“Mədəni müxtəliflik şəraitində şəxsiyyətin sosial adaptasiyası problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib

28/04/2017

Bakı Dövlət Univer­si­te­tində “Müasir Azərbaycan  Psixoloqları” İc­ti­mai Birliyinin və Sosial elmlər və psixo­lo­gi­ya fa­kültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin bir­gə təş­kilatçılığıilə “Mədəni müxtəliflik şə­rai­tində şəxsiyyətin sosial adaptasiyası prob­­lemləri” möv­­zusunda Respublika elmi-prak­tik konfran­sı keçirilib.

Plenar iclası giriş sözü ilə Sosial elmlər və psixo­lo­gi­ya fakültəsinin dekanı, professor Hik­mət Əlizadə açaraq konfrasın BDU rek­to­ru­nun əmri əsasında “Müasir Azırbaycan Psixoloqları” İB-nin təşəbbüsü ilə keçirildiyini bildirib. Qeyd edib ki, tələbələrin I kursdan başlayaraq el­mi-təd­qiqat işlərinə cəlb edilməsi əsas vəzifə­lər­dən­dir və bu konfrans da onun əyani göstəri­ci­si­dir.

“Müasir Azər­baycan  Psixoloqları” İB-nin səd­ri, Psixologiya kafedrasının müdiri, AMEA–nın müx­bir üz­vü, professor Bəxtiyar Əliyev də çıxış edərək, konfransın mövzusunun əhə­miyyətindən, tələbə­lə­rin elmi araşdırmalara ma­rağın artırılma­sın­dan və bu işin gələcəkdə də davam etdirilməsinin zə­ru­ri­li­yindən danışıb.

Konfransda Azər­bay­can Dövlət Pe­daqoji Uni­ver­si­te­ti­nin Ümumi psi­xo­logiya ka­fe­dra­sı­nın müdiri, professor Ramiz Əli­yev, Azər­bay­can Dillər Uni­ver­sitetinin Psixologiya ka­fe­dra­sının müdiri do­sent Ceyhun Alıyevin çıxışları dinlənilib.

Sonra Qaim Cəfərli “Gənclərin so­sial-psixoloji adap­­tasiyasının xüsusiyyətləri”, Aytən Əfəndiyeva “Zo­rakılığa məruz qalan şəxs­lə­rin cəmiyyətə adap­ta­siyasının sosial-psixoloji təhli­li­nə dair”, Mahirə Hü­sey­nova “Uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası”, İlahə Məm­mə­dova “Övladlığa gö­türü­lən uşaqların yeni ailəyə adap­ta­si­yası”, Tubuxanım Həmidova “Xüsusi qay­ğıya ehtiyacı olan şəxslərin  cə­miy­yə­tə adaptasiyasının sosial-psixoloji təhlili”, Nuranə Hü­seyn­li “Mədəni müxtə­lif­lik şəraitində mil­li azlıqların cəmiyyətə adapta­si­ya­sı”, Əsgərli Əs­mər “Yeni ailə quran gənc­lərin adap­ta­si­yası mə­sə­lə­si”, Cəmilə Mirzəyeva “Yaşlıların tə­qaü­də adap­ta­si­ya­sı” möv­zusunda məruzə ilə çıxış ediblər.

Plenar iclasdan sonra bölmələr üzrə tələbələrin hazırladıqları 40 elmi mə­ruzə dinlənilib.

Mətbuat və informasiya şöbəsi, 28 aprel 2017-c il

 

Xəbərlər

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib
25/10/2020

Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndi və Qubadlı şəhəri işğalçılardan azad edilib

Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndi və Qubadlı şəhəri işğalçılardan azad edilib
25/10/2020

BDU əməkdaşları beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi olublar

BDU əməkdaşları beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi olublar
24/10/2020