Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavriat

Kompüter elmləri

İnformatika müəllimi

 

Magistratura

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil

Riyazi kibernetika

Sistem proqramlaşdırma

Optimallaşdırma və optimal idarəetmə

Hesablama diaqnostikası

Riyazi modelləşdirmə

İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

Hesblama şəbəkələrinin proqram təminatı

Riyazi fizika

Optimal idarəetmənin riyazi iqtisadi üsulları

İnformatika

Diskret sistemlər

Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili

İqtisadi kibernetika

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları