Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu - fizika üzrə elmlər doktoru
Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

 

 

02 iyun 1974-cü ildə anadan olub.
1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olub. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini fizika ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1996-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika kafedrasının aspiranturasında təhsil alıb.
2000-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika kafedrasının assistenti,
2006-2016-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika kafedrasının dosenti,
2016-2019-cu illərdə Fizika fakültəsinin dekan müavini, Fiziki elektronika kafedrasının dosenti,
2019-2020-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika kafedrasının professoru vəzifələrində çalışıb.
2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru, Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika kafedrasının professorudur.
2000-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,
2017-ci dissertasiya müdafiə edərək fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini alıb.
Respublika və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuş 150-dən çox elmi işin və 3 kitabın müəllifidir.
Xarici ölkələrdə keçirilmiş 20-dan çox nüfuzlu Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 6 fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin rəhbəridir.
International Association of Advanced Materials (IAAM) və  European Materials Research Society (EMRS) elmi cəmiyyətlərinin, "Journal of low dimensional systems" elmi məcmuəsinin redaksiya heyətinin üzvüdür.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
2019-cu ildə “Tərəqqi” medalı və “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunub.

Tədqiqat sahəsi: materialşünaslıq, optoelektronika, fotonika, nazik təbəqələrin texnologiyası və fizikası, foto- və qaz sensorlar, mikro- və nanotexnologiya, nanoquruluşlu materiallar

Seçilmiş elmi əsərləri:

