Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi üzrə ixtisaslar

 

Bakalavriat

Psixologiya

Fəlsəfə

Sosiologiya

Politologiya

Təhsildə sosial psixologiya xidmətləri

Sosial iş

 

Magistratura

Sosial psixologiya

Pedaqoji psixologiya

Ümumi psixologiya

Klinik psixologiya

İnkişaf psixologiyası

Uşaq və yaş psixologiyası

Hüquq psixologiyası

Təbiətşünaslığın fəlsəfəsi

Fəlsəfə tarixi

Sosial fəlsəfə

Siyasətin sosiologiyası

İdarəetmənin sosiologiyası

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif dairələrində sosial iş

Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya

Azərbaycanda siyasi proseslər

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Sosial psixologiya

Ümumi psixologiya, şəxsiyyət psixologiyası, psixologiya tarixi

Pedaqoji psixologiya

Hüquqi psixologiya

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

Sosial fəlsəfə

Fəlsəfə tarixi

Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

Siyasətin nəzəriyyəsi: siyasi elmin tarixi və metodologiyası

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Elm və texnikanın fəlsəfəsi

İqtisadi nəzəriyyəsi

Psixofiziologiya

Korreksion psixologiya

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası

Estetika

Etika