Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,
Fiziki elektronika kafedrasının dosenti
İş telefonu: 99412-439-73-73
E-mail: mhhuseyng@yahoo.co.uk

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

02 iyun 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Şərur rayonunda anadan olub, ailəlidir, 3 övladı var

TƏHSİLİ, ELMI DƏRƏCƏSİ VƏ ADLARI

1996 Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsini fizika ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2001 Fiziki elektronika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi.
“Cd1-xZnxS və CdS1-xSex tipli halkogenid yarımkeçirici nazik təbəqələrinin fotoelektrik və fotolüminessent xassələri və onların əsasında strukturlar” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edib.
2006 Dosent

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

2000-2006 Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının assistenti
2006-dan indiyədək Bakı Dövlət Universiteti Fiziki elektronika kafedrasının dosenti

Hansı dərsləri aparır
Bərk cisim fizikası, Bərk cisim elektronikası,  Optoelektronika,  Nanotexnologiyanın fiziki əsasları, Mikro- və nanoelektronika,  Fiziki elektronika, Ümumi fizika
100-dən çox elmi əsərin və 1 kitabın müəllifidir
Həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yenilikləri haqqinda
Məhluldan elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə A2B6 tip yarımkeçiricilərin nazik təbəqələrin və onların əsasında yüksək effektivliyə malik müxtəlif təyinatlı strukturların hazırlanması.

BEYNƏLXALQ SEMINARLAR, SIMPOZIUM VƏ ELMI KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

1999 «Yarımkeçirici materiallarda fiziki problemlər» Beynəlxalq elmi Konfransı, Çernivtsi,
2000 – 2008 Avropa Material Tədqiqi Elmi Cəmiyyətinin Yaz Seminarı, Strasburq, Fransa

2000 – 2013 Avropa Material Tədqiqi Elmi Cəmiyyətinin Yaz Seminarı, Strasburq, Fransa
2000, 2002, 2004, 2006 «Fotoelektronika və gecə görmə cihazları» Beynəlxalq Elmi-texniki Konfransı, Moskva, Rusiya
2002, 2004, 2006 «Bərk cisim elektronikası və mikroelektronikanın aktual problemləri» Beynəlxalq Elmi-texniki Konfransı, Taqanroq, Rusiya
2004, 2006 «Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər» Beynəlxalq Konfransı, Ulyanovsk, Rusiya

TƏDQIQAT SAHƏSI
Nazik təbəqələrdə və onların əsasında hazırlanmış strukturlarda elektron proseslərinin tədqiqi

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış izotip heterokeçidləri əsasında günəş çeviriciləri, Energetikanın problemləri, №1, səh. 64-70, 2004.
2. CdS1-xSex nazik təbəqələrində mənfi infraqırmızı fotokeçiricilik, Прикладная физика, № 3, c. 94-97, 2004.
3. Elektrokimyəvi çökdürülmüş n-Si/n-Cd1-xZnxS heterokeçidlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri, Inorganic Materials, v.41, №3, p.220-223, 2005.
4. Elektrokimyəvi çökdümə üsulu ilə alınmış heterokeçidlərinin fotohəssaslığı, Thin Solid Films, v.480-481, p.388-391, 2005.
5. heterokeçidlərinin spektrin görünən və İQ oblastında fotohəssaslığı, Proc. SPIE, v. 5834, p. 264-268, 2005.
6. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə təkmil Cd1-xZnxS1-уSey nazik təbəqələrinin alınması, AMEA-nın Xəbərləri, v.25, № 2, səh. 88-92, 2005.
7. Elektrokimyəvi çökdürülmüş heterokeçid günəş elementlərinin tədqiqi, Thin Solid Films, v.511-512, p.140-142, 2006.
8. Elektrokimyəvi çökdürülmüş SnO2/Cd0.4Zn0.6S/CdTe günəş elementlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri, Physics of Semiconductor Devices, v. 40, No. 12, p.1476–1478, 2006.
9. heterokeçidlərinin spektrin görünən və İQ oblastında fotohəssaslığı, Russian J. of Applied Physics, No5, p.79-82, 2006.
10. Mo/CdS1-xSex əsasında hazırlanmış İQ fotoqəbuledicilərinin parametr və xarakteristikalarının stabillik dərəcəsinin artırılması haqqında, Прикладная физика, No5, c.82-86, 2006.
11. In2O3/Cd1-xZnxS/CdS1-ySey izotip heterokeçidlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, v.8, №4, p.1452 – 1455, 2006.
12. In2O3/Cd0.4Zn0.6S0.9Se0.1/CdTe heterokeçid günəş elementlərində termik emal effektləri, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, v.1, №9, p.480 – 483, 2007.
13. Elektrokimyəvi çökdürülmüş p-Si/Cd0.3Zn0.7S0.4Se0.6 heterokeçidlərinin alınması və tədqiqi, Proc. SPIE, v. 6636, p. 124-127, 2007.
14. SnO2/Cd0.8Zn0.2S0.1Se0.9/p-CdTe/Cu heterokeçidlərinin spektrin görünən və İQ oblastında fotohəssaslığı, Proc. SPIE, v. 6636, p. 267-270, 2007.
15. CdS-ZnSe sistemi bərk məhlullarının elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış nazik təbəqələrinin elektrik xassələri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, №4, p.151 – 157, 2007.
16. Elektrokimyəvi çökdürülmüş Glass/SnO2/CuInSe2/Cd1-xZnxS1-ySey/ZnO nazik təbəqəli günəş elementlərinin tədqiqi, Japanese Journal of Applied Physics, v. 46, № 11,
p. 7359–7361, 2007.
17. CdS aralıq qata malik p-Si/Cd0.3Zn0.7S0.8Se0.2 heterokeçidlərində elektrik və fotoelektrik ölçmələri, Journal of Physics of NASA, 2007, № 2, p.151-153.
18. Günəş energetikası: Problemlər və perspektivlər, Bakı Universitetinin Xəbərləri, №3, s.118 – 124, 2008.
19. Cd1-xZnxS1-ySey nazik təbəqələrində çevricilik effektləri, AMEA-nın Xəbərləri, № 3, p.107-109. 2008.

20. Preparation and mechanism of current passage in  heterojunctions, Azerbaijan Journal of Physics, Baku, vol.XVI, 2010, № 2, p.51-54 21. Наноструктурные и морфологические свойства пленок SrTiO3, Нано- и микросистемная техника, №4, ст.36-38, 2010
22. Improvement of photoelectric parameters of the  electrodeposited solar cells by thermal annealing in argon atmosphere, Technical and Physical problems of power engineering, Tabriz, Iran, 2010, p.519-521
23. Двухфотонное поглощение излучения неодимого лазера в тонких пленках ZnSxSe1-x, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2011, № 3, s.154-158
24. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış Cd1-xZnxS1-yTey nazik təbəqələrinin elektrik və fotoelektrik xassələri, Azerbaijan Journal of Physics, 2012, v.XVIII, N 3, p.23-29
25. Müxtəlif mühitlərdə termik işlənmənin Cd1-xZnxS1-yTey nazik təbəqələrinin optik xassələrinə təsiri, Journal of Qafqaz University,   № 34, p.71-78,  2012
26. Photoelectrical properties of p-GaAs/Cd1-xZnxS1-ySey heterojunctions, International Journal of Engineering and Technology, v.13, N6, p.64-67, 2013

KİTABLAR

1. Ə.Ş.Abdinov, H.M.Məmmədov, Bərk cisim elektronikası, Bakı, Təhsil, 2005