ÇİNGİZ NİYAZI OĞLU İSMAYILOV

COĞRAFIYA ELMLƏRI DOKTORU, PROFESSOR

BAKI DÖVLƏT UNIVERSITETI,

REKTORUN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ MÜŞAVIRI

İŞ TELEFONU: (+994) 012 539-05-57

e-mail:ischingiz@gmail.com

 QISA BİBLIOQRAFİK MƏLUMAT

14 aprel 1952-ci ildə Qax şəhərində anadan olmuşdur.

1969-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Geoloji-coğrafiya fakültəsində təhsil almışdır.

1974-1976-cı illərdə dövlət təyinatı ilə Quba rayonunda orta məktəb müəllimi işləmişdir.

1977-ci ildə (yanvar-iyul ) Azərbaycan Dövlət Universitetində mühəndis işləmişdir.

1977-1978-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının EA Coğrafiya İnstitunda mühəndis işləmişdir.

1978-1981-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsinin “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur.

1983-ci ildə “Azərbaycanda neft-qazkimya kompleksinin coğrafi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2004-cü ildə “Xəzəryanı regionda neftqazkinya kompleksinin ərazi təşkilinin əsas problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və 2010-cu ildə professor elmi adı almışdır.

1981-2014-cu illərdə BDU-nun “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında elmi və pedoqoji fəaliyyət göstərmiş, assistent, baş müəllim, dosent və professor vəzifəsində çalışmışdır.

1980-1989-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Gənc Alimlər Şurasının sədri olmuşdur.

1997-1999-cı illərdə BDU-nun Coğrafiya fakültəsinin Elm və maqistratura üzrə dekan müavini işləmişdir.

1998-cü ildən idiyədək, ictimai əsaslarda, BDU-nun “Xəzər” Elmit-Tədqiat Mərkəzinin rəhbəridir.

2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri olmuşdur.

2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “İnzibati idarəetmə” fakültəsinin dekanı olmuşdur.

2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri olmuşdur.

2018-ci ilin sentyabrından Bakı Dövlət Universitetində rektorun Beynəlxalq əlaqələr üzrə müşaviri vəzifəsində çalışır.

2001-ci ildə Qazaxıstanın Neft və Qaz İnstitutunun professoru adına layiq görülmüşdür.

2006-cı ildə Qazaxıstanın Elmi və Təhsil Nazirliyinin Döş Nişanıyla təltif olunmuşdur.

2014-cü ildə Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetində keçirilmiş beynəlxalq konfransda etdiyi uğurlu elmi məruzəyə görə “Lomonosov 300 il” Döş Nişanı ilə təltif olunmuşdur.

2001-cu ildən Beynəlxalq Xəzəryanı Universitetləri Assosiyasiyanın koordinatorudur.

2003-2014-cü illərdə BDU-da ingilis dilində nəşr olunan “Caspian Sea. Natural Resources” beynalxalq jurnalın məhsul katibi olmuşdur. Rusiya, İran və Qazaxıstanda ingilis dillərində nəşr olunan elmi jurnalların redaksiya heyatinin üzvüdür.

2011-ci ildən “Geosiyasət” jurnalın redaksiya heyətinin üzvüdür.

Elmi fəaliyyəti əsasən Xəzər regionun geosiyasi, iqtisadi, iqtisadi-coğrafi və ekoloji məsələlərin təhlili ilə əlaqədardır. Bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvü və ekspertidir.

İqtisadiyyat, siyasət və ekologiya sahələrində 30-dan çox beynəlxalq (NATO, Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Konrad Adenauer Fondu, Mark Plank İnstitutu, Beynalxalq Coğrafiya İttifaqı, Regional Ekoloji Proqram (AB) və diğər təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən)  layihələrin rəhbəri, koordinatoru və iştirakçısı olmuşdur.

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentı yanında  Elm Fondu tərəfindən keçirilmiş qrant müsabiqəsində, Ç.İsmayılovun  təqdim etdiyi “Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi:  Azərbaycan modeli” adlı layihə (iyul 2015- iyul 2016-ci illər ərzində, 60 min manat) qalib olaraq icra edilmişdir.

200-dən çox elmi əsərlərin, o cümlədən 15 kitabın, 3 monoqrafiya və 3 dərsliyin müəllifidir. O, 90-nan çox beynəlxalq konqres, simpozium və konfranslarda iştirak etmiş və 80-dan çox elmi əsəri xarici ölkələrdə çapdan çıxmışdır.

Rəhbərliyi altında 30-dan çox magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 1 elmlər dokoru və 3 elmlər namizədi hazırlamışdır.

2004-ci ildən “Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi” Fondu, QHT-ın rəhbəridir.

2005-2010-cu illər ərzində AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya işləri üzrə Müdafiyə Şurasının üzvü olmuşdur.

2011-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-nın İqtisadiyyat üzrə Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.

2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidentı yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya işləri üzrə Müdafiyə Şurasının üzvüdür.

Professor Çingiz İsmayılov iqtisadiyyat, coğrafiya, siyasət və ekologiya sahəsində aşağıdakı beynəlxalq təşkilatların üzvü və ekspertidir:

- Gerson Lehrman Group (USA);

- Central Eurasian Studies Society(USA);

- National Geoqraphic Society (USA);

- Association of European Schools of Planning (EU);

- Caspian Environment Programme (EU);

- Regional Environmental Centre for the Caucasus (EU);

- Экспертная сеть Kreml.org (Россия)

 

Son illərdə iştirak və rəhbərlik etdiyi layihələr:

 

 • 2009-ci ildə Avropa Birliyinin Caspian Environment Programm üzrə maliyyələşdirilən “Caspian Day” layihəsinin rəhbəri;
 • 2009-cı il Almaniyanım Adenaur Fondunun maliyyələşdirdiyi “Bakı şəhərinin plan quruluşunun təkmilləşdirilməsi” adlı layihədə məruzəçi;
 • 2010-ci ilin noyabr ayında Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi ABŞ-ın "Artur Filkenşteyn və Assosiasiya" şirkəti ilə birlikdə keçirilmiş “Ekzit-poll” tədqiqat layihəsinin koordinator rəhbəri;

 • 2012-ci ildə Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən “Sustainable Management of Biodiversity,  South Caucasus” layihəsində icraçı;
 • 2013-ci ilin aprel ayında Azərbyacanda Regional İnkişaf Mərkəzi ABŞ-ın "Artur Filkenşteyn və Assosiasiya" şirkəti ilə birgə “Azərbaycan Respublikasının Prezindenti seçkiləri” zamanı keçirilmiş “Ekzit-poll” tədqiqat layihəsinin koordinator rəhbəri;
 • 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Birinci Avropa Oyunlarında (BGOK) “İctimai yerlərdə təhlükəsizlik”adlı layihənin rəhbəri;
 • 2015-ci ilin noyabr ayında Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası ABŞ-ın "Artur Filkenşteyn və Assosiasiya" şirkəti ilə birlikdə keçirilmiş “Ekzit-poll” tədqiqat layihəsinin koordinator rəhbəri;
 • 2016-cı ilin sentyabr ayında Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası ABŞ-ın "Artur Filkenşteyn və Assosiasiya" şirkəti ilə birgə “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında” referendum zamanı keçirilmiş “Ekzit-poll” tədqiqat layihəsinin koordinator rəhbəri;
 • 2018-ci ilin aprel ayında Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası ABŞ-ın "Artur Filkenşteyn və Assosiasiya" şirkəti ilə birgə “Azərbaycan Respublikasının Prezindenti seçkiləri” zamanı keçirilmiş “Ekzit-poll” tədqiqat layihəsinin koordinator rəhbəri.

 

2010-2018-ci illərdə çap olunmuş bəzi elmi əsərləri:

 

