.М. Годжаев ilə birgə), 2/ 2000, C.39-44
 • The combined using of the ESR, theoretical conformational analysis and quantum chemistry methods at the 2,03 complexes structure study // The Journal of Astronomy and Physics (Turkey), 62/2000,  P.53-57
 • Конформационные состояния соединений семейства галлатостатинов // Известия АН Азербайджана (серия физико-математических наук) (Л.И.Велиева, Н.М.Годжаев, Д.И.Алиев ilə birgə), 2/2000, C.99-105
 • Простанственная структура молекулы Leu-галлатостатина 4 // Журнал «Физика» (Л.И.Велиева, Д.И.Алиев, Н.М. Годжаев ilə birgə), 1/2001, C.29-33
 • Conformational study of the N-terminal pentapeptide from guanylyl cyclase A. // Журнал «Физика» (N.T.Suleymanova, D.I.Aliev, N.M. Godjayev ilə birgə), 1/2002, C.41-44
 • Проастранственная организация фрагмента каталитического домена гуанилатциклазы А // Вестник БГУ (Н.Т.Сулейманова, Д.И.Алиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), 1/2002, C.104-110
 • Spatial organization and conformational peculiarities of the callatostatin family neuropeptides // Journal Peptide Sciences (L.I.Velieva, D.I.Aliev, N.M.Godjayev ilə birgə), 8/2002, P.385-397
 • Оксид азота и его роль в регуляции психических нарушений // В сборнике «Актуальные проблемы современной биофизики», Баку, изд-во «Элм» (Д.И.Алиев, М.М. Кулиев ilə birgə), 2002, C.239-256
 • Conformational properties of two pentapeptide fragments from the carboxyl terminal peptide of guanylate cyclase A // В сборнике «Актуальные проблемы современной биофизики», (N.T.Suleymanova, D.I.Aliev, N.M.Godjayev ilə birgə) Баку, изд-во «Элм», 2002, C.65-72
 • Оксид азота и нитрозоамины в табаке // “В сборнике «Актуальные проблемы современной биофизики» (И.С.Курбанов, Ш.Н.Алиев, Д.И.Алиев ilə birgə), Баку, изд-во «Элм», 2002, C.256-259
 • Простанственная организация пролинсодержащего пептида, ингибирующего синтез катехоламинов // В сборнике «Актуальные проблемы современной биофизики» (Л.И.Велиева, Д.И.Алиев., Н.М.Годжаев ilə birgə) Баку, изд-во «Элм», 2002, C.128-137
 • О механизме взаимодействия различных по структуре полиеновых антибиотиков с липидными мембранами // В сборнике «Актуальные проблемы современной биофизики» (В.Х.Ибрагимова, Д.И.Алиев ilə birgə), Баку, изд-во «Элм», 2002, C.200-208
 • Простанственная структура и конформационная подвижность нейромедина U-8 // Вестник БГУ (серия физико-математических наук) (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə,) 2002, №4, C66-73
 • Простанственная организация галлатостатинов //Вестник БГУ (серия физико-математических наук) (Л.И.Велиева, Д.И.Алиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), 4/ 2002, C.75-83
 • Биофизические и медико-биологические аспекты использования полиеновых антибиотиков в сочетании с диметилсульфоксидом // Журнал «Биофизика», Москва, изд-во «Наука» (В.Х.Ибрагимова, Д.И.Алиев ilə birgə), 5/2002, С.833-841
 • Оксид азота, как функционально важный компонент некоторых лекарственных препаратов // Доклады АН Азербайджана (Ш.Н.Алиев, Д.И.Алиев, И.С.Курбанов ilə birgə) 3-4/2002, C.118-121
 • Квантово-химические расчеты строения динитрозильного комплекса железа с цинком// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (fizika-riyaziyyat və texnika seriyası) (С.Д.Демухамедова, Ш.Н.Алиев, Л.И.Велиева, Д.И.Алиев ilə birgə), 2/2003, S.99-105
 • Конформации активного фрагмента регуляторного домена тирозингидроксилазы // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (fizika-riyaziyyat və texnika seriyası) (Н.Н.Мустафаева, Д.И.Алиев ilə birgə), 5/2003,  S.21-27
 • Инактивация проводимости амфотерициновых каналов // Журнал «Цитология», Москва, изд-во «Наука» (В.Х.Ибрагимова, Д.И.Алиев ilə birgə), 8/2003, C.804-811
 • Метаболизм оксида азота: от простого к сложному, от сложного к всеобьемлющему // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (biologiya elmləri seriyası) (Д.И.Алиев, М.М.Кулиев, И.С.Курбанов ilə birgə), 3-4/2003, S.184-193
 • Кинетика проводимости липидных мембран в присутствии алкильных производных амфотерицина В // Журнал «Цитология», Москва, изд-во «Наука» (В.Х.Ибрагимова, Д.И.Алиев ilə birgə), 9/2003, С. 879-880
 • Molecular dynamics of neuromedin NmU-8 neuropeptide // Журнал «Физика»,  (N.A.Isakova, N.M. Godjaev ilə birgə), 3-4/2003, P.22-25
 • Роль боковых цепей в формировании пространственной структуры нейромедина NmU-8 // Вестник БГУ (серия физико-математических наук), (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 4/2003, S.207-217
 • Structure of Met30-Ser40 segment in N-terminus of human tyrosine hydroxylase type I. In Book: “Radiation Safety Problems in the Caspian Region” // Kluwer Academic Publishers (Netherlands), (N.N.Mustafayeva, D.I. Aliev ilə birgə),  2004, p.57-67 In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences,  41/2004, XXI, 249 p.
