Yubileylə bağlı təqvim nəşr olundu

22/01/2009

Universitetin 90 illikyubileyiiləbağlıhəyatakeçiriləcəkçoxşaxəlilayihələrdənbirionuntarixiniuğurlarınıözündəəksetdirənkitabların, fotoalbomların, bukletlərin, təqvimlərinnəşriiləbağlıdır. AzadHəmkarlarİttifaqıKomitəsininmaddimənəvidəstəyiiləişıqüzügörən təqviminbugünlərdəyüksəksəviyyədəişıqüzügörməsibütünkollektivəsevincbəxşetdi. Mükəmməltərtibatı, peşakardizaynıiləgözoxşayantəqvimBDU-nun 90 illiktarixiniözündəəksetdirməkləyanaşı, tarixişəxsiyyətlərinuniversitetləbağlıqiymətlifikirlərini, universitetdəfəaliyyətgöstərənmüxtəlifqurumlarınınfəaliyyətiniözündəəksetdirir. Onunmaddi-texnikibazası, kadrpotensialı, tələbəkontigentiiləbağlıdafikirformalaşdırır. Tarixiənənələrinəsöykənərəkinkişafedənidmanqurğuları, yeməkxanaşəbəkələri, auditoriyalaboratoriyaların, yenitədriskorpusuilənümunəyəçevrilənuniversitetləbağlıaydıntəsəvvüryaradan, tarixləmüasirlikarasındarəmzikörpüyəçevriləntəqvimdəhəmişəfəxredibqürurlanmağahaqqıçatanuniversitetləbağlımüfəzsəlməlumatəldəetməkolur. Xatırladaqki, yüksəkdizaynı, özünəməxsuspoliqrafiyası, tərtibatıiləseçilən, 90 illiktarixindahauğurluməqamlarınıözsəhifələrindəəksetdirənirikiçikformatlıtəqvimlərinhazırlanmasınaAHİK-insədri, dosentFikrətŞiriyevrəhbərlikedib. BugözəlliknümunəsinindizaynınıkomputerqrafikasınıisəhəmkarımızVüqarYolçuyevverib.

Xəbərlər

BDU-nun kollektivi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

12 dekabr tarixi ölkəmizdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü kimi qeyd olunur
12/12/2019

BDU-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinə həsr olunan silsilə mühazirələr dinləniləcək

BDU-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinə həsr olunan silsilə mühazirələr dinləniləcək
11/12/2019

BDU-nun Qazax filialında Ulu ÖndərHeydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

BDU-nun Qazax filialında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib. Konfransda filialın professor-müəllim heyəti və tələbələr iştirak edib
11/12/2019