İsayeva Elnarə Bayram qızı

b.ü.f.d.  0.5ştat  müəllim

iş telefonu: 012-539- 53- 67

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

12 yanvar 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  1993-cü ildə Bakı  Dövlət  Universitetinin  Biologiya fakültəsinə daxil olmuş,  1997-ci ildə bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Biostimulyatorlar” ETL-də baş laborant vəzifəsində çalışır. 2009-cu ildə “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə “Postnatal ontogenezdə ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində fiziki işin müxtəlif toxumalarda şəkər mübadiləsinə təsiri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2011-ci ildən biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.  2015-ci ildən “ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasının  0,5 ştat müəllimidir.  2014-cü ildə həmin kafedrada saat hesabı Tibbi biliklərin əsasları fənni üzrə dərs aparmışdır. Ailəlidir.

Beynəxalq Seminar, Simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. Возрастные особенности влияния стимуляции интерорецепторов при нарушении функции эпифиза, слухового и вестибулярного анализатора на обмен углеводов между кровью и тканями в период постнатального онтогенеза Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук № 3, 1998г.,стр. 52-60
 2. Epifizin ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində orqanizmin bəzi toxumalarında şəkər miqdarının tənzimində rolu “Sağlamlıq” Elmi – praktik jurnal №3, Bakı, 1998, səh. 39
 3. Некоторые аспекты влияния хронического облучения малыми дозами ионизирующей радиации на живые организмы  Журнал  “Здоровье “№ 3, Баку 1998 г, стр. 47-48
 4. Epifizin kiçik dozalı ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində orqanizmin bəzi toxumalarında şəkər miqdarının tənzimlənməsində rolu Patoloji proseslər və onların tədqiqi üsulları. ATU-nin Elmi- Təd. Mərk. 35 illik yubileyinə həsr edilir. İX buraxılış, Bakı 1998, səh. 19
 5. Epifizin kiçik dozalı ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində orqanizmin bəzi toxumalarında şəkər miqdarının tənzimlənməsində rolu  BDU-nun 80 illik yubil. həsr ol. “Gənc bioloq 99” Resp. Elmi konfr. mater. Bakı 1999, səh. 20-21
 6. Роль эпифиза  в изменении углеводного обмена под влиянием малой  дозы ионизирующей радиации  Второй  Российский Конгр. по патофизиол.  Москва, 2000 г., стр. 163-164
 7. Kiçik dozalı ionlaşdırıcı şüalanma şəraitində işıq fazasının qanda şəkər miqdarının tənzimində rolu  “Biologiyanın müasir problemləri” möv. Elmi konfransın mater. BDU 2001, səh. 31-32
 8. Ionlaşdırıcı şüalanmanın qanın plazmasında sərbəst şəkərin miqdarına təsiri  “Biologiyanın müasir problemləri” möv. Elmi konfransın mater. BDU 2001, səh. 33-34
 9. Postnatal ontogenezdə ionlaşdırıcı şüalanmadan sonra fiziki işin müxtəlif toxumalarda qlikemik reaksiya səviyyəsinin dəyişməsinə təsiri  AMEA Fiziolog. və Biokimyanın Problemləri, A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstit. Elmi əsərlərinin külliyatı, XXI cild. Bakı, 2003, səh.78-85.
 10. Воздействие ионизирующей радиации низкой дозы  (200R) на изменения уровня сахара в различных тканях в постнатальном онтогенезе  Научные Труды  I  Съезда Физиол. СНГ.Сочи, Догомыс, 2005 г.,т.1., стр. 192.
 11. Change of parameters of  II phase of the mechanism of curtailing of blood and level of sugare in some tissues puberty rats after physical loading and an irradiation  Proceeding of the eight Baku international congress "Energy, Ecoloji, Economi" Baku, 2005.p.193-196.
 12. Rentgen şüalanmasından sonra siçovullarda müxtəlif toxumalarda qlikemik reaksiyaların səviyyəsinə fiziki yükün təsiriAMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziol. İnst. Az.Fiziol. Cəm. Elmi əsər külliyatı. Fiziol. və biokimyanın problemləri,  XXV cild, Bakı, 2007, səh. 32-38.
 13. Fiziki yükün ionlaşmadan (2Qr) sonra heyvanların (180-365 günlük) müxtəlif  toxumalarında şəkərin miqdarına təsiri   Akad. H.Əliyevin 100 illik yubil. həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2007, səh. 397.
 14. Влияние кратко- и долговременной  физической нагрузки на изменение количества  содержания сахара в различных тканях у 6 и 12 месячных  животных до и после ионизирующей радиации Томский Госуд.Унив., Сибирский Госуд. Мед. Унив.   Сборник естествознаний и гуманизм.  Томск, 2007, том 4, № 4, раздел 9, стр. 85-87.
 15. 25-26.

16. Ionlaşdırıcı şüalanmanın subletal dozalarının orqanizmə təsiri Akad. A.İ.Qarayevin anadan olm. 100 illik yubil. həsr ol.” XXI əsrdə Biologiyanın aktual problemləri” möv. Resp. Elmi konfr. mater. Bakı 2010, səh. 112-113

 1. Влияние физической нагрузки на уровень гликемических  реакций после ионизирующего облучения в  тканях организма постнатальном онтогенезе  Вестник  Московского Государственного Областного Университета. Естественные науки №4, изд. МГОУ 2010, стр.14-16

The influence of physical exertion on circadian rhythm level of glycemic reactions in the blood of animals undergone olfactomy and epiphysectomy BDU-nun Biologiya fakültəsinin  80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Eksperimental biologiyanının inkişaf perspektivləri” mövzusunda Resp. Elmi Konfr. Mater. 19-20 dekabr, 2014, səh.114-116