 • New approach to use of polyene antibiotics. In Book: “Radiation Safety Problems in the Caspian Region” //Kluwer Academic Publishers (Netherlands), (V.Kh.Ibragimova, D.I.Aliev ilə birgə), In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences,  41/2004, XXI, 249 p.
 • Conformational study of the proline rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules // Journal of Molecular Structure (“Elsevier Science” Ltd.,UK), (L.I.Velieva, D.I.Aliev, N.M.Gojayev, S.D.Demukhamedova ilə birgə) 688/2004,  P.137-142
 • Конформационные состояния глицин-монозамещенных аналогов нейромедина NmU-8” // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (fizika-riyaziyyat və texnika seriyası) (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2/2004, C.150-154
 • Влияние точечных мутаций на конформационные свойства фрагмента Met30-Ser40 регуляторного домена тирозингидроксилазы // Bakı Universitetinin Xəbərləri (f.-r.e.seriyası) (Н.Н.Мустафаева, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2/2004, S.133-139
 • Конформационные свойства нейромедина NmU-8 и его модифицированных аналогов // Журнал «Молекулярная биология», Москва, изд-во «Наука» (Н.А.Исакова, Н.М. Годжаев ilə birgə), 4/2004, C.692-700
 • Theoretical study of the neuromedin U-8 (NmU-8) neuropeptide from porcine spinal cord // Journal Molecular Structure (“Elsevier Science” Ltd.,UK)  (N.A.Isakova, N.M. Godjaev ilə birgə), 1-3/2004, P. 39-47
 • Сравнительный анализ структуры гомологичных нейропепти дов, обладающих сократительной активностью // В сборнике трудов Международной научно-практической конференции «Велихановские чтения», (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə),  2004, Казахстан т.V, C.155-158.
 • Computer simulation of structure and dynamics of the N-terminus of tyrosine hydroxylase // Journal of Qafqaz University (N.N.Mustafayeva, N.M. Godjaev ilə birgə), 14/2004, P.89-95
 • Пространственная структура и конформационная пордвижность нейропептиджов семейтсва галлотостатинов // Журнал «Биофизика», Москва, изд-во «Наука», (Л.И Велиева., Д.И.Алиев, Н.М.Годжаев ilə birgə) 2/2005, C.197-202
 • Conformational states of the 1-60 N-end regulatory domain of tyrosine hydroxylase // Russian Journal of Physical Chemistry, Moskva, (N.N.Mustafayeva, N.M. Godjaev ilə birgə), 79/2005, P.90-99
 • The theoretical model of the Met1-Arg16 segment structure from N-terminus of tyrosine hydroxylase domain // Journal “Fizika” (N.N.Mustafayeva, N.M.Godjaev ilə birgə), 1-2/2005, P.15-19
 • Пространственная структура нейропептида аллатостатина-4 // Bakı Universitetinin Xəbərləri (f.-r.e.seriyası) (Л.И.Велиева, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2/2005, S.167-178
 • Quanilatsiklaza A fermentinin katalitik domenini Met1-Cly15 fraqmentinin konformasiya imkanları // Bakı Universitetinin xəbərləri (f.-r.e.seriyası), (N.T.Süleymanova, L.İ.Vəliyeva ilə birgə), 3/ 2005, S.157-167
 • Dynamical properties of the allatostatin IV neuropeptide side chains in water solution // Journal “Fizika”  (L.I.Velieva, N.M. Godjayev ilə birgə), 3/2005, S.17-23
 • Conformational analysis of the N-terminal sequence Met1-Val60 of the tyrosine hydroxylase // Journal of Molecular Structure (“Elsevier Science” UK), (N.N.Mustafaeva, N.M. Gojayev ilə birgə), 785/2006, P.76-84
 • Transient permeability induced by alkyl derivatives of amphoreticin B in lipid membranes // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Biomembranes (“Elsevier Science” UK) (V.K.Ibragimova, K.M.Kasumov, V.Khutorsky ilə birgə), 1758/2006,  P.29-37
 • Молекулярная динамика нейропептидов семейства аллатостатинов // Bakı Universitetinin Xəbərləri (f.-r.e.seriyası)  (Л.И.Велиева, М.А.Мусаев, Н.М. Годжаев ilə birgə), 1/2006, S. 120-131.
