UNİVERSİTETDAXİLİ 50+50 QRANTLAR PROQRAMI

(2014/2015-ci tədris ili üçün)

TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN TƏQDİMAT FORMASI


Soyadı, adı, atasının adı

Fakültə

Kurs, qrup

Anadan olduğu tarix

 

 

 

 

Layihənin yerinə yetiriləcəyi struktur (kafedra, ETL, İnstitut, Mərkəz)

 

Elmi rəhbər

 

Təhsildə göstərdiyi nəticələr (son semestrin orta balı)

Beynəlxalq və daxili fənn olimpiadalarında göstərdiyi nəticələr

1.

Universitetin  ictimai həyatında əldə etdiyi nailiyyətlər və nümayiş

etdirdiyi fəallıq

1.

Elmi-tədqiqat işlərində təcrübəsi ( Məqalələrdə; Patent və tətbiq olunmuş nəticələrdə; Konfrans, simpozium materiallarında həmmüəlliflik)

1.....

Beynəlxalq fərdi və kollektiv qrantlarda iştirak

1.....

Mövzu (işin adı)

Xülasə (işin qısa mahiyyəti, maksimum 0,5 səhifə)

Layihənin təsviri (maksimum 2 səhifə)

İşin yerinə yetirilmə qrafiki

(01.10.2014-ci ildən başlayaraq 3 aylıq mərhələlərlə 01.07.2015-cü il tarixədək, maksimum 2 səhifə)

1. 01.10.2014-ci il -31.12.2014-ci il.

2. 01.01.2015-ci il – 31.03.2015 ci il.

3. 01.04.2015-ci il - 30.06.2015-ci il

Layihənin elmi rəhbərinin işin keyfiyyətlə görüləcəyini təsdiq edən rəyi

 

 

  1. Məqalələr, konfranslar və s. haqqında məlumatlar tam şəkildə; müəlliflər, əsərin adı, çap olunduğu jurnal və ya nəşriyyat, jurnalın cildi, səhifəsi, ili; konfransların adı, keçirildiyi ölkə və s. göstərilməlidir.
  2. Layihənin təsviri bölməsində mövzunun aktuallığını əsaslandırarkən müasir jurnal məqalələrinə  istinad tövsiyə olunur.
  3. Məlumatlar Times New Roman şrifti ilə, 12 pt, 1 intervalla yazılmalıdır. Doldurulmuş təqdimat forması 2014-cü il iyun ayının  20-dək çap olunmuş və elektron formada bir nüsxədə müvafiq komissiyaya təqdim edilməlidir.
  4. Təqdimat  formasının elektron variantını www.bsu.edu.az saytından yükləmək olar.

 

İDDİAÇININ İMZASI:

ELMİ RƏHBƏRİN İMZASI:

TARİX: