UNİVERSİTETDAXİLİ 50+50 QRANTLAR PROQRAMI

 


(2014/2015-ci tədris ili üçün)

ƏMƏKDAŞLAR  ÜÇÜN  TƏQDİMAT  FORMASI

FƏRDİ GÖSTƏRİCİLƏR

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və adı

İşlədiyi struktur (fakültə,kafedra) və vəzifəsi

Anadan olduğu tarix

 

 

 

 

Son iki ilin reytinq göstəriciləri

2012

2013

ELMİ GÖSTƏRİCİLƏR

ISI (İnstitute for Science İnformation) jurnallarında çap olunmuş elmi məqalələr (jurnalın kateqoriyası və ya impakt faktoru göstərilməklə, son 3 il, maksimum 10 məqalə)

1...

Digər elmi məqalələr (son 3 il, maksimum 5 məqalə)

1....

Çap olunmuş monoqrafiya, dərsliklər (xaricdə və ölkə daxilində, son 3 il, maksimum 5 nəşr)

1....

Patent və tətbiq olunmuş nəticələr (son 3 ildə)

1....

Beynəlxalq fərdi və kollektiv qrantlarda iştirak (son 3 ildə)

1....

Ölkə xaricində keçirilmiş beynəlxalq konfrans, simpozium və işçi görüşlərdə faktiki iştirak (son 3 ildə, maksimum 5)

1.....

Mövzu (işin adı)

Xülasə (işin qısa mahiyyəti, maksimum 0,5 səhifə)

Layihənin təsviri

(Mövzunun aktuallığı, dünya elmində bu sahədə vəziyyət, layihənin yerinə yetirilmə reallığı, layihənin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan maddi-texniki təminat: maksimum 5 səhifə)

İşin yerinə yetirilmə qrafiki

(01.10.2014-ci ildən başlayaraq 3 aylıq mərhələlərlə 01.07.2015-cü il tarixədək, maksimum 2 səhifə)

1. 01.10.2014-ci il -31.12.2014-ci il.

2. 01.01.2015-ci il – 31.03.2015 ci il.

3. 01.04.2015-ci il - 30.06.2015-ci il

Gözlənilən nəticələr

(Elmi nəticələr, məqalə, patent və s. maksimum 1 səhifə)


  1. Layihənin mövzusu iddiaçının elmi əsərlərinə uyğun olmalıdır.
  2. Kitablar, məqalələr, konfranslar və s. haqqında məlumatlar tam şəkildə: müəlliflər, əsərin adı, çap olunduğu jurnal və ya nəşriyyat, jurnalın cildi, səhifəsi, ili; konfransların adı, keçirildiyi ölkə və s. göstərilməlidir.
  3. Layihənin təsviri bölməsində mövzunun aktuallığını əsaslandırarkən müasir jurnal məqalələrinə istinad tövsiyə olunur.
  4. Məlumatlar Times New Roman şrifti ilə, 12 pt, 1 intervalla yazılmalıdır. Doldurulmuş təqdimat forması 2014-cü il iyun ayının  20-dək çap olunmuş və elektron formada bir nüsxədə müvafiq komissiyaya təqdim edilməlidir.
  5. Təqdimat  formasının elektron variantını www.bsu.edu.az saytından yükləmək olar.

 

İDDİAÇININ İMZASI:                                                                                  A.A.Soyadı

TARİX: