Böyük Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir

13/01/2011

Bu gün Böyük Elmi Şuranın iclası keçirilmişdir. Pektor, akademik Abel Məhərrəmov çıxış edərək gündəliyi elan etmişdir. Мялум олмушдур ки, юлкямиздя сяфярдя олан Avropa Komissiyasının Prezidenti Manuel Barrozuйа университетин «Фяхри доктору» адынын верилмяси нязярдя тутулмушдур. Бу мягсядля гонаг щаггында əraflı məlumat verян ректорун сюзляриндян мялум олмушдур ки, 28 il təhsil, 10 il siyasətçi kimi təcrübəsi olan Manuel Barrozu 6 universitetin professoru, 2 universitetin fəxri doktoru, 6 monoqrafiyanın, 48 məqalənin müəllifidir.

Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin kafedra müdirləri – Ağalar Abbasbəyli və Rüstəm Məmmədov ися билдирмишляр ки, indiyədək Avropa İttifaqının üzvü olan 27 ölkədən 17-də səfərdə olan M.Barrozunun elmi yaradıcılığı əsasən Avrointeqrasiyaya həsr olunub və fəaliyyət istiqamətlərindən biri də dövlətlərin Avrointeqrasiyaya cəlb olunmasını təmin etməkdir. Çıxışlarda Avropa miqyasında tarixi xidmətləri olan, yetkin siyasətçi, alim, dövlət xadimi kimi xarakterizə едилян M.Barrozunun Azərbaycana, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinə gəlişi yüksək qiymətləndirilib və qeyd edilib ki, bu, Avropa Komissiyası tərəfindən ölkəmizə olan münasibətin bariz nümunəsidir.

Sonda Böyük Elmi Şura Avropa Komissiyasının Prezidenti Manuel Barrozuya BDU-nun fəxri doktoru adının verilməsini qərara almışdır.

 

BDU-nun Mətbuat və İnformasiya şöbəsi


Xəbərlər

Oyanış, bərəkət və birlik bayramı

Oyanış, bərəkət və birlik bayramı
20/03/2023

BDU-nun Kimya fakültəsində “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur” adlı tədbir

BDU-nun Kimya fakültəsində “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur” adlı tədbir
17/03/2023

ETSN yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti BDU-da maarifləndirici görüş keçirib

ETSN yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti BDU-da maarifləndirici görüş keçirib
17/03/2023