 • Solar converters on the basis of izotypic heterostructures manufactured by the method of electrochemical deposition, Problems of Power 1, 64-70, 2004.
 • Negative infrared photoconductivity in CdS1-xSex films, Russian J. of Applied Physics, 3, 94-97, 2004.
 • Electrical and photoelectric properties of electrodeposited n-Si/n-Cd1-xZnxS heterojunctions, Inorganic Materials, 41(3), 220-223, 2005.
 • Photosensitivity of heterojunctions manufactured by a method of electrochemical deposition, Thin Solid Films, 480-481, 388-391, 2005.
 • Photosensitivity of heterojunctions in visible and near IR region of spectrum, Proc. SPIE, 5834, 264-268, 2005.
 • Preparation of perfect films Cd1-xZnxS1-уSey by electrochemical deposition, Journal of Physics of NASA, 25 ( 2), 88-92, 2005.
 • Investigation of electrodeposited heterojunction solar cells, Thin Solid Films, 511-512, 140-142, 2006.
 • Electrical and Photoelectrical Properties of Electrochemically Fabricated SnO2/Cd0.4Zn0.6S/CdTe Solar Cells, Semiconductors, 40 (12), 1476–1478, 2006.
 • Photosensitivity of heterojunctions in visible and near IR region of spectrum, Russian J. of Applied Physics, 5, 79-82, 2006.
 • On the opportunity of increase of stability degree of parameters and characteristics of IR photoreceivers on the basis of Mo/CdS1-xSex, Russian J. of Applied Physics, 5, 82-86, 2006.
 • Electrical and photoelectrical properties of isotypic In2O3/Cd1-xZnxS/CdS1-ySey heterostructures, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 8(4), 1452 – 1455, 2006.
 • Heat treatment effects in In2O3/Cd0.4Zn0.6S0.9Se0.1/CdTe hetero-junction solar cells, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 1 (9), 480 – 483, 2007.
 • Preparation and investigation of electrodeposited p-Si/Cd0.3Zn0.7S0.4Se0.6 heterojunction, Proc. SPIE, 6636 124-127, 2007.
 • Photosensitivity of SnO2/Cd0.8Zn0.2S0.1Se0.9/p-CdTe/Cu heterojunctions in visible and near IR regions of spectrum, Proc. SPIE 6636, 267-270, 2007.
 • Electrical properties of electrochemically deposited films of the solid solutions of CdS-ZnSe system, News of Baku University 4, 151 – 157, 2007.
 • Investigation of Electrodeposited Glass/SnO2/CuInSe2/Cd1-xZnxS1-ySey/ZnO Thin Solar Cells, Japanese Journal of Applied Physics, 46(11), 7359–7361, 2007.
 • Electrical and photoelectrical measurements in p-Si/Cd0.3Zn0.7S0.8Se0.2 heterostructures with intermediate buffer layer of CdS, Azerbaijan Journal of Physics 2, 151-153, 2007.
 • Solar Energy: Prospects and Problems, News of Baku University 3, 118 – 124, 2008.
 • The switching phenomenon in films Cd1-xZnxS1-ySey, Azerbaijan Journal of Physics, 3, 107-109. 2008.
 • Функциональные возможности пленок CdSe1-xТеx, осажденных из водного раствора, в ИК области спектра, Прикладная физика, 3, 84-89, 2008
 • Preparation and mechanism of current passage in heterojunctions, Azerbaijan Journal of Physics,16 (2), 51-54, 2010
 • Nanostructural and morphological properties of films SrTiO3, Nano- and microsystem techniques, 4, 36-38, 2010
 • Improvement of photoelectric parameters of the electrodeposited solar cells by thermal annealing in argon atmosphere, Technical and Physical problems of power engineering, 3, 519-521, 2010
 • Two-photone absorption of neodim laser radiation in films of ZnSxSe1-x, News of Baku University, 3, 154-158, 2011
 • Electrical and photoelectrical properties of films Cd1-xZnxS1-yTey deposited by the method of electrochemical depostion, Azerbaijan Journal of Physics, 18 (3), 23-29, 2012
 • Effect of heat treatment in diferent atmospheres on the optical properties of Cd1-xZnxS1-yTey films, Journal of Qafqaz University, 34, 71-78, 2012
 • Photoelectrical properties of p-GaAs/Cd1-xZnxS1-ySey heterojunctions, International Journal of Engineering and Technology, 13 (6), 64-67, 2013
 • Investigation of p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTey/ZnO heterojunctions with nano-transparent ZnO electrodes, Proc. of  ICCE-21, 30-31, 2013
 • Electronic properties of  TiO2/Cd1-xZnxS1-ySey/Si nano-structured solar cells, Proc. of  ICCE-21, 509-510, 2013
 • Photoelectrical properties of p-GaAs/Cd1-xZnxS1-ySey heterojunctions, International Journal of Engineering and Technology, 13 (6), 64-67, 2013
 • Preparation and investigation of p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTey heterojunctions deposited by electrochemical deposition, Journal of Solar Energy Engineering, 136(4), 044503-1-4, 2014
 • Investigation of p-GaAs/n-Cd1-xZnxS1-yTey/Cd1-xZnxO heterojunctions deposited by electrochemical deposition, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials,17(1-2), 67-73, 2015
 • Angular dispersion coefficient for GaS0.4Se0.6, Science and Society, 3, 43-46, 2015
 • Electrical and photoelectrical properties of heterojunctions p-Si/Cd1-xZnxO, Journal of Qafqaz University Physics, 4(2), 234-239, 2016
 • Electrical and photoelectrical properties  of heterojunctions porous- Si/CdS, 7th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience 2016 (SIWAN7), Szeged, Hungary, 53-55, 2016
 • Photo- and gas- sensitivity of heterojunctions c-Si/porous-Si/CdS, Journal of low dimensional Systems, 1(1), 24-29, 2017
 • Nano-structured solar cell based on c-Si/porous-Si/CdS/ZnxCd1-xO heterostructures, Modern trends in Physics, 16-19, 2017
 • Preparation and Second Harmonic Generation in ZnO/PMMA Nanocomposite Films. Eastern European Scientific Journal 4, 646-650, 2017
 • Phase Effects at Second-Harmonic Generation in ZnO/PMMA Nanocomposite Films, Journal of Physical Science and Application 7 (5), 48-58, 2017
 • Fabrication and characterization of c-Si/porous-Si/CdS/ZnxCd1-xO heterojunctions for applications in nanostructured solar cells, Photonics Letters of Poland 10 (3), 73-75, 2018
 • Electrical properties of films Cd1-хZnхO deposited by eletrochemical way, Proceedings of PPA-Series, 91-91, 2018
 • Photovoltaic performance of p-Si/Cd1-xZnxO heterojunctions, Photonics Letters of Poland 10 (1), 26-28, 2018
 • New magnetic polymer nanocomposites on the basis of isotactic polypropylene and magnetite nanoparticles for adsorption of ultrahigh frequency electromagnetic waves, Polymer-Plastics Technology and Engineering 57 (5), 449-458, 2018
 • Preparation and x-ray diffraction investigation of Cu1.80-xZnTe (x= 0.025, 0.050, 0.075, 0.10 at percent) single crystals, Journal of Radiation Researches 5 (2), 128-132, 2018
 • Nano-structure solar cells on the base of p-Si/Cd1-xZnxO thin film heterojunctions, Journal of optoelectronics and advanced materials 20 (9-10), 468-473, 2018
 • Электрические и фотоэлектрические характеристики гетеропереходов с-Si/пористый–Si/CdS, Известия высших учебных заведений 61 (9), 96-101, 2018
 • Effect of composition and heat treatment regimes on the the electrical parameters of Cd1-хZnхO films, Low Dimensional Systems 2 (1), 28-32, 2018
 • The relation between the composition, structure and absorption properties of ultra-high frequency radio waves of poly (vinylidene fluoride)/magnetite nanocomposites, International Journal of Modern Physics B 33 (10), 1950083, 2019
 • Effect of Texturing Regimes on the Efficiency of p-Si/Textured-Si/ZnS, Peer Rev J Sol Photoen Sys., 1(3), 000513-17, 2019
 • Microwave absorption of polymer nanocomposites on the base high-density polyethylene and magnetite nanoparticles, Journal of Elastomers & Plastics 51 (2), 130-142, 2019
 • Photo sensivity Hetero junction C-Si/Porous-Si/ZnCds, Madridge J Nanotechnol Nanosci 4 (1), 123-126, 2019
 • Electrical, photoelectrical characterization and gas sensitivity of p-Si/pS/CdS and p-Si/pS/Cd0.4Zn0.6O heterojunctions, Low dimensional systems 3 (2), 8-14, 2019
 • Fabrication of Cu1. 75 In0. 05Te monocrystals and investigation of structure transition, Low Dimensional Systems 3 (2), 15-18, 2019
 • Effect of texturing regimes on the efficiency OF p-Si/textured-Si/ZnS1-xSex heterojunctions solar cells, Modern Trends in Physics-Series, 63-67, 2019
 • Properties of Por.Si-ZnSTe:Cr nanocrystalline thin films, Chalcogenide Letters 16 (3), 131-135, 2019
 • Electrical and photoelectrical characteristics of с-Si/porous–Si/CdS heterojunctions, Russian Physics Journal 61 (9), 1660-1664, 2019

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=XNKSMm0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.researchgate.net/profile/Huseyn_Mamedov
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

Kitablar:

 • Bərk cisim elektronikası, Bakı, Təhsil, 2005
 • Radiophysics, Baku, Muallim, 2018
 • Multilayer Thin Films-Versatile Applications for Materials Engineering, London, İntech Open, 2020.