Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin mühəndisi
İş telefonu: +(994) 012 4391146 (iş), (050) 5376210

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 07 sentyabr 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikası Balakən rayonunun Qullar kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur
 • 1991-ci ildə Qabaxçöl kənd (hal-hazırda qəsəbə) orta məktəbini medalla bitirmişdir
 • 1991-ci ildə müsabiqə yolu ilə BDU-nun fizika fakültəsinə daxil olmuş, 1996-cı ildə həmin fakültəni nəzəri fizika ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 1997-2000-ci illərdə həmin kafedranın nəzəri və riyazi fizika ixtisası üzrə aspirantı olmuşdur
 • 2000-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır
 • 2001-ci ildən hal-hazıra qədər BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin mühəndisidir
 • 2007-ci ildən eyni zamanda nəzəri fizika kafedrasında saathesabı qaydada dərslər aparır
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-cı il, Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini fizika müəllimi, fizik ixtisası üzrə bitirmişdir
 • 2000-ci il (20 iyun), «Zəif və elektromaqnit qarşılıqlı təsirlərdə polyarizasiya hadisələri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 12 aprel 2001-ci ildən hal-hazıra qədər BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində mühəndis
 • 2007-ci ildən BDU-nun Nəzəri fizika kafedrasında saathesabı müəllim
 • Apardığı dərslər: Klassik elektrodinamika, Kvant mexanikası, Mühit elektrodinamikası fənlərindən seminar məşğələləri.
 • 25 elmi və tədris metodiki işin müəllifidir, o cümlədən: 22 elmi məqalə, 3 tədris-metodiki vəsait

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Elementar zərrəciklər fizikası, Elektrozəif qarşılıqlı təsirin Standart modeli

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • «Fizikanın aktual problemləri» mövzusunda V Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı, 2008
 • The V Eurasian Conference Nuclear Science and its application, Ankara, 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Nonstandard boson in deep-inelastic ℓ±N-scattering // Fizika (AMEA-nın Fizika İnstitutu). Bakı, 1998, c.4, №4, s.67-70 (S.Q.Abdullayev, A.I.Mukhtarov)
 • Эффекты дополнительного Z'-бозона в радиационной e-e+-аннигиляции // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 1999, №1, s.11-21 (С.Г.Абдуллаев, А.И.Мухтаров);
 • Спиральные амплитуды и электрослабые асимметрии процессов ℓ±N-±X // Ж. Ядерная физика, М.: 1999, Т.62, с.2055-2060 (С.К.Абдуллаев)
 • Поляризационные явления и электрослабые эффекты в процессах ±N-±hX // Деп. В АзНИИНТИ, 14.06.99, №2608-Аз. Баку, 1999, 12с.
 • Электрослабые эффекты в процессах ±N-±hX // Деп. В АзНИИНТИ, 30.06.99, №2621-Aз. Баку, 1999, 12с.
 • Структурные функции в глубоконеупругом рассеянии поляризованных лептонов на поляри¬зованных нуклонах // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2001, №2, s.13-18 (С.К.Абдуллаев, А.И.Мухтаров)
 • Эффекты слабых нейтральных токов в глубоконеупругом рассеянии поляризованных лептонов на поляризованных нуклонах // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2001, №3, s.19-26 (С.К.Абдуллаев, А.И.Мухтаров)
 • Глубоконеупругое полиинклюзивное рассеяние поляризованных лептонов поляризованными нуклонами // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2002, №4, с.5-11 (С.К.Абдуллаев, А.И.Мухтаров)
 • Effect of weak neutral currents in the semi-inclusive reactions // Fizika (AMEA-nın Fizika İnstitutu). Bakı, 2003, c.9, №1, s.38-41 (S.Q.Abdullayev,A.I.Mukhtarov);
 • Двухспиновая асимметрия в полуинклюзивных реакциях // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2007, №3, s.118-123 (S.Q.Abdullaev)
 • Структурные функции в полуинклюзивном глубоконеупругом нейтрино-нуклонном рассеянии // Bakı Universitetinin Xəbərləri: fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2008, №1, s.126-133 (S.Q.Abdullaev)
 • Double spin asymmetries for hadron production in semiinclusiv DIS // The V Eurasian Conference Nuclear Science and its application, Ankara, 2008 (S.Q.Abdullayev)