Doktoranturaya qəbul planı

06/09/2014

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

Bakı Dövlət Universiteti

2014-cü il üçün Doktoranturaya qəbul elan edir

 

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ


İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya

qəbul planı

Dissertanturaya

qəbul planı

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

Büdcə hesabına

Ödənişli əsaslarla

büdcə

hesabına

ödənişli

əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 


12

RİYAZİYYAT

 


 


 


  


 


 


 


1202.01

Analiz və funksional analiz

1

1

 


 


 


1

1

 


 


1208.01

Ehtimal nəzəriyyəsi

1

 


1

 


  


 


 


1211.01

Diferensial tənliklər

2

1

1

 


  


 


 


1214.01

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

1

1

 


 


 


1

1

 


 


20

MEXANİKA


 


 


 


  


 


 


2002.01

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

1

 


1

 


  


 


 


22

FİZİKA


 


 


 


  


 


 


2206.01

Molekulyar fizika

1

 


1

 


 


1

1

 


 


2211.01

Bərk cismlər fizikası

1

1

 


 


  


 


 


2212.01

Nəzəri fizika


 


 


 


 


1

1

 


 


2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

1

 


 


  


 


 


2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1

 


 


 


1

1

 


 


23

KİMYA


 


   


 


 


2301.01

Analitik kimya

1

1

 


 


  


 


 


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

1

 


 


  


 


 


2304.01

Makromolekullar kimyası

1

1

 


 


  


 


 


2306.01

Üzvi kimya

2

2

 


 


 


1

1

 


 


2314.01

Neft kimyası

1

1

 


 


  


 


 


2317.01

Nanokimya və nanomateriallar

1

1

 


 


  


 


 


2391.01

Ekoloji kimya

1

1

 


 


 


1

1

 


 


24

BİOLOGİYA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


2401.01

Zoologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


2406.02

Biokimya

1

1

 


 


  


 


 


2409.01

Genetika

1

 


1

 


 


1

1

 


 


2415.01

Molekulyar biologiya

1

 


1

 


  


 


 


2426.01

Ekologiya

2

1

1

 


 


2

1

1

 


25

YER ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


2504.01

Geodeziya

1

 


1

 


  


 


 


2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

1

1

 


 


 


1

1

 


 


2511.01

Torpaqşünaslıq

1

1

 


 


 


1

1

 


 


2516.01

Minerologiya, kristalloqrafiya

1

1

 


 


  


 


 


2520.01

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

2

 


1

 


1

1

1

 


 


2529.01

Xəritəşünaslıq, geoinformatika


 


 


 


 


1

1

 


 


33

TEXNİKA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

2

1

1

 


 


1

1

 


 


3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

2

1

 


 


1

1

1

 


 


3358.01

Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik


 


 


 


 


1

1

 


 


53

İQTİSAD ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5302.01

Ekonometriya

1

 


1

 


 


1

1

 


 


5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

2

1

 


 


1

1

1

 


 


5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

2

1

 


 


1

1

1

 


 


5310.01

Dünya iqtisadiyyatı

1

 


 


 


1

2

1

1

 


 


COĞRAFİYA


 


 


 


  


 


 


5401.01

İqtisadi coğrafiya

2

1

 


 


1

1

1

 


 


5406.01

Hidrologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

1

1

 


 


  


 


 


55

TARİX


 


 


 


  


 


 


5502.01

Ümumi tarix

3

1

1

 


1

2

1

1

 


5503.02

Vətən tarixi

3

1

1

 


1

1

1

 


 


5505.02

Arxeologiya

1

 


 


 


1

1

1

 


 


5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

1

 


1

 


 


1

1

 


 


56

HÜQUQ ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

1

1

 


 


 


2

1

1

 


5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

1

 


1

 


  


 


 


5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

2

1

 


 


1

1

1

 


 


5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

2

1

 


 


1

2

1

1

 


5611.01

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

2

1

 


 


1

2

1

1

 


5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

3

1

1

 


1

2

1

1

 


5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

1

 


 


 


1

1

1

 


 


5615.01

Mülki proses


 


 


 


 


1

1

 


 


57

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5706.01

Azərbaycan dili

2

1

1

 


 


2

1

1

 


5707.01

Slavyan dilləri

1

1

 


 


  


 


 


5710.01

Türk dilləri


 


 


 


 


1

1

 


 


5711.01

İran dilləri


 


 


 


 


1

1

 


 


5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid


 


 


 


 


1

1

 


 


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

 


 


 


2

2

 


 


5718.01

Dünya ədəbiyyatı


 


 


 


 


1

1

 


 


5719.01

Folklorşünaslıq

1

1

 


 


 


1

1

 


 


5720.01

Jurnalistika

2

 


1

 


1

2

1

1

 


58

PEDAQOGİKA


 


 


 


  


 


 


5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası


 


 


 


 


1

1

 


 


5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

1

1

 


 


  


 


 


5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi


 


 


 


 


1

1

 


 


5808.01

Sosial pedaqogika


 


 


 


 


1

1

 


 


59

SİYASİ ELMLƏR


 


 


 


  


 


 


5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

3

 


2

 


1

2

1

1

 


5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

1

1

 


 


 


1

1

 


 


5908.01

Siyasi nəzəriyyə

1

1

 


 


 


1

1

 


 


61

PSİXOLOGİYA


 


 


 


  


 


 