 • Структурное исследование молекулы аллатостатина II // В сборнике статей Международной научной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» (М.А.Мусаев., Л.И.Велиева ilə birgə), Беларусь, Минск, 2006, C.111-113
 • Исследование  электронного строения L- и D-изомеров аспарагиновой кислоты и пролина // В сборнике статей Международной научной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем»  (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2006, Беларусь, Минск, C.30-32
 • Пространственная структура и конформ ационные свойства каталитического домена гуанилатциклазы //  В сборнике статей Международной научной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем», (Н.Т.Сулейманова, Н.М. Годжаев ilə birgə)  Беларусь, Минск, 2006, C.33-35
 • Квантово-химические расчеты электронной структуры аминокислотных остатков-пролина, L-, D-изомеров аспарагиновой кислоты // Journal of Qafqaz University (Н.М.Годжаев, С.Д.Демухамедова ilə birgə), 17/2006, P.99-106
 • Эффект макролидного гептаенового антибиотика леворина A2,  вводимого с одной стороны мембраны //Журнал «Биологические мембраны» (В.Х.Ибрагимова, Х.М.Касумов ilə birgə), Москва, изд-во «Наука», 6/2006, C.493-502
 • Физико-химические свойства и биологическая роль диметилсульфоксида в комплексе с полиеновыми антибиотиками // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya elmləri seriyası) (В.Х.Ибрагимова, Х.М.Касумов ilə birgə), 1-2/2006, S.130-151
 • “Conformational features of the allatostatin III neuropeptide from the cockroach Diploptera Punctata” //Journal of Protein and Peptide Letters (PPL), Bentham Science Publishers Ltd., (L.I.Velieva, M.A.Musayev, N.M. Gojayev ilə birgə), 10/2006, P.1007-1015.
 • Molekulların quruluş və xassələri (aminturşuları, peptidlər və zülallar) // Ali məktəb tələbələri üçün dərslik, Bakı, «Ləman nəşriyyat Poliqrafiya» MMC, (L.İ.Vəliyeva ilə birgə), 2006, 94 səh. (ARTN 25.10.2006 il tarixli 766 saylı əmri ilə çap edilməsi tövsiyyə olunmuşdur).
 • Железо в биологических системах // Монография, Баку,  изд-во «Новруз94»,  2007, 136 с.
 • Molekulyar dinamika üsulu və onun peptid və zülalların modelləşdirilməsində istifadəsi // Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti, Bakı, «Ləman nəşriyyat Poliqrafiya» MMC, (L.İ.Vəliyeva ilə birgə), 2007, 90 səh. (AR TN 02.05.2007 il tarixli 406 saylı əmri ilə çap edilməsi tövsiyyə olunmuşdur)
 • Квантово-химическое исследование конформеров L- и D-аргинина // Journal of Qafqaz University (Н.М.Годжаев, С.Д.Демухамедова ilə birgə), 19/2007, P.37-50
 • Конформационная динамика боковых цепей молекулы CREKA // Bakı Universitetinin Xəbərləri (f.-r.e.seriyası), (Г.Дж.Аббасова, Н.М.Годжаев ilə birgə),  4/2007, S.166-174
 • Исследование пространственного строения нового противоопухолевого лекарственного препарат-молекулы CREKA // Journal of Qafqaz University, (М.Годжаев, Г.Дж.Аббасова ilə birgə),  21/2008, P.30-37
 • Radioprotective properties and antitumoral activety of the polyene antibiotics in complex with dimethyl  sulfoxide // Journal of Qafqaz University (V.K.Ibragimova,  K.M. Kasumov ilə birgə),  23/2008, S.109-120
 • Электронное строение комплекса глюкозыиди-глюкозысоксидомжелеза    Fe2O3 // Journal of Qafqaz University, (Г.Дж.Аббасова, Н.С.Набиев,  Н.М.Годжаев, М.А.Рамазанов ilə birgə),  23/2008, C.43-53
 • Сравнительный анализ пространственного и электронного строения таутомерных форм карнозина в комплексе с цинком // Journal of Qafqaz University (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə),   23/2008, C.62-71
 • Электронное строение мономерных и димерных комплексов молекулы карнозиа с цинком  // Journal of Qafqaz University, (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев, Н.С.Набиев ilə birgə), 25/2009, C.114-126
 • Конформационно-динамические свойства молекулы CREKA // İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi, 3-cü Beynəlxalq Konfrans, 14-16 Oktyabr, 2009 (Г.Дж.Аббасова, Н.М.Годжаев ilə birgə), S.148-152 (http://ieeexplore.ieee.org)
 • Влияние атомов переходных металлов на структуру координационных комплексов карнозика // İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi, 3-cü Beynəlxalq Konfrans, 14-16 Oktyabr 2009 (С.Д.Демухамедова, Н.М.  Годжаев ilə birgə), S.105-108 (http://ieeexplore.ieee.org)
 • Электронные эффекты в координационных комплексах карнозина с атомом меди // Bakı Universitetinin Xəbərləri (fizika-riyaziyyat elmləri seriyası), (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 3/2009, S.163-173
 • Ab initio исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина // Journal of Qafqaz University (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, Н.М. Годжаев ilə birgə), 2009, C.15-25
