Yubileylə bağlı təqvim nəşr olundu

22/01/2009

Universitetin 90 illikyubileyiiləbağlıhəyatakeçiriləcəkçoxşaxəlilayihələrdənbirionuntarixiniuğurlarınıözündəəksetdirənkitabların, fotoalbomların, bukletlərin, təqvimlərinnəşriiləbağlıdır. AzadHəmkarlarİttifaqıKomitəsininmaddimənəvidəstəyiiləişıqüzügörən təqviminbugünlərdəyüksəksəviyyədəişıqüzügörməsibütünkollektivəsevincbəxşetdi. Mükəmməltərtibatı, peşakardizaynıiləgözoxşayantəqvimBDU-nun 90 illiktarixiniözündəəksetdirməkləyanaşı, tarixişəxsiyyətlərinuniversitetləbağlıqiymətlifikirlərini, universitetdəfəaliyyətgöstərənmüxtəlifqurumlarınınfəaliyyətiniözündəəksetdirir. Onunmaddi-texnikibazası, kadrpotensialı, tələbəkontigentiiləbağlıdafikirformalaşdırır. Tarixiənənələrinəsöykənərəkinkişafedənidmanqurğuları, yeməkxanaşəbəkələri, auditoriyalaboratoriyaların, yenitədriskorpusuilənümunəyəçevrilənuniversitetləbağlıaydıntəsəvvüryaradan, tarixləmüasirlikarasındarəmzikörpüyəçevriləntəqvimdəhəmişəfəxredibqürurlanmağahaqqıçatanuniversitetləbağlımüfəzsəlməlumatəldəetməkolur. Xatırladaqki, yüksəkdizaynı, özünəməxsuspoliqrafiyası, tərtibatıiləseçilən, 90 illiktarixindahauğurluməqamlarınıözsəhifələrindəəksetdirənirikiçikformatlıtəqvimlərinhazırlanmasınaAHİK-insədri, dosentFikrətŞiriyevrəhbərlikedib. BugözəlliknümunəsinindizaynınıkomputerqrafikasınıisəhəmkarımızVüqarYolçuyevverib.

Xəbərlər

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi 2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə şagird qəbulu elan edir

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Gənc istedadlar” Liseyi  2020/2021-ci tədris ili üçün V siniflərə  şagird qəbulu elan edir
06/07/2020

BDU alimləri “HORİZON 2020” üzrə beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi olublar

BDU alimləri “HORİZON 2020” üzrə beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi olublar
06/07/2020

BDU-da virtual elmi seminar keçirilib

BDU-da virtual elmi seminar keçirilib
06/07/2020