BDU aliminin məqalələri yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub

29/07/2020

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin “Nəzəri fizika” kafedrasının dosenti, fizika üzrə elmlər doktoru Azər Əhmədovun həmmüəllifi olduğu məqalələri Web of Science Clarivate Analytics elmetrik beynəlxalq bazasına daxil olan yüksək impakt faktorlu jurnallarda dərc olunub.

1. A.I.Ahmadov, M.Demirci, S.M.Aslanova,  M.F.Mustamin “Arbitrary ℓ-state solutions of the Klein-Gordon equation with the Manning-Rosen plus a Class of Yukawa potentials” (“Kleyn-Qordon Tənliyinin Manning-Rosen və Yukava sinif potensiallarının xətti cəmi üçün orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətləri üçün analitik həlli”). Physics Letters A Volume 384, 126372  (2020). İF: 2.278 (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics).

Məqalədə Klein-Qordon tənliyi Manning-Rosen və Yukava klass potensiallarinin xətti cəmi və orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətləri üçün mərkəzəqaçma potensialına unikal yaxınlaşma tətbiq etməklə adi kvant mexanikasında Nikiforov-Uvarov metodu ilə, Supersimmetrik kvant mexanikasında isə forma invariantlığı metodunu tətbiq etməklə analitik şəkildə həll edilib. Zərrəciyin enerji spektri və normallaşmış məxsusi funksiyası üçün analitik ifadələr alınıb. Zərrəciyin məxsusi funksiyası Jakobi polinomu və hiperhəndəsi funksiya ilə ifadə edilərək normallanma sabiti üçün də analitik ifadə tapılıb. Hər iki kvant mexanikasında alınan analitik ifadələrin mütləq üst-üstə düşdüyü göstərilib.

2. Sh.M.Nagiyev, A.I.Ahmadov and V.A.Tarverdiyeva. “Approximate Solutions to the Klein-Fock-Gordon Equation for the Sum of Coulomb and Ring-Shaped-Like Potentials” (“Kleyn-Qordon Tənliyinin Manning-Rosen və Yukava sinif potensiallarının xətti cəmi üçün orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətləri üçün analitik həlli”). Advances in High Energy Physics, Volume 2020, Article ID 1356384, İF: 1.953 (Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics).

Məqalədə Kulon və  Rinq-Şaped potensiallı səhələrin cəmindən qurulmuş sferik- simmetrik olmayan  sahədə hərəkət edən spini  sıfır olan kutləli  relyativistik zərrəcik üçün itələmə sahəsi cazibə sahəsinə bərabər olan halda Kleyn-Fok-Qordon tənliyi analitik şəkildə həll edilib. Sistemin tam enerjisi sükunət enerjisindən kiçik olduğu halda enerji spektri diskret, sistemin tam enerjisi sükunət enerjisindən böyük olduğu halda enerjinin spektrinin kəsilməz olduğu göstərilib. Hər iki hal üçün dalğa funksiyası  tapılıb. Radial dalğa tənliyinin simmetriya qrupu qurularaq simmetriya qrupunun generatorlarından istifadə edilməklə cəbri üsulla enerji spektri  üçün analitik ifadələr tapılıb.

Məqalələri oxumaq üçün linkə keçid edə bilərsiz:

1. https://doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126372

2. https://doi.org/10.1155/2020/1356384


Xəbərlər

Humanizm və həmrəylik bayramı

Humanizm və həmrəylik bayramı
16/06/2024

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü
15/06/2024

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

BDU kollektivi Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
15/06/2024