 • Наночастицы оксида азота в системе транспорта лекарственных препаратов // Журнал «Нанотехника», Москва, (А.М.Магеррамов, Г.Дж.Аббасова, М.А.Рамазанов, Н.С.Набиев, Н.М. Годжаев ilə birgə), 4/2009, C.70-76
 • Простанственное и электроное строение мономерных и димерных комплексов карнозина с цинком // Журнал структурной химии (С.Д.Демухамедова,          Н.М. Годжаев ilə birgə), 5/2010, C.860-869
 • Моделирование структуры нейропептидов семейства аллатостатинов // Journal of Qafqaz University (М.А.Мусаев, У.Т.Агаева, Л.И.Велиева ilə birgə), 29/2010, C. 23-26
 • Пространственная структура и конформационные свойства аналогов пептида CREKA // AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy. və texnika elm.seriyası) ( Г.Дж.Аббасова, Н.М. Годжаев ilə birgə), 5/2010, S. 112-120
 • Peptid CREKA və onun analoqlarinin dəmir (III) oksidi ilə komplekslərinin fəza quruluşu // Azerbaijan Journal of Physics, (G.C.Abbasova, M.Ə.Ramazanov, N.S.Nəbiyev ilə birgə), 2/2010,  P.47-50
 • Quantum chemistry investigation of the carnosine polymer complex with zinc // Azerbaijan Journal of Physics (S.D.Demukhamedova, Z.I.Gajiyev ilə birgə),  2/2010, P. 597-600
 • Iron oxide nanoparticles in the transport medicine systems // Digest journal of nanomaterials and biostructures (A.M.Maharramov, G.D.Abbasova, M.A.Ramazanov, N.S.Nabiyev., Mohammad R.Saboktakin ilə birgə), 2/2011, P.419-431
 • Квантово химический анализа селенностей координационных связей в димерных комплекса х карнозина с атомами меди и воды // AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy. və texnika elm.seriyası) (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2/2011, S.65-77
 • Пространственное строение и молекулярная динамика молекулы аллатостатина 2 (Dippu AST2) в водной среде // Bakı Universitetinin Xəbərləri (fizika-riyaziyya telmləri seriyası) (Л.И.Велиева, М.А.Мусаев ilə birgə), 2/2011, C.114-121
 • Structural and electronic characteristics of iron (III) oxide complexes with CREKA peptide analogs // Journal of Materials Science and Engineering (A & B), (A.M.Maharramov, M.A.Ramazanov, G.D.Abbasova, N.S.Nabiev, A.I. Omarova ilə birgə), 2/2012, P.45-51
 • New arylhydrazones of β-diketones and their optical and thermal properties  // Journal of Molecular structure, (Zhen Ma, A.M.Maharramov,  I.A.Aliyev, M.N.Kopylovich, G.I. Amanullayeva, K.T.Mahmudov, Armando J.L. Pombeiro ilə birgə), 1019/2012, P.16-20
 • Müstəqilik illərində ali məktəb elminin inkişafı və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması //Ali təhsil və cəmiyyət (elmi-metodiki jurnal), 1/ 2012, S.49-51
 • Space construction and molecular dynamics of blast 1 molecule of allatostatin family in aqueous medium // Azerbaijan Journal of Physics (L.İ.Vəliyeva, E.Z. Əliyev ilə birgə), 2/2012, P.24-27
 • Электрорнная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия // Journal of Qafqaz University (З.И.Гаджиев, С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə), 1/2013, S.40-46
 • Конформационные свойства и молекулярная динамика пептида T7 // Journal of Qafqaz University (Г.Дж.Аббасова, А.И. Омарова ilə birgə), 1/2013, C.47-54
 • Квантово-химическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой NaCl // Journal of Qafqaz University, (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), 2/2014, C.136-146
 • Theoretical calculation of spatial and electronic structures of the complex of oligomer of polyethylene glycol PEG4 with NaCL ion pair // Azerbaijan Journal of Physics, (S.D.Demuxamedova, Z.İ.Qadjiev, N.M. Qodjaev ilə birgə), 4/2014, P.15-22
 • Квантово-химическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой KCl //Журнал «Ученые записки физического факультета МГУ», (С.Д.Демухамедова, З.И Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), 3/2018,C.1-12
 • Role of substituents on resonance assisted hydrogen bonding vs. intermolecular hydrogen bonding //CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, (A.V.Gurbanov, M.L.Kuznetsov, S.D.Demukhamedova, N.M.Godjaev, F.I.Zubkov, K.T.Mahmudov, A.J.L. Pombeiro ilə birgə), 22/2020, P.628-633

Konfranslarda iştirak:

 • Конформационный анализ ионофора лазалосид А и его комплексов с органическими катионами  // IV Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (И.С.Максумов, Н.М.Годжаев, Е.М.Попов ilə birgə), Вильнюс, 1982, C.50
 • Structure and dynamics of Lazalosid A (537A) ionophore complexes with catecholamines at transport through bilayer membranes // XIII-th International Congress of Biochemistry (Godjaev N.M. ilə birgə), Amsterdam, The Netherland, 25-30 August, 1985, P.346