 1. Azərbaycanda Regional İnkişaf strategiyasının hazırlanması vacibdir - “Azərbaycanda Seçkilər: qanunvericilik və təcrübə”, Bülleten N 2, Bakı, 2010, s.5-10.
 2. Приморские зоны Каспийского моря: от глобальных проблем к локальной адаптации – Elmi-praktik konfransın materiallar, Bakı, 2010, s.27-29.
 3. Прикаспийский регион: арена сотрудничества или соперничества? – В сб.: «Фактор соседства в экономическом развитии приграничных регионов стран СНГ». Институт Экономики РАН, Москва, 2010, с.47-68.
 4. Основные геоэкологические проблемы Прикаспия – Известия Дагестанского Пединститута, № 4, 2010, с.92-96.
 5. Территориальная организация нефтегазохимического комплекса  Каспийского региона – В сб: Перспективы экономической интеграции Прикаспийских государств и их регионов. Махачкала, 2010, с.352-360.
 6. Дагестан в нефтегазохимическом комплексе Каспийского региона –  Жур. Региональные проблемы преобразования экономики. № 4, 2010,с.123-128.
 7. Change of the Ecological Condition of Coastal Areas of Caspian Sea – “World Universities Congress 2010”, Proceedings II, Turkey, 2010, pp.937-932 .
 8. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları. Dərslik. Bakı, 2010, 328 s.
 9. Pecularities of regional development in Azerbaijan. Proceedings of  Internatiomnal Conference, Baku, 2010,p.47-53.
 10. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu (Babaxanov N.) – Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, 2010, s. 374-388.
 11. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri –« Azərbaycanın iqtisadi və sosial сoğrafiyası». Dərslik. Bakı, 2010, s. 248-261.
 12. Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafın fərqləndirici cəhətləri – “İqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli” adlı Beynalxalq konfransın materialları. Bakı,2010, s. 47-53.
 13. Прикаспийский регион: арена сотрудничества или соперничества ? - Всб.: «Фактор соседства в экономическом развитии приграничных регионов стран СНГ». Институт Экономики РАН, Москва, 2010, с.47-68.
 14. Многовекторность транспортных маршрутов как один из факторов развития Каспийского сотрудничества - Материалы международной научной конференции, Астрахань, 2011, с.46-47.
 15. Xəzəryanı geosiyasi məkan: maraqların toqquşması və transformasiya meylləri – “Geosiyasət”  jurnalı, 2011, № 3, s.13-18.
 16. Прикаспийский регион: проблемы и формы сотрудничества - Журнал «Мир перемен», Институт Экономики РАН, Москва, 2011, № 2, c.27-35.
 17. Ismayilov Ch., Suleymanov V. Independent Economic Development of Azerbaijan in teh Past Twenty years. Sofia, 2011, 88 p.
 18. İsmayılov Ç., Süleymanov V. Müstəqil Azərbaycan 20 il ərzində. (V.Süleymanov).Bakı, 2011, 38 s.
 19. Развитие туризма в Прикаспийском регионе - Материалы международной   Конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», Москва, 2012, с.14-16.
 20. Комплексное управление прибрежными зонами в Азербайджане – “Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət problemləri”, II-ci Beynalxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 2012, s.217-219.
 21. Виртуальная реальность как источник трансформации пространства - Матер.II-го Бакинского Междунар. Гуман. Форума. Баку, 2012, с.285-288.
 22. Эколого-экономические проблемы Прикаспия: вопросы районирования   - В сб.: «Актуальные вопросы современной экономики в глобальном мире», Махачкала, 2012, с.136- 138.
 23. Необходимость совершенствования школьного географического образования в Азербайджане – “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf ”, II-ci Beynalxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 2012, s.163.
 24. Characteristics of development of non-oil sector in Azerbaijan –Jour.”Caspian Sea. Natural Resources”, 2012, N5, pp.150-129.
 25. Новые черты экономического развития Азербайджана – Матер.междунар. конфер. «География мирового хозяйства. Регионализм в условиях глобализации», Москва, 2013, с.131-135.
 26. Klaster konsepsiyası və onun regional inkişafda əhəmiyyəti – “H.Əliyev və Azərbaycanda coğrafiyanın inkişafı”  Beynalxalq konfransın materialları, Bakı, 2013, s.80-82
 27. Cовершенствование образования и развитие творческого мышления как основа инновационного будущего страны - Матер.III-го Бакинского Междунар. Гуман. Форума. Баку, 2013, с.178-183.
 28. Хозяйственное значение реки  Кура для аридных и семиаридных районов Азербайджана (С.Ахмедов) - Материалы междунар.конференции, Махачкала, 2013, с.28-32.
 29. Влияние геополитических факторов на освоение ресурсов Каспийского моря – Материалы и доклады Междунар.Научно-практич. конференции «Сохранение биологических ресурсов Каспийского моря». Астрахань, 2014,с.175-177.
 30. Роль гражданского общества в совершенствовании системы избирательного процесса в Азербайджане – Материалы  Междунар. Научно-практич. конференции «Региональный парламентаризм: особенности развития и роль в обеспечении стабильности политической системы». Астрахань, 2014, с.91-94.
 31. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları. Dərslik. İkinci nəşr. Bakı, 2015, 160 s.
 32. Azərbaycanda  davamlı inkişafın təmin edilməsində fənnlərarası tədqiqatların əhəmiyyəti - “Post 2015: Qlobal çağrışlar şəritində Azərbaycan respublikasının davmlı İnkişafı” konfransın materialları, Bakı, 2015, c.7-11.
 33. Azərbaycanda azad iqtisadi zonalarının yaradılmasının vacibliyi haqqında - “Qlobal İqtisadi böhran şəraitində Azərbaycanın davamlı inkişafının təmin edilməsi” konfransın materialları, Bakı, 2016, c.4-9.
 34. Azərbaycanın coğrafiyası (İbrahimov A.Süleymanova N.). Dərslik.Bakı, 2016, 168 s.
 35. Совершенствование транспортно-логистической системы и устойчивое развитие Азербайджана – Материалы Междунар. Конференции «Инновационное развитие транспортно-логистического комплекса Прикаспийского региона». Астрахань, 2016, с.35-39.
 36. Основные тенденции устойчивого развития Азербайджана в постнефтяной период –Жур. Труды Азербайджанского Национального Комитета «Человек и биосфера» (МаБ ЮНЕСКО), 2016, №11,с.84-94.
 37. Davamlı inkişafın siyasi, iqtisadi və sosial əsasları - “Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi:Azərbaycan modeli” adlı monoqrafiya. Bakı, 2016, c.5-19
 38. Совершенствование транспортно-логистической системы и устойчивое развитие Азербайджана – Жур. «Вестник Тверского Государственного университета», 2016, №2,с.149-155.
 39. Региональная политика и реализация стратегии по устойчивому развитию Азербайджанской республики – Жур. «Dövlət İdarəçiliyi.Nəzəriyyə və təcrübə». 2016, №4,с.83-88.
 40. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru əsasında iqtisadi inkişaf-“Müasir dövrdə Davamlı inkişafın əsas istiqamətləri”, Respublika Elmi-praktik konfransın Materialları, Bakı, 2017, s.7-10.
 41. Использование ресурсного потенциала горных районов для обеспечения устойчивого развития туризма. Труды XII Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: Фундаментальные и прикладные исследования», МГУ, Москва, 2017, c.56-60.
 42. Новые векторы экономического развития Азербайджана и региональная политика. Вестник Тверского университета. Серия «География и геоэкология», 2017, №2, с. 54-63.
 43. Притягательность и уязвимость приморских районов (на примере азербайджанского сектора Каспийского моря) – Жур. Труды Азербайджанского Национального Комитета «Человек и биосфера» (МаБ ЮНЕСКО), 2017, №12, 91-100.
 44. Исмаилов Ч.Н., Яковлева С. И. Как образование соединяет все SDG? - Вестник Тверского университета. Серия «География и геоэкология», 2018, №1, с. 40-50.
 45. Suleymanov Z., İsmayilov Ch. New conditions of tourism development in Azerbaijan – İnternat.conference. “TOURAVEL18”, İstanbul, may 2018, p.18.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Board Meetings of  The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC)/ Tbilisi, December 2018
 • V Международная научно-практическая конференция «Потенциал роста современной экономики: возможности, риски, стратегии», Московский университет им.С.Ю.Витте, Москва, ноябрь 2018
 • ХХ1 Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, Атырау, сентябрь, 2018
 • Международная конференция обществоведов-географов Азербайджана и России, Баку, май 2018
 • İnternational conference “TOURAVEL 18”, İstanbul, may 2018
 • “Müasir dövrdə Davamlı inkişafın əsas istiqamətləri”, Respublika Elmi-praktik konfransı, Bakı, may 2017
 • Международная научно-практической конференция «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», МГУ, Москва, апрель 2017