6102.01

Yeniyetmə və uşaq psixologiyası


 


 


 


 


1

1

 


 


6104.01

Pedaqoji psixologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


6107.01

Ümumi psixologiya

2

 


2

 


 


2

2

 


 


6108.01

Geriatrik psixologiya

1

 


1

 


  


 


 


6111.01

Şəxsiyyətin psixologiyası

2

 


2

 


 


2

2

 


 


6114.01

Sosial psixologiya

1

 


1

 


 


1

1

 


 


6116.01

Tibbi psixologiya

1

 


1

 


 


1

1

 


 


6117.01

Hüquqi psixologiya

1

 


1

 


  


 


 


63

SOSİOLOGİYA


 


 


 


  


 


 


6310.01

Sosial problemlər

1

 


1

 


 


1

1

 


 


6312.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

1

 


1

 


  


 


 


72

FƏLSƏFƏ


 


 


 


  


 


 


7203.01

Ümumi fəlsəfə


 


 


 


 


1

1

 


 


7207.01

Sosial fəlsəfə

1

 


1

 


  


 


 


7210.01

Fəlsəfə tarixi

1

 


1

 


  


 


 


7213.01

Dinşünaslıq

1

 


1

 


  


 


ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ


İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktoranturaya

qəbul planı

Dissertanturaya

qəbul planı

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

Büdcə

hesabına

ödənişli

əsaslarla

büdcə

hesabına

ödənişli

əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 


22

FİZİKA


 


 


 


 


 


 


 


 


2206.01

Molekulyar fizika

1

 


1

 


  


 


 


2211.01

Bərk cismlər fizikası


 


 


 


 


1

1

 


 


2212.01

Nəzəri fizika


 


 


 


 


1

1

 


 


2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası


 


 


 


 


1

 


1

 


23

KİMYA


 


 


 


  


 


 


2304.01

Makromolekullar kimyası

1

 


1

 


  


 


 


2306.01

Üzvi kimya

1

 


1

 


  


 


 


2307.01

Fiziki kimya

1

 


1

 


  


 


 


2318.01

Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

1

 


1

 


 


 


 


 


 


2391.01

Ekoloji kimya

1

1

 


 


  


 


 


24

BİOLOGİYA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


2401.01

Zoologiya

1

 


1

 


  


 


 


2426.01

Ekologiya

1

 


1

 


  


 


 


25

YER ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


2511.01

Torpaqşünaslıq

1

1

 


 


  


 


 


2516.01

Minerologiya, kristalloqrafiya

1

 


1

 


  


 


 


2520.01

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

1

 


1

 


  


 


 


33

TEXNİKA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

1

 


1

 


  


 


 


53

İQTİSAD ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5307.01

İqtisadi nəzəriyyə


 


 


 


 


1

 


1

 


 


COĞRAFİYA


 


 


 


  


 


 


5406.01

Hidrologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası


 


 


 


 


1

1

 


 


55

TARİX


 


 


 


  


 


 


5502.01

Ümumi tarix

1

1

 


 


  


 


 


5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları


 


 


 


 


1

1

 


 


56

HÜQUQ ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

2

1

 


 


1


 


 


 


5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ


 


 


 


 


1

1

 


 


5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq


 


 


 


 


1

1

 


 


57

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ


 


 


 


  


 


 


5704.01

Dil nəzəriyyəsi


 


 


 


 


1

1

 


 


5706.01

Azərbaycan dili

1

 


1

 


  


 


 


5711.01

İran dilləri


 


 


 


 


1

1

 


 


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

 


 


 


1

1

 


 


5717.01

Türk xalqları ədəbiyyatı


 


 


 


 


2

2

 


 


5718.01

Dünya ədəbiyyatı

1

 


1

 


  


 


 


5719.01

Folklorşünaslıq


 


 


 


 


1

1

 


 


5720.01

Jurnalistika

1

 


1

 


  


 


 


59

SİYASİ ELMLƏR


 


 


 


  


 


 


5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

1

 


1

 


  


 


 


61

PSİXOLOGİYA


 


 


 


  


 


 


6107.01

Ümumi psixologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


6114.01

Sosial psixologiya


 


 


 


 


1

1

 


 


72

FƏLSƏFƏ


 


 


 


  


 


 


7207.01

Sosial fəlsəfə


 


 


 


 


1

1

 


 


7210.01

Fəlsəfə tarixi


 


 


 


 


1

1

 


Doktoranturaya sənədlərin qəbulu 2014-cü ilin 05 sentyabr-05 oktyabr tarixlərində BDU-nun əsas binası, Magistratura və Doktorantura şöbəsində aparılacaq. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları 2014-cü il 15 oktyabr-15 noyabr tarixlərində keçiriləcəkdir. Qəbul qaydaları haqqında ətraflı məlumatı BDU-nun Magistratura və Doktorantura şöbəsindən və İnternet saytından (www/bsu.edu.az) almaq olar.

Ünvan: Bakı, Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU-nun Əsas binası, Magistratura və Doktoran­tura şöbəsi.Telefon 539-06-71

Xəbərlər

BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” liseyinin V siniflərinə qəbul imtahanı keçirilib

BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” liseyinin V siniflərinə qəbul imtahanı keçirilib
18/06/2024

Humanizm və həmrəylik bayramı

Humanizm və həmrəylik bayramı
16/06/2024

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü

Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyində dönüş günü
15/06/2024