 • Эффекты гидратации мембранно-активных соединений // Материалы VII Всесоюзного Симпозиума по  межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (В.Е.Хуторский, А.А.Каменчук, А.М.Нестеренко ilə birgə), Пущино, Россия,  22-24 мая 1986, C.148
 • Исследование подвижности серотонина и адреналина при комплексообразовании с антибиотиком Х-537А // Материалы VII Всесоюзного Симпозиума по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Н.М.Годжаев ilə birgə), Пущино, Россия,  22-24 мая 1986, C.149
 • Electronic aspects of stabilization of iron dinitrosyl complexes formed in plants // VI-th Congress of the Federation of ESPR (D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə), Split, Yugoslavia, 4-10 September, 1988, P.1501
 • Electron and spatial structures of possible nitrogen oxide carriers in tissues // 19-th FEBS Meeting  (D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə), Rome, Italy, 2-7 July, 1989, P.37
 • Исследование пространственного строения молекулы феррикроцина // Республиканская научная конференция «Физика-93» (Д.И. Алиев ilə birgə), Баку, 1993, C.73
 • Физико-химические особенности функционирования молекулы аргиопина, выделенного из яда паука «Argipe Lobata» // I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы экологии и средства их решения» (Д.И.Алиев ilə birgə), Баку, 28-30 сентябрь, 1994, C.180
 • Weakly bonded form of non-heme iron in organism of animals // V Conference of the International Association for the study of Disorders of Iron Metabolism (D.I.Aliev, R.I.Chalilov, I.S.Kurbanov, A.F.Vanin ilə birgə), Boston, Massachusetts, 11-13 April, 1995, p. 78 (P7)
 • The role of bivalent iron at the forming of nitrogen oxide in the animal tissues // V Conference of the International Association for the study of Disordered of Iron Metabolism (D.I.Aliev, I.S.Kurbanov, G.P.Khalilova, A.F.Vanin ilə birgə), Boston, Massachusetts, 11-13 April, 1995, P.78 (P5)
 • Methods of Iron deposition in the higher-plant leaves // 23-rd Meeting of the FEBS, Abstract Book (D.I.Aliev, A.F.Vanin, I.S. Kurbanov ilə birgə), Basel, Switzerland, 13-18 August  1995, P.238
 • Conformational aspects of NO bonding with heme group of hemoglobin // 2-rd International Conference on Molecular Recognition (D.I.Aliev ilə birgə), Hungary, 18-21 August, 1996
 • Структурные особенности комплексов гем-NO // I  Respublika Elmi Konfransı “Hüceyrə biofizikası” (Д.И.Алиев ilə birgə), Bakı, 5-6 dekabr 1996, S.11
 • The functional role of arginine in the spatial structure of argiopine molecule // FEBS’97 Special Meeting (D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə), Amsterdam, The Netherlands, 29 June-3 July 1997, P.10-15
 • Conformational analysis of biological active molecules // International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics (Invited  Lecture, IL-12), Istanbul, Turkey, 1997
 • Free iron in bioobjects // Proceeding of the 2nd Conference “Cell biophysics” (Sh.H.Aliyev, D.I.Aliyev ilə birgə), Baku, Azerbaijan, 27-28 December,1999, P.20
 • Influence of the 2,03 complexes structure on the conformational flexibility of the residues formed the functional domain of guanylate cyclase // Proceeding of the 2nd Conference “Cell biophysics” (D.I.Aliyev, S.N.Godjayeva ilə birgə), Baku, Azerbaijan, 27-28 December 1999, P.18-19
 • Conformational states Met callatostatin molecule and its modified analogues // III National Atomic and Molecular Physics Symposium (AMP 2000) (N.M.Godjaev, L.I.Velieva ilıə birlikdə), Erzurum, Turkey, 25-27 May  2000, P.92 (P20)
 • Leu-callatostatin 3. Spatial Structure and Conformational Peculiarities // The 37-th Japanese Peptide Symposium (L.I.Velieva, D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə), Nagoya, Japan, 18-20 October, 2000, P.94 (P-64)
 • Usage of the polyene antibiotics as antitumoral drugs // 4-th International Conference on Biological Physics (ICBP 2001) (V.Kh.Ibragimova, D.I.Aliev ilə birgə), Kyoto, Japan,  30 July-3 August, 2001, P.120 (L109)
 • Structural organization of Leu-callatostatin neuropeptides // 4-th International Conference on Biological Physics (ICBP 2001) (L.I.Velieva, D.I.Aliev, N.M.Godjaev ilə birgə), Kyoto, Japan, 30 July-3 August, 2001, P.133 (L160)
 • Naturally occurring neuropeptides as a base for creation of effective Insecticides // 1-st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology (ECOMB 2001) (L.I.Velieva, N.M.Godjaev, D.I.Aliev, I.S.Gurbanov ilə birgə), Trabzon, Turkey, 17-20 October, 2001, P.95
 • Structure and conformational properties of the Leu-callatostatin 4 neuropeptide // «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины», Материалы II Российской конференции молодых ученых (L.I.Velieva, N.M.Godjaev, D.I.Aliev ilə birgə), Москва, 24-28 апреля 2001,C.64
 • Radioprotective properties of the polyene antibiotics at different  structures of molecules // International Workshop «Effect of Ionizing Radiation on Ecological Situation of Countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin» (V.Kh.Ibragimova, D.I.Aliev ilə birgə), Baku, 23-25 October  2002, P.192-194
 • Tyrosine hydroxylase regylatory domain as indicator of enzyme sensitivity to irradiation // International Workshop «Effect of Ionizing Radiation on Ecological Situation of Countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin» (Sh.N.Aliev, S.Aliev, D.I.Aliev, N.N.Mustafaeva ilə birgə), Baku, 23-25 October 2002, P.218-219
 • Investigation of the porphyrine role at the mechanism of radioprotection // International Workshop «Effect of Ionizing Radiation on Ecological Situation of Countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin» (S.D.Demoukhamedova, D.I.Aliev ilə birgə),  Baku, 23-25 October 2002, P.180-181
 • Some peculiarities of the paramagnetic dinitrosyl non-heme iron complexes structure // 7th International Symposium on «Spin Trapping 2002» (R.I.Khalilov, I.S.Gurbanov, Sh.N.Aliev, D.I.Aliev ilə birgə), North Carolina, USA, July 7-11, 2002, P.29
 • Радиопротекторные свойства полиеновых антибиотиков в комплексе с ДМСО // III съезд по радиационным исследованиям (радиобиология и радиоэкология) (Д.И.Алиев,  В.Х.Ибрагимова, А.А.Гарибов ilə birgə), Киев, 21-25 мая, 2003, C.17
 • Conformational study of neuromedine U-8 octapeptide //“Fizikanın aktual probelmləri” III Respublika Elmi Konfransın materialları (N.A.Isakova, N.M.Godjaev ilə birgə), Bakı, Fevral, 2004, S.120
 • Пространственная организация нейромедина NmU-8 и его модифицированных аналогов // “Fizikanın aktual probelmləri” III Respublika Elmi Konfransın materialları (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə ), Bakı, Fevral, 2004, S.120
 • Quanilatsiklaza A fermentinin katalitik domeninin Arg1-Gly15 fraqmentinin konformasiya imkanlarının tədqiqi // “Fizikanın aktual probelmləri” III Respublika Elmi Konfransın materialları (N.T.Süleymanova, L.İ.Vəliyeva ilə birgə), Bakı, Fevral, 2004, S.123
 • Molecular dymanics of the proline-rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules // “Fizikanın aktual probelmləri” III Respublika Elmi Konfransın materialları (L.I.Velieva, N.M.Godjaev ilə birgə), Bakı, Fevral, 2004, S.118
 • The beta-turn conformations of the Met30-Ser40 segment of the human tyrosine hydroxylase regulatory domain // “Fizikanın aktual probelmləri” III Respublika Elmi Konfransın materialları (N.N.Mustafaeva ilə birgə), Bakı, Fevral, 2004, S.122
 • Сравнительный анализ структуры гомоголичных нейропептидов, обладающих сократительной активностью // Материалы Международной научно-практической Конференции «Велихановские чтения-9» (Н.А.Исакова, Н.М.Годжаев ilə birgə), Кокшетау, Казахстан, 2004, C.155-158
 • Структурно-функциональная организация нейропептидов семейства нейромединов // XII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Исакова Н.А. ilə birgə), Пущино, Россия, 14-18 июня 2004, C.12
 • Влияние точечных замен на конформационные состояния регуляторного домена тирозингидроксилазы // XII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Н.Н.Мустафаева ilə birgə), Пущино, Россия, 14-18 июня 2004, C.16
 • Conformational dynamics of the neuromedin U-8 neuropeptide // Elm və təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyaların tətbiqi, I Beynəlxalq Konfransın materialları (N.A.Isakova ilə birgə), Bakı, 16-17 Sentyabr 2004, S.167-168
 • Conformational states of the sequence corresponding to the amino acid residue 16-60 in the N-terminus of tyrosine hydroxylase // Elm və təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyaların tətbiqi, I Beynəlxalq Konfransın materialları, (N.N.Mustafayeva, N.M.Godjaev ilə birgə) Bakı, 16-17 Sentyabr 2004, S.181-182
 • Mutation effects on structure and dynamics of N-terminus of tyrosine hydroxylase // 15thIUPAB & 5thEBSA International Biophysics Congress (N.N.Mustafayeva, N.M.Godjaev ilə birgə),  Montpellier, France, 27 August-01 September 2005, P.628
 • Spatial structure and conformational peculiarities of the allatostatin family neuropeptide //15thIUPAB & 5thEBSA International Biophysics Congress, (M.A.Musaev, L.I.Velieva, N.M.Gojayev ilə birgə) Montpellier, France, 27 August-01 September 2005, P.627
 • Comparative analysis of the mutation effects in N-terminus of tyrosine hydroxylase //7th International Conference AD/PD-2005 (N.N.Mustafayeva, N.M.Godjaev ilə birgə), Sorrento, Italy, 9-13 March, 2005, P.144 (PO)
 • The transient characteristics of the conductance induced by alkyl derivativies of amphotericin B in lipid membranes // Fizik-II Gunleri (V.K.Ibragimova ilə birgə), Erzurum, Turkey, 25-28 May, 2005, P.51
 • Механизм регуляции избирательной проницаемости липидных мембран // “Fizikanın aktual problemləri” IV Respublika Elmi Konfransının Materialları, (В.Х.Ибрагимова ilə birgə), Bakı, 29-30 iyun 2006, S.84
 • Сопоставительный анализ результатов квантово-химических расчетов электронной структуры некоторых  N-ацетил-L-аминокислот // Тезисы докладов II Международной конференции «Химия, структура и функция биомолекул» (Н.М.Годжаев, С.Д.Демухамедова ilə birgə), Минск, Беларусь, 3-5 октября 2006, PR-34
 • Изучение электронной структуры L, D-изомеров аспарагиновой кислоты и пролина с помощью квантово-химических методов расчета // В сборнике материалов 3-го Международного Симпозиума «Компьютерное обеспечение химических, биологических и медицинских исследований» (САСR) (С.Д.Демухамедова ilə birgə), Ярославль, Россия, 2006, C.11
 • Влияние различных конформационных состояний на электронную структуру L- и D-аргинина // 5-я Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» (Н.М.Годжаев, С.Д.Демухамедова ilə birgə), Москва, 18-20 апреля 2007, C.50
 • Structure and function relationship of Met1-Val60 segment of the tyrosine hydroxylase molecule regulatory domain // 8th International Conference (AD/PD 2007) (N.N.Mustafayeva, N.M.Godjayev ilə birgə), Salzburg, Austria, 14-18 March, 2007
 • Study of peptide bond deformation in model dipeptides by the semiempirical quantum chemistry methods // 4-ый Международный симпозиум «Компьютерные методы в токсикологии и фармакологии, включающие Интернет-ресурсы (СМТРI-2007), (R.E.Aliev, S.D.Demukhamedova, N.M.Godjaev ilə birgə), Москва, 1-5 сентября 2007, C.73
 • Исследование молекулы карнозина и его производных методами квантовой химии // “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyaların tətbiqi”, II Beynəlxalq Konfransın materialları (С.Д.Демухамедова ilə birgə), Bakı, 1-3 noyabr 2007, S.614-618
 • Влияние различных конформационных состояний дипептидов с L- и D-стереоизомерами аминокислот на их электронную структуру // “Fizikanın müasir problemləri”, I Respublika konfransı (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı, 6-8 dekabr 2007, S.94-96
 • Электронно-конформационные свойства противоопухолевого препарата-CREKA // “Fizikanın müasir problemləri”, I Respublika konfransı (Г.Д.Аббасова, Н.С.Набиев ilə birgə), Bakı, 6-8 dekabr 2007, S.109-111
 • Конформационные состояния фрагмента бета-амилоидного пептида // “Fizikanın aktual problemləri” V Beynəlxalq  Elmi-texniki konfrans (Н.Н.Мустафаева ilə birgə), 25-27 iyun, 2008, Bakı, S.190-192
 • Построение теоретической модели димерного комплекса карнозина с цинком // III Международная Конференция «Химия, структура и функция биомолекул», посвященная 80-летию Национальной академии наук Беларуси и 95-летию академика А.А.Ахрема (С.Д.Демухамедова, Н.М.Годжаев, Н.С.Набиев ilə birgə), Минск, 1-3 октября 2008, C.90-91
 • Структура комплексов оксида железа FexOyс глюкозой и диглюкозой // 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» (Г.Д.Аббасова, Н.М.Годжаев, М.Рамазанов, Н.С.Набиев ilə birgə), Москва, 8-10 апреля 2009, C.42
 • Моделирование пространственной структуры таутомерных форм карнозина, его производных и их комплексов с цинком // 6-ая Всероссийская конференция «Молекулярное моделирование» (С.Д.Демухамедова, И.Н.Алиева, Н.М.Годжаев ilə birgə), Москва, 8-10 апреля 2009, C.65
 • Компьютерное моделирование как основа для создания природных инсектицидов // Материалы 6-й Всероссийской конференции «Молекулярное моделирование» (Л.И.Велиева,  М.А.Мусаев ilə birgə), Москва, 8-10 апреля 2009, C.22
 • Пространственная и электронная структура и колебательный анализ молекулы карнозина // Научная Конференция «Химическая биология-фундаментальные проблемы бионанотехнологии» (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев ilə birgə), Новосибирск, 10-14 июня 2009, C.112
 • Конформационно-динамические свойства молекулы CREKA // 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2009) (Г.Д.Аббасова, Н.М.Годжаев ilə birgə), Baku, 14-16 October 2009, S.148-152
 • Влияние атомов переходных металлов на структуру координационных комплексов карнозина // 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2009) (С.Д.Демухамедова,  Н.М.Годжаев ilə birgə), Baku, 14-16 October 2009, S.105-108
 • Моделирование и ab initio  исследование структуры и колебательного спектра молекулы карнозина // “Fizikanın müasir problemləri” III Respublika Elmi  konfransı (С.Д.Демухамедова,  З.И.Гаджиев ilə birgə), Bakı, 17-18 dekabr 2009, S.129-131
 • Квантово-химический анализ структуры аналогов пептида CREKA в комплексе с оксидом железа (III) // “Fizikanın aktual problemləri”  VI Respublika Elmi Konfransı (Г.Д.Аббасова, Н.М.Набиев ilə birgə), Bakı, 20 noyabr  2010, C.95-96
 • Aнализ распределения потенциальной энергии в  колебательном спектре молекулы карнозина в таутомерной форме N1H // “Fizikanın aktual problemləri”  VI Respublika Elmi Konfransı  (З.И.Гаджиев,  С.Д.Демухамедова, С.Г.Аббасов ilə birgə), Bakı, 20 noyabr, 2010, C.94-95
 • Исследование электронной и пространственной структуры комплексов тетракарнозина с атомом меди // “Fizikanın müasir problemləri” “Opto,-nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikasi”  V Respublika Elmi Konfransı (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев ilə birgə), Bakı, 16-17 dekabr, 2011, S.125-131
 • Исследование колебательных спектров и межмолекулярных взаимодействий водородных связей при образовании  комплексов м-нитроанизола с анилином и н-пропиламином // “Fizikanın müasir problemləri”  “Opto,-nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikasi” V Respublika Elmi Konfransı (З.И.Гаджиев, С.Д.Демухамедова, С.Г.Аббасов ilə birgə), Bakı, 16-17 dekabr  2011, S.184-188
 • Квантовохимическое ab initio исследование структуры и ИК спектров олигомеров полиэтиленгликоля  с атомом калия //  «Fizikanın aktual problemləri»  VII Respublika elmi konfransınin Materialları (З.И.Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı, 26 noyabr 2012, S.100-101
 • Composite oligomer constructed from tri- and tetranuclear butyltin(iv) oxoclusters // XXV International Conference on Organometallic Chemistry (XXV ICOMC), (K.T.Mahmudov, A.J.L.Pombeiro, M.J.Gajewska, M.Fátima C.Guedes da Silva, A.M.Maharramov, M.N.Kopylovich ilə birgə) Lisbon,  Portugal, September 2-7, 2012 (PB.258)
 • Аb initio расчет структуры и ИК спектров олигомеров PEG4+Сl и PEC5+Сl  // Akademik B.M.Əsgərovun  80 iilik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans (З.И.Гаджиев, С.Д.Демухамедова, Н.МГоджаев ilə birgə), Bakı, 6 dekabr 2013, S.190-192
 • Исследование пространственной структуры олигомеров полиэтиленгликоля  PEG4 и PEG5 c ионной парой NaCl // “Opto,-nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yksək enerjilər fizikası” VIII Respublika elmi-praktik konfransı (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı, 24-25 dekabr 2014, S.382-386
 • Теоретическое ab initio исследование колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с атомом хлора // Fizika Problemləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” üzrə Beynəlxalq Elmi Konfrans (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı, 25-26 dekabr 2015, S.304-308
 • Расчет ИК спектра комлпекса ПЭГ5+NaCL // “Fizikanın aktual problemləri” Respublika Elmi Konfrans (С.Д.Демухамедова, З.И.Гаджиев, Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı, 17 dekabr 2015, S.206-210
 • Сomputer Modelling of Spatial and Electronic Structures of the Complex of PEG4 with KCl // AICT-2016, 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (Z.I.Hajiyev, S.D.Demukhamedova, N.М.Godjaev ilə birgə), 12-14 October 2016, Baku, Azerbaijan,  P.367-370
 • Квантовохимическое исследование структуры двух замещенных N–оксид пиридина // «Fizikanın aktual problemləri» XI Respublika elmi konfransın materialları (Н.М.Годжаев ilə birgə), Bakı,  22 dekabr 2016, S.171-175
 • Theoretical study of carnosine and its derivativies  by methods of quantum chemistry and molecular docking // International Congress on carnosine and anserine (ICCA) (S.D.Demukhamedova, Z.I.Hajiyev, N.M. Godjaev ilə birgə), Louisville, USA, 12-14 September, 2017
 • Ab initio расчет структуры и ИК-спектра олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 // Международная научная конференция «Актуальные  вопросы прикладной физики и энергетики» (С.Д.Демухамедова З.И.Гаджиев ilə birgə), Баку, 24-25 мая 2018, C.79-82
 • Modeling of the Processes of binding gem-soluble Guanylate Cyclase with Carnosine // 6 International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018)(S.D.Demukhamedova, Z.I.Hajiyev, N.M.Godjaev ilə birgə), Baku, Azerbaijan, 11-13 July, 2018, P.107-109
 • Quantum chemical study of the spatial and electronic structure of a diazacrownether with H-Lys-Lys-OH dipeptide fragment in the macrocyclic ring // International Conference Modern Trends in Physics (dedicated to the 100-th Anniversary of the Baku State University) (S.D.Demukhamedova, U.A.Hasanova, Z.O.Gakhramanova ilə birgə), Baku, Azerbaijan, 1-3 may 2019, P.281-286